c88-p2/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. novembra 1990
o úľavách na notárskych poplatkoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch ustanovuje:
§ 1
Od notárskych poplatkov sú oslobodení poškodení, ktorí sú rehabilitovaní podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rahabilitácii, pokiaľ ide o úkony, prevody a prechody vlastníctva bezprostredne súvisiace s ich odškodnením.
V rovnakom rozsahu sú od notárskeho poplatku oslobodení dedičia poškodeného, pokiaľ sú nimi deti, manžel a rodičia.
§ 2
Od notárskych poplatkov sú oslobodené bez-odplatné prevody hospodárskych budov z vlastníctva jednotných roľníckych družstiev do vlastníctva pôvodných majiteľov alebo ich dedičov.
§ 3
Od notárskych poplatkov z prevodu nehnuteľností sú oslobodené prevody rodinných domov z vlastníctva stavebných bytových družstiev pre výstavbu rodinných domov do osobného vlastníctva občanov.
§ 4
Podľa tohto opatrenia sa postupuje aj v prípadoch poplatkovej povinnosti vzniknutej odo dňa účinnosti zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1990.
Minister.
Ing. Kováč CSc. v. r.