101/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. februára 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 7 zákona č. 526/1990 Zb. a podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/1989 Zb.) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisov znie:
„PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na zisťovanie a dojednávanie cien stavieb, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a prechodoch podľa Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a pri prevodoch na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt.
(2)
Ďalej táto vyhláška ustanovuje spôsob zistenia alebo dojednania:
a)
úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov,
b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov,
c)
ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodov na strane vlastníka,
d)
ceny stavieb, ktoré majú byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou odstránené z dôvodu investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníka.
(3)
Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na prevody vlastníctva k stavbám, pozemkom a trvalým porastom a na náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi občanmi, ak sa nedohodnú inak.
(4)
Táto vyhláška tiež ustanovuje spôsob zistenia vyvolávacej ceny stavieb, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu5a) pre verejné dražby.
(5)
Vyhláška sa nevzťahuje na:
a)
ceny bytov v osobnom vlastníctve,3)
b)
náhrady pri vyvlastnení,4)
c)
určenie hodnoty základných prostriedkov pre účely ich evidencie,
d)
náhrady škôd vzniknutých na stavbách, pozemkov a trvalých porastoch.“.
2.
Poznámky pod čiarou č. 1 a 2 sa vypúšťajú.
3.
Nadpis nad § 2 znie:
„DRUHÁ ČASŤ
CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI, ÚHRADY ZA ZRIADENIE PRÁVA OSOBNÉHO UŽÍVANIA POZEMKOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV (NÁJOM) PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNĺKA“.
4.
Nadpis siedmeho oddielu znie: „NEDOKONČENÉ A INÉ STAVBY“.
5.
Pod § 13 sa vkladá nadpis: „Nedokončené stavby“.
6.
Za § 13 sa vkladajú nové § 13a a § 13b, ktoré znejú:
㤠13a
Stavby určené na demoláciu
Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu, ktorý je možné získať ich demoláciou.
§ 13b
Iné stavby
Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a dobe jej prevodu alebo prechodu, po odpočítaní primeraného opotrebenia.“.
7.
Nadpis dvanásteho oddielu znie: „SPOLOČNÉ USTANOVENIA“.
8.
Za § 23 sa vkladá nová tretia časť, štvrtá časť a piata časť, ktoré znejú:
„TRETIA ČASŤ
CENY PRI PREVODOCH STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV DOHODNUTÉ MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI PODĽA HOSPODÁRSKEHO ZÁKONNĺKA
§ 23a
(1)
Pri odplatných prevodoch vlastníctva alebo práva hospodárenia ku stavbám, pozemkom a trvalým porastom medzi česko-slovenskými subjektami bez zahraničnej účasti sa cena určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.
(2)
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov prenechaných do užívania podľa Hospodárskeho zákonníka sa určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.
§ 23b
(1)
Ceny stavieb, ktoré majú byť podľa územnoplánovacej dokumentácie odstránené z dôvodov investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakých alebo porovnateľných stavieb a pozemkov v mieste stavby a v dobe jej prevodu, pričom cena stavieb sa zníži o primerané opotrebenie.
(2)
Náhrady za dočasné užívanie pozemkov z dôvodov investičnej výstavby podľa územnoplánovacej dokumentácie musia zodpovedať náhradám obvyklým v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
ŠTVRTÁ ČASŤ
CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH NA ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT SO ZAHRANIČNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU ALEBO INÝ NEŽ ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT
§ 23c
(1)
Pri prevodoch vlastníctva stavieb, pozemkov a trvalých porastov na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt sa cena zistí v cenovej úrovni zahraničného trhu prepočítanej na česko-slovenskú menu obchodným kurzom platným ku dňu uzavretia zmluvy. Pri zmluvných prevodoch je možné dohodnúť aj inú cenu ako zistenú.
(2)
Cena pri prevodoch vlastníctva na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt je platná až po schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov, ktorých užívateľom je česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt, sa určuje dohodou.
PIATA ČASŤ
VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNĺCTVE ŠTÁTU PRE VEREJNÉ DRAŽBY
§ 23d
Stavby
(1)
Cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu sa zistí vynásobením nadobúdacej ceny indexom uvedeným v tabuľke č. 1. Minimálna vyvolávacia cena sa rovná takto zistenej cene stavby, upravenej koeficientom uvedeným v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 1
Nadobúdacia cena v cenovej úrovni index
do 20. 6. 1939 1,89
20. 6. 1939 -31. 12. 1942 1,07
1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 0,94
1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 0,44
1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 0,35
1. 6. 1953 -30. 6. 1959 1,80
1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 2,12
1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 2,26
1. 1. 1967-31. 12. 1969 1,51
1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 1,38
1. 1. 1977-31. 12. 1981 1,36
1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 1,24
1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 1.11
1. 1. 1989 -31. 12. 1989 1.07
1. 1. 1990 a ďalej 1,00
Tabuľka č. 2
stavba z roku koeficient
do r. 1930 0,25
1931 až 1940 0,40
1941 až 1950 0,50
1951 až 1960 0,60
1961 až 1970 0,70
1971 až 1980 0,85
1981 a ďalej 0,95
(2)
Nadobúdacou cenou pre potreby tejto vyhlášky je cena, za ktorú stavba bola alebo mohla byť nadobudnutá v čase svojho vzniku. Táto cena sa zistí z účtovnej evidencie organizácie, ktorá má k stavbe právo hospodárenia.
(3)
Ak bola po roku 1970 vykonaná generálna oprava objektu alebo jeho rekonštrukcia, modernizácia, prístavba alebo nadstavba, zvyšuje sa minimálna vyvolávacia cena zistená podľa predchádzajúceho odseku o 10 %. Na stavebné úpravy vykonané pred rokom 1970 sa neprihliada.
(4)
Ak nie je možné zistiť nadobúdaciu cenu podľa odseku 2, zistí sa minimálna vyvolávacia cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu podľa § 2 až 13 tejto vyhlášky.
§ 23e
Pozemky a trvalé porasty
(1)
Cena pozemkov sa nereguluje. Pri určení vyvolávacej ceny pozemku sa prihliada najmä na veľkosť a význam obce, druh stavebného pozemku, obchodnú a priemyselnú polohu, prístupnosť a infraštruktúru, prípadne na ďalšie osobitné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na výšku ceny.
(2)
Vyvolávacia cena trvalých porastov sa nereguluje. Pri jej určení sa prihliada najmä na kvalitu, druh a prostredie, v ktorom sa trvalé porasty nachádzajú.
§ 23f
Zvýšenie ceny podľa § 20 tejto vyhlášky nemožno uplatniť pri cene dosiahnutej vo verejnej dražbe.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Minister:

Ing. Kováč CSc. v. r.
5a)
§ 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevode vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.