150/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 29. marca 1991
o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie
Federálne ministerstvo financií podľa § 28 ods. 2 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Rozsah úpravy
Touto vyhláškou sa spravuje finančné hospodárenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov federácie (ďalej len „ústredné orgány“) a nimi zriaďovaných rozpočtových a príspevkových organizácií.1)
§ 2
Spoločné ustanovenia
(1)
Usmerňovanie mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách sa spravuje príslušným právnym predpisom.2)
(2)
Rozpočtová a príspevková organizácia poskytuje svoje služby a dodáva svoje výrobky bezplatne alebo za cenu nižšiu, ako sú skutočné náklady, v prípade, že na ich obstaranie dostáva príslušné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa alebo priamo zo štátneho rozpočtu. V ostatných prípadoch poskytuje rozpočtová a príspevková organizácia svoje služby a dodáva výrobky fyzickým aj právnickým osobám odplatne v súlade s platnými predpismi.3)
(3)
Zostatky fondov rozpočtových a príspevkových organizácií sa koncom roka prevádzajú plne do nasledujúceho roka včítane pripísaných úrokov.4)
(4)
Rozpočtová a príspevková organizácia vedie účtovníctvo a spracúva účtovné výkazníctvo podľa osobitných predpisov.5) Tieto predpisy taktiež ustanovujú obsah a spôsob predkladania výkazov rozpočtovej a príspevkovej organizácie o jej hospodárení.
(5)
Ak rozpočtová alebo príspevková organizácia vznikla zo zákona a nebolo súčasne ustanovené, kto voči nej plní funkciu zriaďovateľa, plní túto funkciu na účely tejto vyhlášky príslušný orgán štátnej správy.
§ 3
Ústredné orgány
(1)
Ústredné orgány hospodária s rozpočtovými prostriedkami príslušnej rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu federácie (ďalej len „kapitola“).
(2)
Ako správca kapitoly ústredný orgán predovšetkým:
a)
vypracúva návrh rozpočtu kapitoly a organizuje účasť podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií na zostavení tohto návrhu; návrh rozpočtu kapitoly predkladá Federálnemu ministerstvu financií v rozsahu ním ustanovenom;
b)
rozpisuje schválené ukazovatele kapitoly na vlastnú činnosť ústredného orgánu (na jednotlivé útvary ústredného orgánu) a na rozpočtové a príspevkové organizácie, voči ktorým plní funkciu zriaďovateľa; záväzné ukazovatele rozpisuje pre rozpočtové a príspevkové organizácie len v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok, touto vyhláškou a ďalšími právnymi predpismi;
c)
otvára, prípadne potvrdzuje rozpočtové limity (§ 28 až 31);
d)
usmerňuje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci kapitoly a schvaľuje rozpočtové opatrenia, ktoré presahujú právomoc organizácie (§ 36), ale ktoré možno vykonať bez zmeny ukazovateľov schválených v štátnom rozpočte pre kapitolu ako celok;
e)
spracúva správy o plnení rozpočtu kapitoly, predkladá ich Federálnemu ministerstvu financií a prerokúva v orgánoch Federálneho zhromaždenia;
f)
vypracúva súhrnné účtovné výkazy za celú rozpočtovú kapitolu;
g)
vypracúva návrh záverečného účtu kapitoly a organizuje účasť podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií na zostavení tohto návrhu; návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Federálnemu ministerstvu financií v rozsahu ním ustanovenom.
(3)
Finančné hospodárenie vlastného aparátu ústredného orgánu sa spravuje tými ustanoveniami tejto vyhlášky, ktoré sa týkajú finančného hospodárenia rozpočtových organizácií, pokiaľ v tejto vyhláške alebo iných právnych predpisoch nie je ustanovené inak.
DRUHÁ ČASŤ
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
§ 4
Všeobecné ustanovenie
Rozpočtová organizácia hospodári s ustanovenými rozpočtovými prostriedkami v rámci svojho rozpočtu (§ 5). Ďalej hospodári s prostriedkami prijatými zo štátnych fondov, od iných subjektov na základe zmluvy o združovaní prostriedkov, s darmi od fyzických a právnických osôb, s prostriedkami získanými vedľajšou hospodárskou činnosťou a s prostriedkami fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Rozpočet príjmov a výdavkov zostavuje podľa rozpočtovej skladby. Všetky dosiahnuté rozpočtové príjmy sú príjmom rozpočtu zriaďovateľa, respektíve štátneho rozpočtu federácie a rozpočtová organizácia ich sústreďuje na príslušnom príjmovom rozpočtovom účte. Rozpočtová organizácia uhrádza všetky rozpočtové výdavky len z príslušných výdavkových rozpočtových účtov zriadených v banke alebo sporiteľni (ďalej len „peňažný ústav“). Sústreďovať rozpočtové príjmy na iných účtoch a uhrádzať rozpočtové výdavky z iných účtov môže rozpočtová organizácia v prípadoch ustanovených touto vyhláškou.
§ 5
Finančné vzťahy
(1)
Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a rozpočtovou organizáciou je určený týmito záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom:
a)
rozpočtové príjmy spolu,
b)
investičné výdavky spolu,
z toho: – individuálne dotácie zo štátneho rozpočtu federácie na vybrané investičné akcie,
c)
neinvestičné výdavky spolu,
d)
z toho: – mzdové prostriedky.
Zriaďovateľ je oprávnený určiť organizácii limit na nákup devízových prostriedkov na zahraničné pracovné cesty.
(2)
Finančný vzťah medzi štátnym rozpočtom federácie a ústredným orgánom je ustanovený zákonom o štátnom rozpočte federácie pre príslušný rok.
(3)
Mzdové prostriedky ako záväzný ukazovateľ v rámci neinvestičných prostriedkov [odsek 1 písm. d)] sa určia pre organizácie štátnej správy. O spôsobe usmerňovania mzdových prostriedkov pre ostatné rozpočtové organizácie rozhoduje zriaďovateľ v súlade s vyhláškou o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.2)
§ 6
Investičné výdavky
(1)
Rozpočtová organizácia financuje investície6) zo svojho rozpočtu v rámci ustanoveného záväzného ukazovateľa investičných výdavkov [§ 5 ods. 1 písm. b)]. V týchto výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na vybrané investičné akcie, ktoré poskytuje štátny rozpočet organizácii menovite ako individuálnu dotáciu prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa.
(2)
Na posilnenie týchto prostriedkov môže ako ďalšie zdroje použiť prostriedky svojho fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,7) prostriedky prijaté na združenú investičnú činnosť (§ 10), prostriedky svojich vedľajších hospodárstiev (§ 11), prostriedky prijaté od štátnych fondov, dary a príspevky od iných subjektov, pokiaľ sú poskytnuté na investičné účely. Zdroje určené na tento účel prevedie organizácia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu federácie a o výške takto prevedených prostriedkov môže prekročiť limit investičných výdavkov ustanovený podľa § 5 ods. 1 písm. b). Nepoužitý zostatok takto prevedených prostriedkov vráti rozpočtová organizácia späť na účet, z ktorého sa tieto zdroje poukázali, najneskôr pri ročnej účtovnej uzávierke.
(3)
Individuálne dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa musia byť vedené na samostatnom výdavkovom rozpočtovom účte.
(4)
Iný hmotný majetok vymedzený osobitným predpisom8) financujú rozpočtové organizácie z neinvestičných prostriedkov.
§ 7
Finančné fondy rozpočtovej organizácie
Rozpočtová organizácia zriaďuje fond kultúrnych a sociálnych potrieb.7) Ďalšie finančné fondy je rozpočtová organizácia oprávnená zriaďovať len podľa právnych predpisov.2)
§ 8
Zdroje úhrady sankcií
Odvody a penále uložené podľa § 16 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie uhrádza rozpočtová organizácia
a)
zo svojho rozpočtu, ak ide o porušenie pravidiel o hospodárení podľa rozpočtu,
b)
z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ak ide o porušenie pravidiel o hospodárení s týmto fondom.
§ 9
Úvery
Rozpočtová organizácia nie je oprávnená prijímať úvery a pôžičky ani poskytovať úvery a pôžičky iným organizáciám alebo vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 10
Združovanie prostriedkov
(1)
Rozpočtová organizácia je oprávnená poskytovať príspevky podľa uzavretej zmluvy o združení, len ak sú poskytované na činnosť, pre ktorú boli tieto prostriedky v rozpočte určené.
(2)
Prijaté združené prostriedky vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte, ktorého nepoužité zostatky koncom roka sa prevádzajú do ďalších rokov.
§ 11
Vedľajšie hospodárstvo
Rozpočtová organizácia financuje mimo svojho rozpočtu na samostatných bežných účtoch svoje vedľajšie hospodárstvo. Rozsah činnosti vedľajšieho hospodárstva ustanovujú osobitné predpisy,9) prípadne zriaďovateľ. Rozsah činnosti vedľajšieho hospodárstva pri ústrednom orgáne ustanovujú osobitné predpisy,9) prípadne vedúci ústredného orgánu.
TRETIA ČASŤ
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE
§ 12
Všeobecné ustanovenia
(1)
Príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami získanými vlastnou činnosťou a s prostriedkami prijatými z rozpočtu zriaďovateľa, prípadne zo štátneho rozpočtu, a to v rámci finančných vzťahov, ďalej s prostriedkami svojich peňažných fondov, s prostriedkami prijatými od iných subjektov na základe zmluvy o združení, s prostriedkami prijatými od štátnych fondov, s prostriedkami získanými svojou hospodárskou činnosťou a s príspevkami a darmi od fyzických a právnických osôb.
(2)
Príspevková organizácia môže vkladať finančné prostriedky svojho rezervného fondu ako kapitál do činnosti iných subjektov a nakupovať z neho cenné papiere iných subjektov (§ 20). Takáto operácia sa však môže realizovať len vo vzťahu k subjektu, ktorého činnosť bezprostredne súvisí s činnosťou organizácie a vkladom kapitálu alebo nákupom cenných papierov organizácia získa možnosť ovplyvňovať činnosť subjektu v záujme činnosti svojej organizácie. Ostatné prostriedky na tieto účely môže použiť príspevková organizácia len so súhlasom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, alebo v prípade jej splnomocnenia, so súhlasom Federálneho ministerstva financií.
§ 13
Finančný vzťah k rozpočtu zriaďovateľa
(1)
Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený týmito záväznými ukazovateľmi:
a)
príspevkom zriaďovateľa na činnosť organizácie,
b)
dotáciami zriaďovateľa na investície,
c)
individuálnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu federácie na vybrané investičné akcie,
d)
odvodom zo zisku,
e)
odvodom z odpisov.
Zriaďovateľ je oprávnený určiť organizácii limit pre nákup devízových prostriedkov na zahraničné pracovné cesty.
(2)
V nadväznosti na záväzne ustanovené ukazovatele v odseku 1 určí zriaďovateľ príspevkovej organizácii taktiež „hospodársky výsledok“ (rozdiel medzi plánovanými nákladmi a výnosmi) ako základ pre výpočet objemu prídelov do peňažných fondov po ukončení hospodárskeho roka (§ 17).
§ 14
Príspevok a dotácie z rozpočtu zriaďovateľa
(1)
Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na činnosť, t. j. príspevok na úhradu jej prevádzkovej činnosti včítane výdavkov na opravy a údržbu a odpisov základných prostriedkov, a to v prípade, že tieto potreby nemožno uhradiť vlastnými príjmami organizácie.
(2)
Výšku príspevku na činnosť a jeho čerpanie v priebehu roka môže zriaďovateľ viazať na ustanovené ukazovatele, a to spravidla na jednotku výkonov alebo kapacít zabezpečovaných príspevkovou organizáciou. Pokiaľ nie je príspevok viazaný na jednotku výkonu, je organizácia oprávnená čerpať príspevok na činnosť do výšky záväzne ustanovenej zriaďovateľom.
(3)
Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť určený príspevok pri významnejšej zmene podmienok, za ktorých finančný vzťah k svojmu rozpočtu ustanovil.
(4)
Organizáciám vedy a výskumu určí zriaďovateľ finančné prostriedky vo vzťahu na jednotlivé zmluvné dohodnuté úlohy a činnosti.
(5)
Okrem príspevku na činnosť poskytuje zriaďovateľ príspevkovej organizácii dotácie na investície v prípade, že finančné prostriedky vo fonde reprodukcie základných prostriedkov organizácie (§ 19) nestačia na jej nevyhnutné investičné potreby.
(6)
Zo štátneho rozpočtu federácie sa môže prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa poskytnúť individuálna dotácia na vybrané investičné akcie. Tieto prostriedky sa vedú na samostatnom výdavkovom rozpočtovom účte.
§ 15
Odvody do rozpočtu zriaďovateľa
(1)
Zriaďovateľ môže organizácii určiť odvod zo zisku a odvod z odpisov.
(2)
Odvod zo zisku určí zriaďovateľ organizácii individuálne v prípade, že jej plánované výnosy prekračujú plánované náklady.
(3)
Odvod z odpisov môže zriaďovateľ určiť individuálne, ak nepočíta perspektívne s ďalším rozvojom činnosti organizácie a postupne obmedzuje jej činnosť, alebo ak uvažuje o zmene formy organizácie, prípadne o jej zrušení. Odvod z odpisov môže zriaďovateľ určiť aj v prípade, keď objem odpisov by výrazne prevyšoval reálne potreby organizácie v oblasti reprodukcie základných prostriedkov; v tomto prípade však nesmie celkový odvod odpisov prevyšovať objem odpisov budov a stavieb.
(4)
Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii uložiť neplánovaný odvod zo zisku alebo určený odvod zo zisku znížiť alebo zvýšiť pri významnejšej zmene podmienok, za ktorých finančný vzťah ku svojmu rozpočtu určil.
(5)
Príspevková organizácia vykonáva odvod zo zisku a odvod z odpisov v priebehu roka ako preddavok do rozpočtu zriaďovateľa na jeho príjmový účet, a to najneskôr tretí deň pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny určeného odvodu.
§ 16
Investičná činnosť
Rozsah investičnej činnosti príspevkovej organizácie je limitovaný jej finančnými prostriedkami, ktoré tvoria:
a)
finančné prostriedky vo fonde reprodukcie základných prostriedkov (§ 19),
b)
individuálne dotácie zo štátneho rozpočtu na vybrané investičné akcie (§ 14 ods. 6),
c)
investičné úvery (§ 23).
§ 17
Hmotná zainteresovanosť
Základom hmotnej zainteresovanosti príspevkovej organizácie je dosiahnutý zlepšený hospodársky výsledok v porovnaní s hospodárskym výsledkom ustanoveným vo finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa (§ 13 ods. 2). Takto získané finančné prostriedky sa ponechávajú organizácii, ktorá si ich prideľuje podľa určených pravidiel do svojich finančných fondov (§ 18).
§ 18
Finančné fondy príspevkovej organizácie
(1)
Príspevková organizácia zriaďuje tieto finančné fondy:
a)
fond reprodukcie základných prostriedkov (§ 19),
b)
rezervný fond (§ 20),
c)
fond odmien (§ 21),
d)
fond kultúrnych a sociálnych potrieb (§ 22).
(2)
Príspevková organizácia je oprávnená zriaďovať ďalšie finančné fondy len podľa právnych predpisov.
(3)
Zlepšený hospodársky výsledok podľa § 17 sa rozdeľuje do jednotlivých finančných fondov tak, že po prevode nevyčerpaných mzdových prostriedkov do fondu odmien [§ 21 ods. 1 písm. a)] sa zostávajúca suma zlepšeného hospodárskeho výsledku rozdelí takto:
a)
do výšky 25 % do fondu odmien s tým, že celkový prídel do fondu odmien neprekročí 20 % celkového mzdového nároku (§ 21) ustanoveného pre hodnotený rok;
b)
do výšky 25 % do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb s tým, že celkový prídel do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb včítane základného prídelu neprekročí dvojnásobok základného prídelu vyjadreného v Kčs;7)
c)
do výšky 25 % do fondu reprodukcie základných prostriedkov;
d)
zostávajúcu časť zlepšeného hospodárskeho výsledku do rezervného fondu.
(4)
Prevody do finančných fondov vykoná príspevková organizácia ako preddavok koncom roka. Zriaďovateľ potvrdí oprávnenosť prevodu pri schvaľovaní účtovnej uzávierky príspevkovej organizácie. Po potvrdení oprávnenosti vykoná organizácia doúčtovanie rozdielov medzi zúčtovaným preddavkovým prídelom a skutočne priznanou výškou.
§ 19
Fond reprodukcie základných prostriedkov
(1)
Zdrojom fondu sú:
a)
odpisy základných prostriedkov,10)
b)
prídel zo zlepšeného hospodárskeho výsledku [§ 18 ods. 3 písm. c)],
c)
účelové dotácie zriaďovateľa na investície (§ 14 ods. 5),
d)
príspevky zo štátnych fondov,
e)
výnosy z predaja a likvidácie základných prostriedkov,
f)
príspevky na investície od iných subjektov podľa uzavretých zmlúv o združení na spoločnú investičnú činnosť (§ 24),
g)
finančné dary včítane devízových, účelovo určené na investície, a výnosy povolených verejných zbierok na investičné účely.
(2)
Prostriedky fondu sa používajú:
a)
na financovanie investícií,6)
b)
na poskytovanie prostriedkov iným organizáciám v rámci uzavretých zmlúv o združení na spoločnú investičnú činnosť,
c)
na úhradu splátok úverov a pôžičiek na investície,
d)
ako doplnkový zdroj financovania opráv a udržiavania základných prostriedkov.
(3)
Prostriedky fondu použité pre financovanie opráv a údržby základných prostriedkov podľa odseku 2 písm. d) sa účtujú do výnosov príspevkovej organizácie.
(4)
Prostriedky fondu reprodukcie základných prostriedkov nemožno použiť na účely uhrádzané z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.
§ 20
Rezervný fond
(1)
Zdrojom fondu je prídel zo zlepšeného hospodárskeho výsledku organizácie podľa § 18 ods. 3 písm. d). Ďalšími zdrojmi môžu byť finančné dary včítane devízových.
(2)
S prostriedkami na rezervnom fonde môže organizácia voľne disponovať v rámci právnych predpisov pri dodržaní príslušných ustanovení tejto vyhlášky, predovšetkým:
a)
na úhradu rozpočtom zriaďovateľa nezabezpečených neinvestičných potrieb;
b)
na úhradu zhoršeného hospodárskeho výsledku;
c)
na úhradu sankcií za porušenie právnych predpisov (§ 25);
d)
na krytie časového nesúladu medzi nákladmi a výnosmi pri združovaní prostriedkov na prevádzkovú činnosť ku koncu roka;
e)
na úhradu úrokov z prijatých úverov a pôžičiek (§ 23);
f)
na doplnenie fondu prevádzkových prostriedkov, najmä pre rozvoj hospodárskej činnosti (§ 26);
g)
na nákup cenných papierov a kapitálovej účasti v iných subjektoch (§ 12 ods. 2).
§ 21
Fond odmien
(1)
Zdrojom fondu odmien sú:
a)
nevyčerpané mzdové prostriedky, na ktoré má organizácia nárok podľa mzdových predpisov pre príslušný rok2) (ďalej len „mzdový nárok“); prídely do fondu odmien z nevyčerpaného mzdového nároku možno vykonávať iba v prípade, že sú kryté finančne zlepšeným výsledkom hospodárenia,
b)
prídel zo zlepšeného hospodárskeho výsledku podľa § 18 ods. 3 písm. a).
(2)
Hospodárenie s fondom odmien sa spravuje osobitnými predpismi.2) Prednostne sa z neho uhrádza prípadné prekročenie mzdového nároku.
(3)
Výplaty z fondu odmien sa nezahŕňajú do mzdového nároku pre príslušný rok.
§ 22
Fond kultúrnych a sociálnych potrieb
(1)
Fond sa tvorí jednotným prídelom podľa osobitného predpisu7) a ďalším prídelom zo zlepšeného hospodárskeho výsledku podľa § 18 ods. 3 písm. b).
(2)
Hospodárenie s prostriedkami fondu sa spravuje osobitným predpisom.7)
§ 23
Úvery
Príspevková organizácia je oprávnená prijímať úvery a pôžičky na investície aj na prevádzkové výdavky, pokiaľ z ich prijatia nevzniknú nároky voči zriaďovateľovi a pokiaľ je zabezpečená ich návratnosť z výnosu hospodárenia organizácie, prípadne z jej rezervného fondu. Za tieto úvery a pôžičky štát neručí.
§ 24
Združovanie prostriedkov
(1)
Príspevková organizácia uhrádza príspevky podľa uzavretej zmluvy o združení iba zo zdrojov, ktoré je oprávnená použiť na činnosť, na ktorú sa združila.
(2)
Združené prostriedky na investície sú zdrojom fondu reprodukcie základných prostriedkov. Pri združovaní prostriedkov na prevádzkovú činnosť prevedie príspevková organizácia na konci roka rozdiel medzi prijatými a skutočne vynaloženými prostriedkami na ťarchu alebo v prospech rezervného fondu.
§ 25
Zdroje úhrady sankcií
(1)
Odvody a penále uložené príspevkovej organizácii podľa § 16 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie uhrádza organizácia:
a)
z rezervného fondu, ak ide o porušenie pravidiel o hospodárení podľa rozpočtu,
b)
z príslušného fondu, ak ide o porušenie pravidiel hospodárenia s týmto fondom; z fondu odmien, ak ide o prekročenie mzdového nároku.
(2)
V prípade nedostatku prostriedkov v rezervnom fonde sa vykoná odvod znížením príspevku zriaďovateľa na činnosť, prípadne zvýšením odvodu zo zisku.
§ 26
Hospodárska činnosť príspevkovej organizácie
(1)
Príspevková organizácia, ktorá prevádzkuje hospodársku činnosť v oblasti mimo hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, je povinná využívať prostriedky získané touto činnosťou tiež na skvalitňovanie svojej hlavnej činnosti.
(2)
Zriaďovateľ je oprávnený ustanoviť príspevkovej organizácii bližšie podmienky tejto činnosti v rámci právnych predpisov v prípade, ak je tým potrebné zabezpečiť riadne plnenie hlavnej úlohy, pre ktorú bola príspevková organizácia zriadená.
(3)
Hospodárska činnosť sa realizuje podľa platných cenových predpisov.3)
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI
§ 27
Všeobecné ustanovenie
Organizácia hospodáriaca s rozpočtovými prostriedkami je povinná pri plnení rozpočtu dbať na to, aby dosahovala maximálne príjmy a plnila úlohy uhrádzané zo štátneho rozpočtu najhospodárnejším spôsobom a aby efektívne využívala disponibilné prostriedky. Rozpočtové prostriedky môže používať len na účely, na ktoré boli určené, a to na krytie nevyhnutných potrieb, na opatrenia zakladajúce sa na právnych predpisoch a na zabezpečenie nerušeného chodu organizácie; prostriedky môže čerpať len do výšky ustanovenej v štátnom rozpočte alebo rozpočte zriaďovateľa, a to v medziach záväzných ukazovateľov.
§ 28
Rozpočtové limity
(1)
Ústredný orgán otvára rozpočtové limity pre vlastné hospodárenie, limity rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých je zriaďovateľom, a ďalej limity pre čerpanie investičných a limity pre čerpanie neinvestičných dotácií pre ostatné organizácie v jeho pôsobnosti. Organizácia, ktorej ústredný orgán otvoril limit, predloží peňažnému ústavu tlačivo pre „oznámenie limitu výdavkov“ najneskôr dva dni pred začiatkom obdobia, v ktorom sa má limit čerpať.
(2)
Ústredný orgán otvára rozpočtovej organizácii limity pre čerpanie prostriedkov z rozpočtových výdavkových účtov vedených v peňažnom ústave osobitne na investičné a osobitne na neinvestičné výdavky. V rámci limitu investičných výdavkov sa takisto určia limity čerpania jednotlivých účelových investičných dotácií. Príspevkovej organizácii otvára ústredný orgán limity pre čerpanie dotácií na investície a limit príspevku na činnosť z výdavkových rozpočtových účtov.
(3)
Pre financovanie úloh v oblasti vedy a výskumu otvára rozpočtové limity ústredný orgán štátnej správy zadávajúci tieto úlohy. Pri úlohách plne financovaných zo štátneho rozpočtu môžu tieto orgány čerpať rozpočtový limit len na úhradu plnení na základe hospodárskych zmlúv za predpokladu, že si k výsledkom riešenia zabezpečia právo hospodárenia. Pri úlohách financovaných s podielovou účasťou rozpočtových prostriedkov môžu tieto orgány čerpať rozpočtový limit len na základe hospodárskych zmlúv, ktorými sa zaviazali na poskytnutie prostriedkov, za predpokladu, že priebežne preverujú plnenie zmluvných podmienok. V prípade, že zadávateľ poskytne nositeľovi úlohy finančné prostriedky na obstaranie prístrojov, strojov a zariadení potrebných pre riešenie, musí súčasne s tým určiť, ako sa s týmito predmetmi po skončení riešenia naloží, a určiť spôsob finančného vyrovnania.
(4)
Oznámenie limitu sa nepredkladá peňažnému ústavu pre čerpanie dávok nemocenského poistenia.
(5)
Zriaďovateľ zníži rozpočtovej organizácii limit výdavkov alebo jeho časť, najmä ak sa limit určil nesprávne, ak sú hrubo porušené finančné a rozpočtové predpisy (napr. nehospodárne uskutočnenie výdavkov, nesprávne a neskoro vykonávané odvody do rozpočtu, neplnenie príjmu, oneskorené predkladanie výkazov o plnení rozpočtu). Obdobne postupuje zriaďovateľ pri uvoľňovaní príspevku príspevkovej organizácii.
(6)
Rozpočtová organizácia môže v priebehu rozpočtového roka znižovať alebo zvyšovať otvorené limity neinvestičných výdavkov na jednotlivé štvrťroky v rámci súm určených jej v rozpočte.
(7)
Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť podľa priebehu plnenia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, že bude otvárať rozpočtové limity neinvestičných výdavkov pre ústredné orgány samo, ak to bude vyžadovať zabezpečenie pokladničnej rovnováhy štátneho rozpočtu alebo ak dôjde v odbore pôsobnosti ústredného orgánu k porušovaniu finančných a rozpočtových predpisov.
(8)
Rozpočtová organizácia je oprávnená čerpať prostriedky svojho rozpočtu len do výšky určenej jej pre dané obdobie rozpočtovým limitom.
§ 29
Investičné limity
(1)
Rozpočtové limity na investičné výdavky otvára rozpočtová organizácia podľa zásad uvedených v § 28 na celý rozpočtový rok. Organizácia otvorí limity na tlačive „oznámenie limitu výdavkov“.
(2)
Príspevková organizácia otvára pre čerpanie dotácií na investície výdavkové rozpočtové účty na podklade „oznámenia limitu výdavkov“ potvrdeného zriaďovateľom.
(3)
Príspevková organizácia môže prevádzať z rozpočtového výdavkového účtu prostriedky na svoj bežný účet, eventuálne podľa svojho rozhodnutia na investičný účet len v závislosti od priebehu investičnej výstavby a môže čerpať finančné prostriedky len úmerne k vecnému plneniu.
§ 30
Limity neinvestičných výdavkov pre rozpočtové organizácie
(1)
Rozpočtová organizácia otvára rozpočtové limity pre neinvestičné výdavky osobitne na jednotlivé štvrťroky rozpočtového roka na tlačive „oznámenie limitu výdavkov“.
(2)
Limit neinvestičných výdavkov otvára rozpočtová organizácia aj na povolené prekročenie rozpočtu výdavkov.
(3)
„Oznámenie limitu výdavkov“ podpisuje a opatrí pečiatkou tak zriaďovateľ, ako aj organizácia, ktorá ho predkladá peňažnému ústavu.
§ 31
Limit príspevku na činnosť príspevkovej organizácii
(1)
Príspevková organizácia čerpá príspevok na činnosť z rozpočtového výdavkového účtu na svoj bežný účet do výšky limitu určeného zriaďovateľom.
(2)
Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom podľa zásad určených osobitnými predpismi.
§ 32
Poskytovanie príspevkov iným organizáciám
(1)
Rozpočtová organizácia môže zo svojho rozpočtu poskytovať príspevky iným subjektom len so súhlasom ústredného orgánu, ktorý je jej zriaďovateľom. Tento súhlas nie je potrebný v prípade, že poskytnutie príspevku ustanoví právny predpis alebo uznesenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Organizácia požadujúca príspevok musí predložiť rozpočtovej organizácii poskytujúcej príspevok odôvodňujúce podklady. Rozpočtová organizácia je povinná preskúmať účelnosť a potrebu poskytnutia príspevku na podklade predložených dokladov.
§ 33
Rozpočtové opatrenia
(1)
Rozpočtovými opatreniami podľa § 14 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie sa rozumejú:
a)
presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami vnútri organizácie a v rámci záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom (§ 34);
b)
povolené prekročenie záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom (§ 35);
c)
viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom (§ 36).
(2)
Rozpočtová a príspevková organizácia je povinná viesť mimo sústavy účtovníctva chronologickú evidenciu o všetkých v priebehu roka vykonaných rozpočtových opatreniach uvedených v odseku 1 písm. b) a c).
(3)
Ústredné orgány predložia spolu s predpísanými účtovnými výkazmi Federálnemu ministerstvu financií prehľad o rozpočtových opatreniach vykonaných podľa odseku 1 písm. b) a c) v rozpočte kapitoly. Prehľad sa pri príjmoch a pri výdavkoch spracúva podľa rozpočtových skupín a zoskupení položiek.
(4)
Ústredné orgány predložia návrhy na rozpočtové opatrenia viazané na súhlas Federálneho ministerstva financií tomuto ministerstvu najneskôr do 15. decembra rozpočtového roka.
§ 34
Presuny prostriedkov vnútri rozpočtu organizácie
(1)
Rozpočtová a príspevková organizácia je oprávnená upravovať počas roka vnútorné druhové členenie svojich príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov).
(2)
Ak rozpočtová alebo príspevková organizácia nemôže zabezpečiť úhradu potrebného výdavku (nákladu), pre ktorý bola do jej rozpočtu zaradená nepostačujúca suma alebo ktorá nebola rozpočtovaná, je organizácia povinná zabezpečiť úhradu tohto výdavku (nákladu) prednostne presunom prostriedkov vnútri svojho rozpočtu.
(3)
Rozpočtová a príspevková organizácia môže vykonávať presuny vo vlastnej právomoci najneskôr do 31. decembra rozpočtového roka.
(4)
Rozpočtová a príspevková organizácia nemôže pri vykonávaní presunov rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v jej právomoci, meniť záväzné ukazovatele určené zriaďovateľom.
§ 35
Povolené prekročenie záväzných ukazovateľov
(1)
Rozpočtová organizácia je vo vlastnej právomoci oprávnená prekročiť záväzné ukazovatele svojich rozpočtových výdavkov do výšky sumy rovnajúcej sa objemu mimorozpočtových prostriedkov, t. j. získaných vedľajšou hospodárskou činnosťou, prijatých od iných subjektov na základe zmluvy o združovaní prostriedkov, dotácií od štátnych fondov, prostriedkov z príspevkov a darov od fyzických a právnických osôb a o použité prostriedky svojich finančných fondov.
(2)
Okrem povoleného prekročenia uvedeného v odseku 1 môže ústredný orgán s povolením Federálneho ministerstva financií prekročiť limity výdavkov iba do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov. Obdobne postupuje ústredný orgán pri povoľovaní prekročenia výdavkov rozpočtovej organizácii, ktorej je zriaďovateľom.
(3)
Prekročenie záväzných ukazovateľov v ostatných prípadoch môže rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii povoliť ústredný orgán v rámci svojho rozpočtu.
(4)
Pokiaľ by prekročenie malo byť kryté z rezerv štátneho rozpočtu federácie, postupuje sa podľa § 7 zákona o rozpočtových pravidlách federácie.
(5)
Ak má dôjsť k prekročeniu záväzných ukazovateľov z dôvodu delimitácie alebo prevodu úloh medzi organizáciami, predložia organizácie, ktorých sa také opatrenie týka, svojmu zriaďovateľovi obojstranne odsúhlasené protokoly obsahujúce údaje o vzájomných prevodoch prostriedkov zo štátneho rozpočtu a povinnostiach k štátnemu rozpočtu. Ústredné orgány predložia tieto doklady Federálnemu ministerstvu financií, ak z nich vyplýva zmena záväzných ukazovateľov ustanovených im štátnym rozpočtom federácie. Bez odsúhlasenia uvedených dokladov Federálnym ministerstvom financií nemožno záväzné ukazovatele ustanovené štátnym rozpočtom federácie prekročiť.
§ 36
Viazanie rozpočtových prostriedkov
(1)
Ústredný orgán musí vo vlastnom rozpočte a rozpočte organizácie, ktorej je zriaďovateľom, viazať rozpočtové prostriedky v prípade, že
a)
v rozpočte mali zabezpečenú úhradu na úlohy, ktorých plnenie prešlo na iné orgány;
b)
neplnia rozpočtované príjmy;
c)
o viazanie rozpočtových prostriedkov rozhodla vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií.
(2)
Rozpočtová organizácia musí viazať rozpočtové prostriedky v prípadoch, keď
a)
tieto prostriedky boli určené na úlohy, ktoré úplne alebo sčasti nebudú realizované,
b)
neplnia celkové rozpočtované príjmy; ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti neinvestičných výdavkov, prerokuje organizácia spôsob úhrady úbytku príjmov so zriaďovateľom.
(3)
Rozpočtová organizácia nesmie použiť rozpočtové prostriedky viazané v rozpočte na presuny ani na uskutočňovanie rozpočtových výdavkov bez súhlasu orgánu, ktorý viazanie nariadil.
(4)
Ústredné orgány pripoja k výkazu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, ktorý zasielajú Federálnemu ministerstvu financií, prehľad o výške rozpočtových výdavkov viazaných v rámci svojho rozpočtu ako trvalú úsporu.
§ 37
Časové použitie rozpočtových prostriedkov
(1)
Finančné prostriedky určené zriaďovateľom rozpočtovej organizácii a nevyčerpané do 31. decembra bežného rozpočtového roka sa neprevádzajú do nasledujúcich rokov s výnimkou prostriedkov vo fondoch zriaďovaných podľa tejto vyhlášky alebo iných právnych predpisov.
(2)
Rozpočtová organizácia zúčtuje na ťarchu rozpočtu zriaďovateľa na bežný rok len tie výdavky, ktoré sa hospodársky týkajú tohto roka a ktoré peňažný ústav zúčtuje najneskôr s účinnosťou k 31. decembru bežného roka. Výdavky, ktoré peňažný ústav k tomuto dňu nezúčtuje, zaťažujú rozpočet organizácie pre nasledujúci rok, aj keď sa hospodársky týkajú predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimky sú explicitne ustanovené v § 39.
§ 38
Kompenzácia príjmov a výdavkov
Vzájomná kompenzácia príjmov a výdavkov je pri rozpočtovej organizácii prípustná, len ak ide o dodatočnú náhradu skôr vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho rozpočtová organizácia zaplatila.
§ 39
Úhrada výdavkov po skončení rozpočtového roka
(1)
Rozpočtová organizácia môže uskutočniť výdavky na ťarchu predchádzajúceho roka v lehote najdlhšie do 10. januára nasledujúceho roka, ak ide o
a)
dodatkové výdavky na investície uhrádzané zo štátneho rozpočtu,
b)
dodatkové výdavky v oblasti vedy a výskumu,
c)
dodatkové úhrady za výrobky, práce a služby dodané, respektíve vykonané do 31. decembra bežného roka,
d)
vyúčtovanie preddavkov poskytnutých vnútorným organizačným jednotkám,
e)
prevod prídelov do peňažných fondov organizácie (§ 7),
f)
prevod príjmov z vedľajšej hospodárskej činnosti.
(2)
Dodatkovými úhradami sa rozumejú platby za práce a dodávky vykonané do konca bežného rozpočtového roka, ale splatné v nasledujúcom rozpočtovom roku najdlhšie do 10. januára, prípadne platby splatné pred začiatkom nasledujúceho roka, ale z rôznych dôvodov neuhradené.
(3)
Rozpočtové prostriedky na úhradu výdavkov splatných po uplynutí rozpočtového roka nemožno poukazovať vopred s výnimkou prostriedkov
a)
na výplatu miezd za druhú polovicu decembra včítane cestovného vyplateného súčasne so mzdou;
b)
na úhradu preddavkov a pozastávok pri dodávkach prác a výkonov, pokiaľ sa tak organizácie dohodli.
Uvedené prostriedky sa prevádzajú na účet cudzích prostriedkov. Nevyčerpané prostriedky sa odvedú na príjmový účet štátneho rozpočtu.
§ 40
Zúčtovanie príjmov v prospech rozpočtu zriaďovateľa
(1)
V prospech rozpočtu zriaďovateľa na bežný rozpočtový rok sa zúčtujú len platby, na ktorých prevedenie dostane peňažný ústav platobné doklady najneskôr do 31. decembra bežného rozpočtového roka a k tomuto dňu ich zúčtuje.
(2)
Rozpočtová organizácia zloží príjmy prijaté v hotovosti najneskôr do 31. decembra bežného rozpočtového roka na svoj príjmový rozpočtový účet v peňažnom ústave.
(3)
Nedoplatky príjmov z minulého roka a z predchádzajúcich rokov vybrané po 1. januári nasledujúceho rozpočtového roka sú rozpočtovým príjmom nasledujúceho rozpočtového roka, aj keď pôjde o náhradu rozpočtového výdavku z minulého roka.
(4)
Príjmy za realizované práce a výkony v oblasti vedy a výskumu v priebehu plnenia zmluvného záväzku a príjmy za zostávajúce a nepotrebné predmety po dokončení zmluvného záväzku sa do rozpočtu zriaďovateľa prevedú v pomere, v akom sa štátny rozpočet podieľal na financovaní úlohy. Finančné vyrovnanie musia riešitelia vykonať najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení úlohy.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝDAVKOCH NA ZDRAVOTNÍCKE, PREDŠKOLSKÉ A INÉ ZARIADENIA A ČINNOSTI V ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH
§ 41
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pokiaľ sa neustanovuje inak, uhrádza rozpočtová a príspevková organizácia (ďalej len „organizácia“) vo vlastných zariadeniach a pri zabezpečovaní činností uvedených v tejto časti vyhlášky výdavky na investičnú a prevádzkovú činnosť, pokiaľ nie sú uhrádzané od iných subjektov a s výnimkou tých výdavkov, ktoré je organizácia oprávnená uhrádzať len z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.7)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa netýka rekreačných, kultúrnych, telovýchovných a športových zariadení, ktorých výdavky sa uhrádzajú podľa osobitných predpisov plne z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.7)
(3)
Organizácie uhrádzajú z neinvestičných prostriedkov ostatné výdavky uvedené v tejto časti vyhlášky včítane náhrad za dočasné užívanie zariadení na účely upravované touto časťou vyhlášky.
(4)
Pri prevádzkovaní iných činností v zariadeniach upravených touto časťou vyhlášky sa uskutočňuje pomerná úhrada všetkých neinvestičných výdavkov v rozpočtovanej výške zo zdrojov ustanovených pre uvedené činnosti právnymi predpismi.
§ 42
Zdravotnícke zariadenia
V závodných zdravotníckych zariadeniach, pri ktorých sú plnené podmienky pre ich zriadenie podľa osobitného predpisu,11) uhrádza organizácia tie výdavky, ktoré sa neuhrádzajú z rozpočtu orgánu štátnej správy v zdravotníctve, prípadne z rozpočtu obce.
§ 43
Ubytovne
Organizácia je oprávnená uhrádzať rozdiel medzi prevádzkovými výdavkami svojich ubytovní a úhradou za ubytovanie od vlastných zamestnancov určenou cenovými predpismi; obdobne postupuje organizácia pri ubytovaní svojich pracovníkov v ubytovniach inej organizácie.
§ 44
Predškolské zariadenia
(1)
Organizácia, ktorá výnimočne po dohode s príslušným orgánom prevádzkuje jasle a predškolské zariadenia, uhrádza výdavky na vybavenie neinvestičnej povahy a prevádzkové výdavky s výnimkou tých výdavkov, pri ktorých povinnosť úhrady patrí iným subjektom.12)
(2)
Organizácia prevádzkujúca predškolské zariadenie je oprávnená požadovať náhradu pomernej časti výdavkov neinvestičného vybavenia, opráv, udržiavania a miezd (ďalej len „pomerná časť výdavkov“) pripadajúcu na deti pracovníkov iných subjektov. Náhradu možno požadovať od subjektov, ktoré sú zamestnávateľom matky alebo otca dieťaťa. Je tiež možné, aby sa na náhrade podieľali obidvaja zamestnávatelia rodičov dieťaťa; v takom prípade však treba, aby sa títo zamestnávatelia na spôsobe platenia dohodli s prevádzkovateľom predškolského zariadenia.
(3)
Organizácia, ktorej pracovníci majú umiestnené svoje deti v závodných predškolských zariadeniach prevádzkovaných inými organizáciami, uhrádzajú prevádzkovateľom, pokiaľ o úhradu požiadajú, pomernú časť nákladov na deti svojich pracovníkov. Prevádzkovateľovi územných predškolských zariadení možno úhradu pomernej časti nákladov uhrádzať len na základe uzavretej zmluvy o združení.
(4)
Pomerná časť výdavkov sa určí za dni, po ktoré je dieťa v predškolskom zariadení zapísané na pobyt. Výška náhrady pomernej časti výdavkov sa môže dohodou určiť aj paušálnou sumou.
§ 45
Vzdelávanie dospelých a príprava mládeže na povolanie
(1)
Organizácia uhrádza
a)
výdavky na vybavenie neinvestičnej povahy vo vlastných vzdelávacích zariadeniach,
b)
náhradu pomernej časti neinvestičných výdavkov za vzdelávanie vlastných pracovníkov v zariadeniach inej organizácie, respektíve vo vlastných rekreačných zariadeniach financovaných z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,
c)
pomernú časť nákladov na prípravu svojich žiakov v stredných odborných učilištiach podľa príslušných predpisov.13)
(2)
Ako súčasť príslušného školenia možno uhrádzať výdavky najviac na dvojdenné tuzemské exkurzie, a to iba v prípadoch ich zaradenia do osnovy školenia a za predpokladu, že v rámci tejto osnovy ich usporiadateľ školenia schválil.
§ 46
Závodné stravovanie
Neinvestičné výdavky na závodné stravovanie uhrádza organizácia podľa osobitného predpisu.9)
§ 47
Vedecké a odborné sympóziá, kongresy a konferencie
(1)
Organizácia môže uhrádzať výdavky spojené s účasťou svojich pracovníkov na vedeckých a odborných sympóziách, kongresoch a konferenciách (ďalej len „konferencie“), pokiaľ ich program súvisí s jej činnosťou. Pokiaľ ide o zahraničné akcie, je účasť pracovníkov podmienená súhlasom zriaďovateľa.
(2)
Rozpočet konferencie sa musí vyrovnať príspevkami účastníkov (organizácií, príp. jednotlivcov). Usporiadajúca organizácia je povinná požadovaný príspevok rozčleniť na
a)
organizačné výdavky na konferencie,
b)
výdavky na ubytovanie a stravovanie, pokiaľ ich usporiadateľ zabezpečí a hromadne uhradí,
c)
výdavky na exkurzie, ktoré priamo nesúvisia s odborno-pracovnou problematikou konferencie, vstupenky na kultúrne akcie, spoločné obedy a večere.
§ 48
Nákup kníh, brožúr a časopisov
Organizácia uhrádza nákup odborných kníh, brožúr, časopisov, mikrofilmov a iných podobných predmetov (ďalej len „publikácie“) iba pre svoje knižnice. Publikácie sa nakupujú v množstve nevyhnutnom na riadne plnenie úloh organizácie.
§ 49
Poistenie
(1)
Výdavky na zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel ústredných orgánov a nimi zriadených rozpočtových organizácií uhrádza Federálne ministerstvo financií.14)
(2)
Rozpočtová organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa poistiť svoj majetok.
(3)
Príspevková organizácia uhrádza všetko poistné v rámci svojich nákladov; o poistení majetku rozhoduje vo svojej kompetencii.
(4)
Príjmy z poistnej udalosti môže rozpočtová organizácia použiť iba v bežnom rozpočtovom roku, a to na likvidáciu škôd spôsobených poistnou udalosťou. O príjmy z poistnej udalosti použité na likvidáciu škôd z poistnej udalosti môže rozpočtová organizácia prekročiť výdavky.
§ 50
Časť vyhlášky v § 41 a 44 sa vzťahuje na činnosť zdravotníckych, predškolských a ubytovacích zariadení, ktoré slúžia vlastným zamestnancom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, prípadne ich deťom. Nevzťahuje sa na celkovú činnosť zdravotníckych, školských a ubytovacích zariadení, v ktorých je poskytovanie týchto služieb hlavnou činnosťou, pre ktorú boli zriadené.
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 51
Zmena spôsobu financovania
Pri zriaďovaní alebo zrušení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ako aj pri zmene ich podriadenosti a spôsobu financovania predpokladaným k 1. januáru musia sa návrhy na zmenu spôsobu financovania predložiť Federálnemu ministerstvu financií na odsúhlasenie najneskôr do 30. júna predchádzajúceho roka; v rovnakej lehote musia byť vzájomne odsúhlasené pripravované delimitácie a predložené delimitačné protokoly. V delimitačných protokoloch sa musí uviesť, ktoré záväzné ukazovatele budú menené.
§ 52
Prechodné ustanovenia
(1)
Organizácia, ktorá na základe tejto vyhlášky bude prechádzať z rozpočtovej formy na príspevkovú, môže uskutočniť tento prechod výnimočne v priebehu roka 1991 v termínoch dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných s Federálnym ministerstvom financií.
(2)
Pokiaľ sa novo vytvorí príspevková organizácia, ktorá bola súčasťou hospodárskej organizácie, prevedie zostatky podielov jednotlivých fondov (rezervný fond, fond odmien, fond kultúrnych a sociálnych potrieb) ako začiatočné zostatky týchto fondov príspevkových organizácií. Podiel fondu rozvoja určený na financovanie reprodukcie základných prostriedkov sa prevedie do rovnomenného fondu príspevkovej organizácie.
(3)
Príspevková organizácia, ktorá k 31. decembru 1990 ukončila experiment podľa uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1988, prevedie zostatky fondov zriadených podľa pravidiel experimentu do príslušných fondov zriaďovaných podľa tejto vyhlášky.
(4)
Rozpočtová organizácia, ktorá k 31. decembru 1990 ukončila experiment podľa uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1988, prevedie zostatky jednotlivých fondov zriadených podľa pravidiel tohto experimentu do roku 1991. Pokiaľ v priebehu roka 1991 prejde na formu príspevkovej organizácie, prevedie zostatky do príslušných fondov podľa tejto vyhlášky. K 31. decembru 1991 sa zrušujú v týchto organizáciách tie fondy, ktoré boli zriadené podľa uvedeného uznesenia vlády a ktoré rozpočtová organizácia nezriaďuje podľa tejto vyhlášky alebo podľa iného právneho predpisu.
§ 53
Výnimky
(1)
Výnimky z ustanovení § 2 až 4, 9, 14 až 16, 18, 20, 23 a 26 tejto vyhlášky môže povoliť na návrh zriaďovateľa v odôvodnených prípadoch Federálne ministerstvo financií.
(2)
Výnimky povolené podľa zrušovaných predpisov strácajú platnosť dňom účinnosti tejto vyhlášky.
§ 54
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zrušujú tieto predpisy:
a)
vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení neskorších predpisov;
b)
vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky;
c)
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.;
d)
smernice Federálneho ministerstva financií o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie č. V/2 – 23 000/1971 z 27. decembra 1971, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1972, v znení neskorších predpisov;
e)
smernice o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií č. V/2 – 26500/72, č. 112/35 524/72 a č. 1/2 365/72 z 22. decembra 1972, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1972;
f)
smernice Federálneho ministerstva financií č. 39 o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary v štátnych socialistických organizáciách, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1976 a registrované v čiastke 24/1976 Zb., v znení smerníc č. 6, uverejnených vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1980 a registrovaných v čiastke 13/1980 Zb.;
g)
výnos o poskytovaní príspevku rozpočtových a príspevkových organizácií na Účty iniciatívy mládeže č. IV/2 – 26 402/86, 11/6 845/86 a č. 1/163/86, uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1986;
§ 55
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.
1)
§ 8 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
3)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
4)
5)
Zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 23/1990 Zb. o účtovníctve.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1989 Zb. o informačnej sústave organizácií.
6)
§ 4 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.
7)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb v znení neskorších predpisov.
8)
§ 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb.
9)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní v znení neskorších predpisov.
10)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb.
11)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 121/1974 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.
12)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 92/1978 Zb. o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami.
13)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Českej národnej rady č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve v znení neskorších predpisov.
14)
§ 17 vyhlášky Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 123/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Českou štátnou poisťovňou, v znení neskorších predpisov.