c47-p3/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
z 19. júla 1990
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 29. mája 1990 o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti.
Dubček v. r.