107/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 8. marca 1991,
ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
Federálne ministerstvo financií na základe § 4§ 2 ods. 3 zákona č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Prepočet devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“) v súvislosti so zmenou kurzov česko-slovenskej koruny k 28. decembru 1990 vykonajú organizácie uvedené v prílohe 1.
§ 2
Prepočet sa týka iba zahraničných pohľadávok a záväzkov evidovaných na účtoch účtovej skupiny 23.
Spôsob prepočtu a zistenie rozdielov z prepočtu
§ 3
(1)
Základom prepočtu k 28. decembru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 31. decembru 1990.
(2)
Prepočet sa vykoná tak, že hodnota pohľadávok a záväzkov v cudzích menách uvedených v odseku 1 sa vynásobí kurzom čs. koruny podľa kurzového lístku Štátnej banky česko-slovenskej platného k 31. decembru 1990.
(3)
Na účely zistenia rozdielov z prepočtu k 28. decembru 1990 sa pohľadávky a záväzky podľa odseku 1 rozdelia do dvoch skupín na:
a)
pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli pri kurzoch čs. koruny platných do 14. októbra 1990 včítane, a
b)
pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli pri kurzoch čs. koruny platných od 15. októbra 1990 včítane.
(4)
Rozdiely z prepočtu pri skupine pohľadávok podľa odseku 3 písm. a) sa zistia tak, že od hodnoty týchto pohľadávok v Kčs vypočítanej z hodnôt v cudzích menách vynásobených kurzom Kčs platným k 31. decembru 1990 sa odpočíta hodnota týchto pohľadávok v cudzích menách vynásobená kurzom Kčs platným k 15. októbru 1990.
(5)
Rozdiely z prepočtu pri skupine pohľadávok a záväzkov podľa odseku 3 písm. b) sa zistia tak, že od hodnoty týchto pohľadávok a záväzkov v Kčs vypočítanej z hodnôt v cudzích menách vynásobených kurzom Kčs platným k 31. decembru 1990 sa odpočíta pôvodná korunová hodnota týchto pohľadávok a záväzkov.
(6)
Saldo rozdielov z prepočtu podľa odsekov 4 a 5 organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.
(7)
Saldo rozdielov z prepočtu organizácie upravia (zvýšia alebo znížia) o časť kurzových rozdielov, ktoré vznikli v dôsledku zmeny kurzu Kčs k 28. decembru 1990, pri pohľadávkach a záväzkoch, ktoré boli finančne vyrovnané v dobe od 28. decembra 1990 do konca roka 1990. Zvýšenie alebo zníženie salda rozdielov z prepočtu sa premietne do rizikového fondu organizácií alebo ich hospodárskeho výsledku podľa spôsobu účtovania kurzových rozdielov pri inkase a platbách.
Vyrovnanie rozdielov z prepočtu
§ 4
(1)
Rozdiely z prepočtu k 28. decembru 1990 organizácie oznámia do 10. februára 1991 Federálnemu ministerstvu financií vo forme hlásenia podľa vzoru v prílohe 2.
(2)
Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví do 31. marca 1991 každej organizácii, ktorá vykonala prepočet individuálne časové lehoty pre odvod ziskového salda rozdielov z prepočtu alebo pre dotáciu stratového salda rozdielov z prepočtu. Finančné vyrovnanie rozdielov z prepočtu k 28. decembru 1990 sa uzavrie najneskôr do konca roka 1994.
§ 5
(1)
Organizácie po dôjdení rozhodnutia Federálneho ministerstva financií o časových lehotách pre vyrovnanie rozdielov z prepočtu podľa § 4 ods. 2 postupujú takto:
a)
prevedú ziskové saldo rozdielov z prepočtu do záväzkov voči štátnemu rozpočtu;
b)
prevedú stratové saldo rozdielov z prepočtu vo výške určenej rozhodnutím Federálneho ministerstva financií do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu.
(2)
Ziskové saldo odvedú organizácie v určených sumách a lehotách podľa § 4 ods. 2 do štátneho rozpočtu na účet Federálneho ministerstva financií č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254.
§ 6
(1)
Ak celkový objem ziskových sáld rozdielov z prepočtu nebude stačiť na krytie celkového objemu stratových sáld rozdielov z prepočtu, a to ani pri prípadnom použití iných finančných zdrojov, Federálne ministerstvo financií zníži dotácie rovnakým percentom všetkým organizáciám so stratovým saldom rozdielov z prepočtu.
(2)
Rozdiel medzi priznanou dotáciou podľa odseku 1 a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1993 do svojich nákladov.
(3)
Nevyrovnané stratové saldo rozdielov z prepočtu v závislosti od ustanovenia § 4 ods. 2 prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1994 do svojich nákladov.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu k 28. decembru 1990, najneskôr však zistené do 31. decembra 1994, organizácie vyrovnajú takto: – ziskové rozdiely odvedú do štátneho rozpočtu federácie na osobitný účet Federálneho ministerstva financií podľa § 5, – stratové rozdiely prevedú do svojich nákladov.
§ 8
Pokiaľ organizácia preúčtovala rozdiel z devalvácie čs. koruny na tuzemského odberateľa, prípadne dodávateľa vylúči sa príslušná pohľadávka alebo záväzok z prepočtu k 28. decembru 1990.
§ 9
Výnimky z tejto vyhlášky povoľuje Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.
§ 10
Účtovné pokyny k tomuto prepočtu sú uvedené v prílohe 3.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.
Príloha 1
ZOZNAM organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 28. decembru 1990
Artia a. s. – Praha
Centrotex a. s. – Praha
Čs. keramika a. s. – Praha
Drevounia a. s. – Bratislava
Exico a. s. – Praha
Ferromet a. s. – Praha
Chemapol a. s. – Praha
Investa a. s. – Praha
Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou
Kerametal a. s. – Bratislava
Koospol a. s. – Praha
Kovo PZO – Praha
Ligna a. s. – Praha
Merkuria PZO – Praha
Metalimex a. s. – Praha
Motokov a. s. – Praha
Omnia a. s. – Bratislava
Omnipol a. s. – Praha
Petrimex a. s. – Bratislava
Pragoexport a. s. – Praha
Pragoinvest a. s. – Praha
Skloexport a. s. – Liberec
Slovart a. s. – Bratislava
Strojexport a. s. – Praha
Strojimport a. s. – Praha
Technoexport a. s. – Praha
Technopol a. s. – Bratislava
Transakta PZO – Praha
Art Centrum a. s. – Praha
Interal a. s. – Praha
Intersim a. s. Praha
Media, združenie – Praha
Mercanta a. s. – Praha
Phoenix a. s. – Praha
Pragent a. s. – Praha
Rephachem a. s. – Praha
Unifrux a. s. – Praha
Zenit – Praha
Tradex, združenie pre zahr. zastúpenie – Praha
Incheba a. s. – Bratislava
Škodaexport a. s. – Praha
Intersigma a. s. – Praha
Tesla Rožnov š. p. – Rožnov
Vítkovice a. s. – Ostrava
Efektim a. s. – Praha
Martimex a. s. – Martin
Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany
Zväz výrobcov a dodávateľov strojárskej techniky, záujmové združenie – Praha
ZSE š. p. kombinát v likvidácii – Praha
BVV PZO – Brno
Čechofracht a. s. – Praha
Čs. námorná plavba, m. a. s. – Praha
Čs. obchodná a priemyselná komora – Praha
Inspekta a. s. – Praha
Polytechna PZO – Praha
Rapid a. s. – Praha
Tuzex PZO – Praha
Efektim – Praha
Príloha 3
Účtovné pokyny na prepočet devízových aktív a pasív k 28. decembru 1990
Pri vyúčtovaní finančného vyrovnania rozdielov z prepočtu devízových aktív a pasív organizácie uvedené v prílohe 1 tejto vyhlášky a účtujúce podľa Účtovej osnovy a smerníc k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. V/13000/1989 z 15. 9. 1989 v znení neskorších zmien a doplnkov budú postupovať takto:
a)
§ 3 ods. 6:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie do 31. 12. 1990 na samostatný analytický účet k účtu 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 28. 12. 1990“ a zúčtujú súvzťažne na samostatný analytický účet k účtom v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:
– ziskový rozdiel MD 23x D 292
– stratový rozdiel MD 292 D 23x
b)
§ 3 ods. 7:
Úpravy pri salde rozdielov z prepočtu pohľadávok a záväzkov o časť kurzových rozdielov preúčtovaných za pohľadávky, ktoré sa inkasovali, resp. záväzky, ktoré sa uhradili v čase od 28. 12. 1990 do 31. 12. 1990, vyúčtuje organizácia:
– úprava ziskového rozdielu MD ± 23x D ± 292
– úprava stratového rozdielu MD ± 292 D ± 23x
c)
Organizácia vykoná k 31. 12. 1990 prepočet všetkých otvorených položiek zahraničných pohľadávok a záväzkov, a to bez samostatných analytických účtov, kde sú zaúčtované vypočítané devalvačné rozdiely z devalvácií k 8. 1. 1990, 15. 10. 1990 a 28. 12. 1990. Rozdiel medzi prepočítaným stavom otvorených položiek v Kčs (cudzia mena kurzom k 31. 12. 1990) a stavom otvorených položiek pred prepočtom (cudzia mena kurzom ako sa pohľadávka alebo záväzok pôvodne účtovali) sa zúčtuje so samostatným analytickým účtom v rámci účtovej skupiny 23
Po tomto zúčtovaní sa ostávajúce zostatky na samostatných analytických účtoch v rámci účtovej skupiny 23 prevedú na účet 947 (rizikový fond), resp. hospodársky výsledok:
– ziskový rozdiel MD 23x D 947
(379, 798)
– stratový rozdiel MD 947 D 23x
(798, 379)
Po tomto spracovaní a zúčtovaní bude mať organizácia súbor otvorených položiek zahraničných pohľadávok a záväzkov podľa stavu k 31. 12. 1990 plne v súlade s údajmi v hlavnej knihe.
d)
§ 5 ods. 1 písm. a):
Ziskové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do záväzkov voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru účtovným zápisom
MD 292 D 858
e)
§ 5 ods. 1 písm. b):
Stratové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru účtovným zápisom
MD 858 D 292
f)
§ 6 ods. 1:
Zníženie dotácií podľa rozhodnutia FMF preúčtuje organizácia ako zníženie pohľadávok voči štátnemu rozpočtu účtovným zápisom
MD-858 D-292
g)
§ 5 ods. 2:
Odvody ziskového salda v určených sumách a lehotách do štátneho rozpočtu vykonajú organizácie na účet FMF č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254 a vyúčtujú v prospech účtu peňažných prostriedkov účtovným zápisom
MD 858 D 210
h)
§ 6 ods. 2:
Rozdiel medzi priznanou dotáciou a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do 31. 12. 1993 do svojich nákladov a preúčtujú
MD 379 D 292
ch)
§ 6 ods. 3:
Neuhradenú výšku stratových rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. 12. 1994 do svojich nákladov a preúčtujú
MD 379 D 858
i)
§ 7: Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 28. 12. 1990 organizácie vyrovnajú a zaúčtujú:
– rozdiely z prepočtu MD 292 D 23x
alebo MD 23x D 292
– predpis odvodovej povinnosti
ziskového rozdielu MD 292 D 858
– úhrada odvodovej povinnosti
ziskového rozdielu MD 858 D 210
– prevod stratového rozdielu
do svojich nákladov MD 379 D 292
j)
Úhrada straty z prepočtu sa zaúčtuje účtovným zápisom MD 210 D 858
k)
Pokiaľ organizácia vedie účet 947 – rizikový fond, vykoná po zúčtovaní podľa bodu c) a po prevode kalkulovaného rizika pri vývoze na účet 277 – ostatné rezervy prevod zostatku účtu 947 do svojho hospodárskeho výsledku na účet 798 – mimoriadne výnosy.