c71-r1/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v zákone č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách, v slovenskom vydaní,
2.
v zákone č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, v slovenskom vydaní,
3.
v zákone č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého, v slovenskom vydaní
1.
V článku I v § 1 ods. 3 má názov fakulty správne spisovne znieť: „Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta“.
2.
V prílohe zákona v bode 1 na strane 690 má názov fakulty správne spisovne znieť: „Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta“.
3.
v prílohe č. 1 v časti Mužské kláštory v Slovenskej republike v bode 43 má posledná veta tohto bodu znieť: „Zapísané na SG Trnava na LV č. 1938 pre obec a k. ú. Trnava“.
Redakcia