130/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 8. marca 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa odseku 4 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa odseku 4 písm. c),“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
2.
V § 11 ods. 3 písm. e) za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „miestneho“ a za slovo „poplatku“ sa vkladajú slová „a verejnej dávky“.
3.
§ 11 ods. 4 písm. b) znie:
„b)
na zavedenie a zrušenie verejnej dávky, a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,“.
4.
V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a tiež v písmene c), ak sa v ňom na základe petície obyvateľov obce rozhodlo o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku v obci.“.
5.
V § 11 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„6)
Ak sa hlasovaním obyvateľov obce podľa predchádzajúcich odsekov rozhodlo o zrušení v obci už zavedenej miestnej dane alebo miestneho poplatku, prípadne o tom, že sa vyrubovanie takejto dane alebo vyberanie takéhoto poplatku v obci nezavedie, môže obecné zastupiteľstvo o zavedení takejto miestnej dane alebo miestneho poplatku vo svojej pôsobnosti rozhodnúť až po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa miestne referendum uskutočnilo.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
o návrh na zavedenie a zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov hlavného mesta,“.
2.
§ 9 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mestskej časti,“.
3.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výsledok hlasovania obyvateľov mestskej časti o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnilo aspoň 50 % oprávnených voličov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 11 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku v hlavnom meste podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov hlavného mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov hlavného mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo na základe požiadavky aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa § 8 ods. 1 písm. c) tohto zákona,“.
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).
5.
§ 11 ods. 5 písm. g) znie:
„g)
určovať náležitosti miestnej dane a celomestského miestneho poplatku a celomestskej verejnej dávky v hlavnom meste, ako aj rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,“.
6.
V § 15 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhoduje o zavedení a zrušení miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. b) a okrem prípadu, že o zavedení alebo zrušení tohto poplatku sa rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. c) tohto zákona.“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).
7.
§ 15 ods. 2 písm. f) znie:
„f)
určuje náležitosti miestneho poplatku a verejnej dávky v mestskej časti a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mesta,“.
2.
§ 8 ods. 3 písm. b) znie:
„b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mestskej časti,“.
3.
V § 10 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane a celomestského miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestnej dane a celomestského miestneho poplatku rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo požiadavky aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa písmena c) tohto odseku,“.
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená f) až n).
4.
V § 10 ods. 3 písm. f) pred slovo „poplatku“ sa vkladajú slová „celomestského miestneho“.
5.
V § 14 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti podľa § 8 ods. 3 písm. b) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mestskej časti podľa § 8 ods. 3 písm. c) tohto zákona,“.
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).
6.
V § 14 ods. 2 písm. f) pred slovo „poplatku“ sa vkladá slovo „miestneho“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Napr. zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.