114/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 14. března 1991
o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky:
§ 1
Odměna zprostředkovatele
Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem1) o odměně za jeho činnost při řešení kolektivního sporu,2) činí tato odměna 2000 Kč.
§ 2
Odměna rozhodce
(1)
Odměna rozhodce za jeho činnost při řešení kolektivního sporu3) činí 2 500 Kč; v této výši je zahrnuta i odměna za nové rozhodnutí v tomtéž sporu, bylo-li předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce.4)
(2)
Rozhoduje-li v kolektivním sporu po zrušení předchozího rozhodnutí4) nový rozhodce, činí jeho odměna 1 000 Kč.
§ 3
Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy
Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně5) činí 10 Kč za každou i započatou stranu.
§ 4
Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem
(1)
Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí 500 Kč; rozhodci přísluší náhrada cestovních výdajů podle zvláštního předpisu.6)
(2)
Bylo-li předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce, přísluší mu pouze náhrada cestovních výdajů; rozhoduje-li nový rozhodce, postupuje se podle odstavce 1.
§ 5
Způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uhradí rozhodci odměnu a náklady řízení a náhradu prokázaných cestovních výdajů do 30 dnů poté, co rozhodce písemně sdělil, že rozhodnutí bylo smluvním stranám doručeno.
Společná a závěrečná ustanovení
§ 6
Tato vyhláška se uplatní též v případech, které nastaly po 31. lednu 1991. Doby uvedené v § 5 počínají dnem účinnosti této vyhlášky.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.
Ministr:

Ing. Špaček v. r.
1)
§ 12 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
2)
§ 10 zákona č. 2/1991 Sb.
3)
§ 13 zákona č. 2/1991 Sb.
4)
6)
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.