127/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. marca 1991
o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky a orgánov miestnej štátnej správy1) na území Slovenskej republiky v oblasti cien.
§ 2
(1)
Pôsobnosť Slovenskej republiky v oblasti cien zabezpečuje, pokiaľ tento zákon a osobitné predpisy neustanovujú inak, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky plní najmä tieto úlohy:
a)
podieľa sa na tvorbe koncepcie cenovej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, príprave zákonných úprav a uplatňovaní cenového moratória;
b)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy a podieľa sa na vydávaní predpisov, ktoré Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydávajú spoločne;2)
c)
podieľa sa na zaraďovaní výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovary“) celoštátneho významu do zoznamu tovarov s regulovanými cenami platného na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky3) a na určení spôsobu regulácie týchto cien;
d)
určuje tovary, okrem tovarov uvedených v písmene c), ktoré sa zaraďujú alebo vyraďujú zo zoznamu tovarov s regulovanými cenami, a vedie tento zoznam;3)
e)
určuje a mení úradne stanovené ceny tovarov a podmienky vecného a časového usmerňovania cien v rozsahu podľa písmen c) a d);
f)
vedie cenovú evidenciu;
g)
ustanovuje zásady cenovej kontroly a zabezpečuje odborné riadenie a koordináciu cenovej kontroly;
h)
vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenových predpisov a postihuje ich sankciami;
i)
zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a uskutočňovania konania vo veciach porušenia cenových predpisov a rozhodnutí a pravidelne informuje verejnosť;
j)
usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy v oblasti cien.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže preniesť vymedzenú pôsobnosť v regulácii cien na orgány miestnej štátnej správy.
§ 3
Orgánmi miestnej štátnej správy, ktoré zabezpečujú štátnu správu v oblasti cien, sú okresné a obvodné úrady. Plnia nasledovné úlohy:
a)
stanovujú maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky;
b)
znižujú úradne stanovené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky;
c)
informujú Ministerstvo financií Slovenskej republiky o cenových opatreniach vykonaných podľa písmen a) a b), a to v lehote do 30 dní;
d)
vykonávajú cenovú kontrolu, uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenových predpisov a rozhodujú o pokutách v prípadoch, ak došlo k porušeniu cenových predpisov na území ich pôsobnosti a ak porušil cenové predpisy pri predaji predávajúci, ktorý vykonáva činnosť výhradne na území kompetentného miestneho orgánu, alebo ak ide o ceny alebo regulačné opatrenia stanovené týmto orgánom.
§ 4
Pokuty uložené za porušenie cenových predpisov,4) ako i neoprávnený majetkový prospech5) získaný v súvislosti s porušením cenových predpisov sú príjmom rozpočtu určeného osobitným predpisom.6)
§ 5
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 212/1988 Zb. v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien vyhlásenom pod č. 27/1989 Zb.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
2)
§ 20 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
3)
§ 10 zákona č. 526/1990 Zb.
4)
§ 17 zákona č. 526/1990 Zb.
5)
§ 18 zákona č. 526/1990 Zb.
6)
Zákon SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení druhej časti zákona SNR č. 95/1990 Zb.