81/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 29. marca 1990
o zmene názvu Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Článok I
Názov „Československá socialistická republika“ sa mení na „Česko-slovenská federatívna republika“.
Článok II
Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Československá socialistická republika“, rozumie sa tým „Česko-slovenská federatívna republika“.
Článok III
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.