110/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1991 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. januára 1991,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 bodu 1 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „príslušnej pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“)“ nahrádzajú slovami „peňažnom ústave2)“.
2.
V § 1 ods. 2 sa slovo „sporiteľni“ nahrádza slovami „peňažnému ústavu“ a slovo „sporiteľňa“ slovami „peňažný ústav“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
Osobitný účet nájomného založený podľa § 1 má režim bežného účtu5)“.
4.
§ 3 až 7 sa vypúšťajú.
Čl. II
Pre územie Slovenskej republiky sa zrušuje § 4 vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister

Ing. Kováč v. r.
2)
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.