128/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1992 do 31.03.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. marca 1991
o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Štátny fond životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)1), ktorého účelom je sústreďovať peňažné prostriedky a využívať ich v záujme životného prostredia.
§ 2
(1)
Správu fondu vykonáva Slovenská komisia pre životné prostredie.
(2)
Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobudnúť práva a zaväzovať sa.
(3)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister – predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie (ďalej len „predseda“).
(4)
Predseda zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.
(5)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a Rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Zdrojmi fondu sú najmä:
a)
odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,3)
b)
odplaty za odber podzemnej vody,4)
c)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy vo vodnom hospodárstve,5)
d)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia6) z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
e)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia,7)
f)
pokuty uložené orgánmi ochrany prírody,8)
g)
úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave a z pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu,
i)
bankový úver a pôžičky,
j)
splátky z úverov a pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
k)
výnosy z verejných zbierok a lotérií,
l)
dary a iné príspevky od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
m)
príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,
n)
ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.
§ 4
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na:
a)
dotácie a granty,
b)
úvery a pôžičky poskytnuté na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)
c)
prevzatie záväzku žiadateľa, najmä úhradu úrokov z pôžičiek a úverov žiadateľa a colných prirážok,
d)
úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou Rady fondu,
e)
podporu ekologických výchovných akcií a rozširovanie informácií o životnom prostredí a podporu ekologických akcií zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia.
(2)
Dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na úvery a pôžičky podľa odseku 1 písm. b).
§ 5
(1)
Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Štátne orgány, orgány samosprávy obcí, organizácie a občania mu za tým účelom poskytujú informácie.
(2)
O použití prostriedkov fondu rozhoduje predseda na základe návrhu Rady fondu.
(3)
Na čerpanie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(4)
Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s územnými orgánmi štátnej správy pre životné prostredie.
(5)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.
(6)
Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov fondu ustanoví Slovenská komisia pre životné prostredie všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 6
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)
§ 7
Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.
§ 8
Štátny fond vodného hospodárstva a Fond ochrany ovzdušia sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou fondu.
§ 9
Zrušujú sa:
a)
§ 9 a 11 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia,
b)
§ 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve,
c)
§ 19a ods. 5 a § 19b ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
§ 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.
3)
§ 44 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
Nariadenie vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov.
4)
§ 45 zákona č. 138/1973 Zb.
5)
§ 47 zákona č. 138/1973 Zb.
6)
§ 2 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
7)
§ 4, 5 a 6 zákona č. 35/1967 Zb.
8)
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona SNR č. 72/1986 Zb.
9)
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
10)
§ 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).