Chronologický register predpisov ročníka 1991

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1991 Zb. Zákon o zamestnanosti
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
3/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
4/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
5/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.
6/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervacích Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
7/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb.
8/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
9/1991 Zb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
10/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky cestných motorových vozidiel poháňaných stlačeným plynom
11/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách
12/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
13/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
14/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
15/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
16/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukladaní kolektívních smluv vyššího stupně
17/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revisovaný 1948) (č. 89)
18/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
19/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu
20/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
21/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
22/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizovaní společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
24/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
25/1991 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
26/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
27/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
28/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky
29/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
30/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
31/1991 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
32/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpis L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe
33/1991 Zb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
34/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1991 Zb. Oznámenie Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby
36/1991 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o Bankovom informačnom systéme
37/1991 Zb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
38/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc a vymedzuje colné pohraničné pásmo
39/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colnej štatistike, forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie
40/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
41/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí
42/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
43/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon
44/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
45/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
46/1991 Zb. Zákon o zvyšovaní dôchodkov
47/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
48/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem
49/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
50/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
51/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou
52/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
53/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
54/1991 Zb. Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
55/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
56/1991 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
57/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
58/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov
59/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
60/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky
61/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
62/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní
63/1991 Zb. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
64/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
65/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane
66/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom
67/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
68/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
69/1991 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii
70/1991 Zb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydaní výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky
71/1991 Zb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
72/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov
73/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.
74/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť
75/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní ročných odmien riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií
76/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
77/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmeňovaní príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železnic a príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany letísk
78/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu
79/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
80/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách
81/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
82/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
83/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
84/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
85/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
86/1991 Zb. Oznámenie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a Il. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
88/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
89/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
90/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokolu k nej
91/1991 Zb. Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
93/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
94/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
95/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry
96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
97/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.
98/1991 Zb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
99/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy
100/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb.
101/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
102/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
103/1991 Zb. Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
104/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa
105/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnení)
106/1991 Zb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
107/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
108/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
109/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
110/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
111/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
112/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
113/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
114/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
115/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
116/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
117/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
118/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
119/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
120/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
121/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia
122/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike
123/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Islandskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
124/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach
125/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb.
126/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
127/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
128/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
130/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
131/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
132/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
133/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.
134/1991 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
135/1991 Zb. Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
136/1991 Zb. Zákon o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
137/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
139/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
140/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
141/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
142/1991 Zb. Zákon o česko-slovenských technických normách
143/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
144/1991 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
145/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
146/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
147/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií
148/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
149/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
150/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie
151/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkov organizácií s podnikateľskou činnosťou
152/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
153/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
154/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
155/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
156/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
157/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
158/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodných vzťahoch medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojených štátov amerických
159/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
160/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
161/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
162/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín Beneluxu
163/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
164/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
165/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
166/1991 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
167/1991 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
168/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o viazanosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I a II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých v Ženeve 8. júna 1977
169/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach dojednanému v New Yorku 16. decembra 1966
170/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tureckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, osobitného alebo služobného pasu
171/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
172/1991 Zb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
173/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
174/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
175/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice
176/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
177/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
178/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů
179/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
180/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
181/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania
182/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
183/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
184/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
185/1991 Zb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
186/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech
187/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
188/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
189/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
190/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky
191/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
192/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
193/1991 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
194/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka
195/1991 Zb. Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru
196/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
197/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
198/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
199/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta
200/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokolu k nej
201/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva Predpis L 17 – Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania
202/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov-novinárov
203/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
204/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky
205/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
206/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
207/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
208/1991 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
209/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže
210/1991 Zb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
211/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
212/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
213/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
214/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vzájomnom zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
215/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky
216/1991 Zb. Zákon o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
217/1991 Zb. Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.
218/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov
219/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
220/1991 Zb. Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
221/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
222/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe náhrady osobám, ktorým boli skrátené nároky z individuálneho dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ministra financií o individuálnom dôchodkovom pripoistení
223/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach
224/1991 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
225/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
226/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Helénskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
227/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov
228/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
230/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení
231/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
232/1991 Zb. Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
233/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
234/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
235/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
236/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
237/1991 Zb. Zákon o patentových zástupcoch
238/1991 Zb. Zákon o odpadoch
239/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti
240/1991 Zb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
241/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
242/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
243/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
244/1991 Zb. Zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov
245/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
246/1991 Zb. Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991
247/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
248/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
249/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
250/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave a v Nitre
251/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
252/1991 Zb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
253/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
254/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii
255/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase
256/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
257/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb.
258/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
259/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů
260/1991 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
261/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
262/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
263/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
264/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie
265/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
266/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
267/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
268/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
269/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
270/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
271/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
272/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
273/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
274/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
275/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 351/1990 Zb. o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
276/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
277/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
278/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
279/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
280/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.
281/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
282/1991 Zb. Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
283/1991 Zb. Zákon České národní rady o Policii České republiky
284/1991 Zb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
285/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
286/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
287/1991 Zb. Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
288/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
289/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
290/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy
291/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole
292/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách
293/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii
294/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
295/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz
296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
297/1991 Zb. Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
298/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
299/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
300/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
301/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování a zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.
302/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb
303/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o zmene a doplnení úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
304/1991 Zb. Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.
305/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti
306/1991 Zb. Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení
307/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou
308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
309/1991 Zb. Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)
310/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii
311/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
312/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
313/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
314/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
315/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
316/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
317/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
318/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
320/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
321/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
322/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku
323/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o Ceste česko-slovensko-poľského priateľstva a pohraničných úsekoch riek Dunajca a Popradu
324/1991 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
325/1991 Zb. Oznámenie Federálneho výboru pre životné prostredie o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
326/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
327/1991 Zb. Ústavný zákon o referende
328/1991 Zb. Zákon o konkurze a vyrovnaní
329/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
331/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
332/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu)
333/1991 Zb. Zákon o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície
334/1991 Zb. Zákon o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
335/1991 Zb. Zákon o súdoch a sudcoch
336/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze dovozu zberového papiera
337/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
338/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
339/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nigérijskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
340/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve
341/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb.
342/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
343/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost
344/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
345/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov
346/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb.
347/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
348/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
349/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
350/1991 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o odmeňovaní patentových zástupcov
351/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotníctva České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
352/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
353/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách
354/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
355/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
356/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
357/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
358/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
359/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb.
360/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch
361/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
362/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
363/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
364/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
365/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky
366/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
367/1991 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
368/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury
369/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
370/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
371/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
372/1991 Zb. Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice
373/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny
374/1991 Zb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly
375/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb.
376/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu – čtvrtému vydání v České republice
377/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry
378/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
379/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrostátní plavbě
380/1991 Zb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
381/1991 Zb. Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
382/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc
383/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov
384/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
385/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
386/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní
387/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“
388/1991 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky
389/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
390/1991 Zb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
391/1991 Zb. Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
392/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
393/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
394/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
395/1991 Zb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
396/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb.
397/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon
398/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb., č. 423/1990 Zb. a č. 534/1990 Zb.
399/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
400/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
401/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
402/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varoch, Mariánskych Lázní a Piešťan
403/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
404/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky
405/1991 Zb. Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
406/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
407/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
408/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
409/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky.
410/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
411/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)
412/1991 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov
413/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
414/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní
415/1991 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
416/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
417/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
418/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole
419/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
420/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
421/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
422/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky
423/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
424/1991 Zb. Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
425/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
426/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
427/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků
428/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
429/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
430/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody
431/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb
432/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
433/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167).
434/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
435/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
436/1991 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
437/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
438/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
439/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
440/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody
441/1991 Zb. Oznámení generálního prokurátora České republiky o vydání výnosu, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze
442/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích
443/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
444/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148)
445/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164)
446/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
447/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
448/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Venezuelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
449/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
450/1991 Zb. Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
451/1991 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky
452/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
453/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
454/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
456/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného počtu podielu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa
457/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb.
458/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961
459/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
460/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
461/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102)
462/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
463/1991 Zb. Zákon o životnom minime
464/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona
465/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
466/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmeny Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
467/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
468/1991 Zb. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
469/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
470/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb.
471/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
472/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
473/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
474/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise o odbornom vyšetrovaní príčin leteckých nehôd
475/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnění)
476/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
477/1991 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
478/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
479/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej
480/1991 Zb. Zákon o dobe neslobody
481/1991 Zb. Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
482/1991 Zb. Zákon České národní rady o sociální potřebnosti
483/1991 Zb. Zákon České národní rady o České televizi
484/1991 Zb. Zákon České národní rady o Českém rozhlasu
485/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
486/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou
487/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
488/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
489/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
490/1991 Zb. Zákon o spôsobe vykonávania referenda
491/1991 Zb. Zákon o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním
492/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
493/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
494/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
495/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
496/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
497/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
498/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
499/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
500/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
501/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
502/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
503/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
504/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
505/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike
506/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 4 Letecké mapy
507/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos č. 202/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov – novinárov
508/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
509/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník
510/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
511/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb.
512/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
514/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
515/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
516/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992
517/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja
518/1991 Zb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci
519/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok
520/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
521/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů
522/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
523/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb.
524/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
525/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
526/1991 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
527/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
528/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
529/1991 Zb. Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
530/1991 Zb. Zákon o dovoznej dani
531/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb.
532/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 470/1991 Zb.
533/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
534/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
535/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
536/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
537/1991 Zb. Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
538/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
539/1991 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
540/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb.
541/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
542/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
543/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
544/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
545/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
546/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
547/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
548/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
549/1991 Zb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
550/1991 Zb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
551/1991 Zb. Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
552/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní kontrole
553/1991 Zb. Zákon České národní rady o obecní policii
554/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
555/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
556/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
557/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
558/1991 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o ochrane štátneho tajomstva
559/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
560/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
561/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov
562/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie
563/1991 Zb. Zákon o účtovníctve
564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
565/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb.
566/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
567/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
568/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
569/1991 Zb. Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
570/1991 Zb. Zákon České národní rady o živnostenských úřadech
571/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
572/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
573/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
574/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
575/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani
576/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
577/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby
578/1991 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
579/1991 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
580/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
581/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
582/1991 Zb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
c5-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c8-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c10-p1/1991 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsedníctva České národní rady ze dne 10. ledna 1990 č. 25/1991 Sb., kterým se změní zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinárni péče České socialistické republiky
c12-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike
c13-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c13-p1/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
c14-p1/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c15-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
c16-p1/1991 Zb. Usnesení předsedníctva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
c17-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c23-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c23-p1/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince
c23-p2/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorými ustanovilo I. a II. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c24-p1/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci
c27-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c27-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c28-p1/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c28-p2/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slvoenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
c29-p1/1991 Zb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad
c32-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
c33-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
c33-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c36-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c37-p1/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991.
c39-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c39-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
c41-p1/1991 Zb. Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie
c42-p1/1991 Zb. Usnesení předsedníctva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c43-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c43-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívních smluv vyššího stupně
c46-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
c47-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c47-p1/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
c47-p2/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků
c47-p3/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c47-p4/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c47-p5/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c49-p1/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c49-p2/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c52-p1/1991 Zb. Seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991, vydaný ministerstvem životního prostředí České republiky
c53-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c54-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívních smluv vyššího stupně
c55-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c55-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci
c55-p2/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
c56-p1/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
c56-p2/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo nákup niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu
c57-p1/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c58-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c58-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
c59-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích
c59-p2/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch
c60-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch
c61-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c63-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c68-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c69-p1/1991 Zb. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov
c69-p2/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c69-p3/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c69-p4/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
c70-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c71-p1/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
c72-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhů kandidátů na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
c72-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
c72-p2/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c73-p1/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní
c73-p2/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
c76-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c76-p2/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane
c77-p1/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
c79-p1/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991.
c80-p1/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
c80-p2/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c81-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva oráce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
c82-p1/1991 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve
c84-p1/1991 Zb. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
c86-p1/1991 Zb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
c88-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c88-p2/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
c90-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c91-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
c93-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c94-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c94-p1/1991 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektívní smlouvy vyššího stupně
c94-p2/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
c96-p1/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
c96-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c101-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
c110-r1/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby