c1-p1/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Rozhodnutie
prezidenta Československej socialistickej republiky
o amnestii z 1. januára 1990
Pri príležitosti svojho zvolenia za prezidenta Československej socialistickej republiky využívam právo dané mi Ústavou a vyhlasujem túto
amnestiu:
Článok I
Odpúšťam nevykonané tresty
a)
odňatia slobody alebo ich zvyšku samostatne uložené za prečiny,
b)
odňatia slobody podmienečne odložené,
c)
nápravné opatrenia alebo ich zvyšky,
d)
peňažné alebo ich zvyšky, pokiaľ neboli uložené popri treste odňatia slobody,
ktoré boli alebo budú právoplatne uložené za prečiny alebo trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia s tým, že sa na páchateľa hľadí dňom tohto rozhodnutia, ako by nebol odsúdený.
Článok II
1. Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, ktoré boli alebo budú právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ neprevyšujú
a)
dva roky za úmyselné trestné činy,
b)
tri roky za trestné činy spáchané z nedbanlivosti,
c)
tri roky pri úhrnných a súhrnných trestoch uložených za úmyselné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbanlivosti.
2.
Z ostatných trestov odňatia slobody alebo ich zvyšok, ktoré boli alebo budú právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam
a)
z trestov uložených za úmyselné trestné činy jednu tretinu, najmenej však dva roky,
b)
z trestov uložených za trestné činy spáchané z nedbanlivosti jednu polovicu, najmenej však tri roky,
c)
z úhrnných a súhrnných trestov uložených za úmyselné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbanlivosti jednu tretinu, najmenej však tri roky.
3.Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na úhrnné a súhrnné tresty uložené za trestné činy a prečiny.
Článok III
Tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pri ktorých horná hranica trestu odňatia slobody neprevyšuje jeden rok, odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí dňom tohto rozhodnutia, ako by nebol odsúdený.
Článok IV
Nariaďujem, aby sa neuskutočnilo konanie o prečinoch, ktoré boli spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.
Článok V
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a pokiaľ sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie
a)
za úmyselné trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky,
b)
za trestné činy spáchané z nedbanlivosti predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci päť rokov.
Článok VI
1. Ustanovenia článkov II a V sa nevzťahujú
a)
na trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák. a trestné činy a prečiny spáchané s nimi v súbehu,
b)
na pokusy trestných činov a dokonané trestné činy teroru podľa § 93 Tr. zák., všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 3 Tr. zák., vraždy podľa § 219 Tr. zák., lúpeže podľa § 234 ods. 2, 3 Tr. zák., znásilnenia podľa § 241 ods. 2, 3 Tr. zák. a pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 3, 4 Tr. zák.,
c)
na osoby odsúdené ako obzvlášť nebezpeční recidivisti podľa § 41 Tr. zák.
2.Z trestov, ktoré boli alebo budú právoplatne uložené za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, páchateľom uvedeným v odseku 1 písm. b) , c) odpúšťam jeden rok.
Článok VII
Ukladám generálnemu prokurátorovi ČSSR, ministrom spravodlivosti ČSR a SSR a ministrovi národnej obrany ČSSR, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na zastavenie trestného stíhania alebo návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje alebo sa na ne vzťahuje len čiastočne, ak ide o
a)
tehotné ženy,
b)
matky, ktoré sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, alebo iné osoby, ktoré sa samy starajú o také dieťa,
c)
mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 55 rokov,
d)
osoby, ktoré trpia ťažkou chorobou alebo sú invalidné,
e)
osoby obvinené alebo odsúdené za trestné činy podľa I. hlavy osobitnej časti Trestného zákon a za trestné činy zbehnutia do cudziny podľa § 283 Tr. zák.
Článok VIII
Ukladám generálnemu prokurátorovi ČSSR, ministrom spravodlivosti ČSR a SSR a ministrovi národnej obrany ČSSR, aby zabezpečili vykonanie tohto rozhodnutia najneskôr do 21. januára 1990.
Havel v. r.