85/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKON
z 27. marca 1990
o petičnom práve
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republliky sa uznieslo na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti týchto orgánov (ďalej len „petície“).
(2)
Právnické osoby môžu toto právo vykonávať, ak je to v súlade s cieľmi ich činnosti.
(3)
Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.
(4)
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.
§ 2
Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.
§ 3
Petičný výbor
(1)
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov občanov pod ňu, doručenie petície štátnemu orgánu a rokovanie s ním môžu občania vytvoriť petičný výbor.
(2)
Petičný výbor nie je právnickou osobou.
(3)
Členovia petičného výboru sú povinný určiť osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá ich bude zastupovať v styku so štátnymi orgánmi.
§ 4
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu
(1)
Občan alebo petičný výbor môže každým spôsobom, ktorým neodporuje zákonu, vyzývať občanov, aby petíciu svojím podpisom podporili. K podpisu pod petíciu občan uvedie svoje meno, priezvisko a bydlisko. Musí sa umožniť, aby sa s obsahom petície pred podpisom riadne oboznámil. K podpisu sa nesmie žiadnym spôsobom nútiť.
(2)
Pokiaľ podpisové archy neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia má byť podpismi podporená; ďalej na nich musí byť uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto petíciu zostavil, alebo meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.
(3)
Na účel uvedený v odseku 1 sa môžu petície a podpisové archy vystaviť aj na miestach prístupných verejnosti. Na to nie potrebné povolenie štátneho orgánu, nesmie však dôjsť k obmedzeniu premávky motorových a iných vozidiel a k rušeniu verejného poriadku.
(4)
Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti sa môže poveriť osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.
§ 5
Podanie a vybavenie petície
(1)
Petícia musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podáva; ak podáva petíciu petičný výbor, uvedú sa mená, priezviská a bydliská všetkých členov výboru a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je oprávnený členov výboru v tejto veci zastupovať.
(2)
Štátny orgán, ktorému sa petícia adresuje, je povinný ju prijať. Ak vec nepatrí do jeho pôsobnosti, petíciu do 5 dní postúpi príslušnému štátnemu orgánu a upovedomí o tom toho, kto petíciu podal.
(3)
Štátny orgán, ktorý petíciu prijal, je povinný posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov potičného výboru. V odpovedi uvedie stanovisko k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.
§ 6
Ak vzišla petícia zo zhromaždenia,1) platia pre ňu ustanovenia § 1, 2 a 5 tohto zákona s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.
Spoločné ustanovenia
§ 7
Štátne orgány upravia spôsob prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií im adresovaných vo svojich rokovacích poriadkoch alebo obdobných predpisoch.
§ 8
Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o štátnych orgánoch, rozumejú sa tým aj právnické osoby, ktorým bola pôsobnosť štátneho orgánu zverená.
§ 9
Ustanovenia iných právnych predpisov upravujúce konanie pred štátnymi orgánmi a prijímanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov neplatia pre prijímanie a vybavovanie petícií podľa tohto zákona.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.