12/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že výmenou nót z 27. a 28. septembra 1990 bola v Slieme dojednaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 8. októbra 1990.
České znenie česko-slovenskej nóty a preklad maltskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)
Č.:731/90
Ministerstvo zahraničných vecí
Malta
Ministerstvo zahraničných vecí Malty prejavuje úctu veľvyslanectvu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na základe ústnej dohody dosiahnutej na Malte medzi G. de Marco, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a spravodlivosti a pánom J. Dienstbierom, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí má česť navrhnúť nasledujúcu dohodu:
Dohoda medzi vládou Republiky Malta a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty:
Článok 1
Občania Malty, ktorí sú držiteľmi platných cestovných alebo diplomatických pasov vydaných príslušnými orgánmi ich štátu, môžu vstupovať na územie ČSFR cez úradne ustanovené hraničné priechody bez víza a zdržiavať sa tam po dobu nepresahujúcu tri mesiace pod podmienkou, že nebudú prevádzkovať zárobkovú činnosť.
Článok 2
Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platných cestovných, služobných alebo diplomatických pasov vydaných príslušnými orgánmi ich štátu, môžu vstupovať na územie Malty cez úradne ustanovené hraničné priechody bez víza a zdržiavať sa tam po dobu nepresahujúcu tri mesiace pod podmienkou, že nebudú prevádzkovať zárobkovú činnosť.
Článok 3
Ustanovenia tejto Dohody nezbavujú občanov žiadneho z oboch štátov povinnosti dodržiavať zákony a predpisy Malty a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa vstupu a pobytu.
Článok 4
Príslušné orgány oboch štátov si vyhradzujú právo odmietnuť povolenie na vstup alebo pobyt na území ich štátu osobám, ktoré považujú za nežiadúce.
Článok 5
Oba štáty si navzájom odovzdajú diplomatickou cestou vzory nových alebo zmenených cestovných dokladov spoločne s údajmi o ich používaní, a to, pokiaľ to bude možné, 60 dní pred ich zavedením.
Článok 6
Každý z oboch zmluvných štátov môže z dôvodov verejnej bezpečnosti, poriadku alebo zdravia dočasne pozastaviť uplatňovanie tejto Dohody. Druhý zmluvný štát musí byť o prijatí alebo zrušení takého opatrenia okamžite informovaný diplomatickou cestou.
Článok 7
Dohoda zostane v platnosti, dokiaľ ktorýkoľvek z oboch zmluvných štátov diplomatickou cestou písomne neoznámi prianie ju vypovedať. V takom prípade bude Dohoda vypovedaná po uplynutí 30 dní po dôjdení takého oznámenia.
Článok 8
Táto Dohoda nadobudne platnosť 8. októbrom 1990.
Ministerstvo zahraničných vecí má česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď tvorili Dohodu medzi vládou Malty a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znova ubezpečilo veľvyslanectvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svojou najhlbšou úctou.
27. septembra 1990
Veľvyslanectvo
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Sliema
Č.:317.886/90-KO
Veľvyslanectvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Republiky Malta a má česť potvrdiť príjem nóty váženého ministerstva číslo 731/90 z 27. septembra 1990 navrhujúcej uzavretie nasledujúcej dohody.
Dohoda medzi vládou Republiky Malta a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty:
Článok 1
Občania Malty, ktorí sú držiteľmi platných cestovných alebo diplomatických pasov vydaných príslušnými orgánmi ich štátu, môžu vstupovať na územie ČSFR cez úradne ustanovené hraničné priechody bez víza a zdržiavať sa tam po dobu nepresahujúcu tri mesiace pod podmienkou, že nebudú prevádzkovať zárobkovú činnosť.
Článok 2
Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platných cestovných, služobných alebo diplomatických pasov vydaných príslušnými orgánmi ich štátu, môžu vstupovať na územie Malty cez úradne ustanovené hraničné priechody bez víza a zdržiavať sa tam po dobu nepresahujúcu tri mesiace pod podmienkou, že nebudú prevádzkovať zárobkovú činnosť.
Článok 3
Ustanovenia tejto Dohody nezbavujú občanov žiadneho z oboch štátov povinnosti dodržiavať zákony a predpisy Malty a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa vstupu a pobytu.
Článok 4
Príslušné orgány oboch štátov si vyhradzujú právo odmietnuť povolenie na vstup alebo pobyt na území ich štátu osobám, ktoré považujú za nežiadúce.
Článok 5
Oba štáty si navzájom odovzdajú diplomatickou cestou vzory nových alebo zmenených cestovných dokladov spoločne s údajmi o ich používaní, a to, pokiaľ to bude možné, 60 dní pred ich zavedením.
Článok 6
Každý z oboch zmluvných štátov môže z dôvodov verejnej bezpečnosti, poriadku alebo zdravia dočasne pozastaviť uplatňovanie tejto Dohody. Druhý zmluvný štát musí byť o prijatí alebo zrušení takého opatrenia okamžite informovaný diplomatickou cestou.
Článok 7
Dohoda zostane v platnosti, dokiaľ ktorýkoľvek z oboch zmluvných štátov diplomatickou cestou písomne neoznámi prianie ju vypovedať. V takom prípade bude Dohoda vypovedaná po uplynutí 30 dní po dôjdení takého oznámenia.
Článok 8
Táto Dohoda nadobudne platnosť 8. októbrom 1990.
Veľvyslanectvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má česť oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhom vlády Republiky Malta. V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Republiky Malta číslo 731/90 z 27. septembra 1990 a táto nóta Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty.
Veľvyslanectvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používa túto príležitosť, aby znova ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Republiky Malta svojou najhlbšou úctou.
Sliema 28. septembra 1990
Ministerstvo zahraničných vecí
Republiky Malta
La Valletta
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.