134/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1991 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
ZÁKON
z 19. marca 1991
o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje zvýšenie najvyšších súm, z ktorých sa určí nemocenské, peňažná pomoc v materstve a podpora pri ošetrovaní člena rodiny, zvýšenie hranice zárobku určujúcej jeho časť, na ktorú sa neprihliada pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve a zvýšení podpory pri narodení dieťaťa.
(2)
Dávkami uvedenými v odseku 1 sa rozumejú dávky podľa predpisov o nemocenskom zabezpečení.1)
§ 2
(1)
Najvyššie sumy, z ktorých sa určí nemocenské, peňažná pomoc v materstve a podpora pri ošetrovaní člena rodiny, sa zvyšujú na
a)
180,– Kčs pri päťdennom pracovnom týždni, ak ide o zamestnancov a členov poľnohospodárskych družstiev,
b)
129,– Kčs, ak ide o osoby zabezpečené podľa predpisov o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách a samostatne zárobkovo činné osoby.
(2)
V ostatných prípadoch, v ktorých sú výška alebo najnižšie a najvyššie výmery dávok uvedených v odseku 1 určené pevnými sumami, zvyšujú sa tieto sumy o 20 %. Sumy zvýšenia sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
§ 3
Hranica zárobku určujúca jeho časť, na ktorú sa neprihliada pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve, sa zvyšuje o 20 %.
§ 4
Podpora pri narodení dieťaťa je 3 000,– Kčs.
§ 5
(1)
Nemocenské, peňažná pomoc v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny a vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, patriace ku dňu účinnosti tohto zákona, sa upravia bez žiadosti podľa § 1 až od 1. mája 1991.
(2)
Podpora pri narodení dieťaťa vo výške podľa § 4 patrí na každé dieťa narodené po 28. februári 1991; ak bola podpora pri narodení dieťaťa vyplatená na toto dieťa predo dňom účinnosti tohto zákona, rozdiel vo výške 1 000,– Kčs sa doplatí na žiadosť.
§ 6
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia,
2.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb. o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.