14/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 20. decembra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 269 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 znie:
㤠4
Pre pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a pracovníkom sa nepoužijú tieto ustanovenia zákonníka: § 9 ods. 4, § 26, § 27 ods. 1, 3, 4 a 5, § 35 ods. 3, § 65, 68, § 74 písm. b), e) a g), § 85, 140, § 176 ods. 4, § 185 ods. 1, ods. 2 časť vety za bodkočiarkou a ods. 5 druhá veta, § 186, 227, § 249 až 251 a § 269 ods. 1.“.
2.
§ 5 až 7, § 9 až 13 a § 15 včítane nadpisu sa vypúšťajú. Nadpisy § 8, 14 a 16 sa vypúšťajú.
3.
V § 16 sa slová „§ 74 ods. 1 písm. g),“ nahrádzajú slovami „§ 74 písm. f),“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Čalfa v. r.