153/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vydalo podľa § 95 ods. 2 a § 123 ods. 4 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a na krajských a okresných súdoch Slovenskej republiky.