80/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. marca 1990
o voľbách do Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
§ 2
(1)
Právo voliť majú občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
(2)
Právo voliť však nemajú občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená.
(3)
Prekážkou výkonu volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudu.1)
§ 3
Za poslanca Slovenskej národnej rady (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť, v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAMY VOLIČOV
§ 4
Zostavovanie zoznamu voličov
(1)
Zoznam voličov zostavuje a vedie miestny národný výbor.
(2)
Ak ide o hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, zostavuje miestny národný výbor zoznamy voličov na základe podkladov dodaných veliteľmi útvarov. Miestny národný výbor dbá o to, aby neboli utvárané volebné okrsky, v ktorých sú v zozname voličov zapísaní len títo príslušníci alebo v ktorých volia len osoby uvedené v § 10 ods. 4.
(3)
Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady zároveň s voľbami do Federálneho zhromaždenia, môžu byť zoznamy voličov spoločné.
§ 5
Zápis do zoznamu voličov
(1)
Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.
(2)
Všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú miestne národné výbory do zoznamu voličov podľa miesta trvalého pobytu. Občan sa môže zapísať do zoznamu voličov aj v mieste svojho prechodného pobytu najneskoršie však 7 dní predo dňom volieb. Príslušný národný výbor o tom bezodkladne upovedomí národný výbor v mieste trvalého pobytu voliča.
(3)
Občanov, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, miestny národný výbor dodatočne zapíše do zoznamu voličov alebo ich dodatočne z neho vyčiarkne.
(4)
Československý štátny občan, ktorý nemá bydlisko na území Československej socialistickej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude zapísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov. Zápis do zoznamu voličov komisia zaznamená v jeho československom cestovnom doklade.
§ 6
Vyloženie zoznamu voličov
(1)
Miestny národný výbor vyloží zoznam voličov najneskoršie 30 dní predo dňom volieb, aby občania mohli do neho nazrieť; o vyložení zoznamu voličov upovedomí občanov v mieste obvyklým spôsobom.
(2)
V obciach, v ktorých je do zoznamu voličov zapísaných viac ako 5000 osôb, miestny národný výbor zariadi, aby v každom dome bol vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny národný výbor môže takéto opatrenie urobiť aj v obci, ktorá má menej ako 5000 osôb zapísaných do zoznamu voličov. Urobí tak vždy v priestoroch, kde sú hromadne ubytovaní príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov.
§ 7
Voličský preukaz
(1)
Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu voličov, vydá miestny národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne.
(2)
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku.
§ 8
Námietkové konanie
(1)
Každý občan môže ústne alebo písomne podať na miestnom národnom výbore námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosti v zozname voličov a môže navrhnúť jeho opravu. Miestny národný výbor je povinný o námietkach rozhodnúť do 3 dní a vykonať opravu v zozname voličov alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.
(2)
Ak miestny národný výbor námietku zamietne, môže ju občan predložiť príslušnému okresnému súdu. Súd je povinný rozhodnúť o nej do 3 dní. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu miestny národný výbor vykoná prípadnú zmenu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÉ KRAJE A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 9
Volebné kraje
(1)
Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú podľa viacmandátových volebných krajov.
(2)
V Slovenskej republike sa v zhode s jej územným členením utvoria 4 volebné kraje: územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Západoslovenský kraj, Stredoslovenský kraj a Východoslovenský kraj.
§ 10
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.
(2)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.
(3)
Osobitné volebné okrsky sa môžu utvoriť v zariadeniach ústavov národného zdravia, v ústavoch sociálnej starostlivosti a v obdobných ústavoch a zariadeniach vtedy, ak je v nich aspoň 100 voličov.
(4)
V celách zadržania alebo zaistenia alebo na miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, prípadne disciplinárny trest väzenia, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s náčelníkom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v obvode ktorej je toto zariadenie.
(5)
Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, môžu byť volebné okrsky pre tieto voľby spoločné.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
Všeobecné ustanovenia
§ 11
(1)
Voľby do Slovenskej národnej rady riadi Slovenská volebná komisia.
(2)
Voľby do Slovenskej národnej rady v jednotlivých volebných krajoch riadia krajské volebné komisie; tieto komisie zriaďujú v sídlach okresov okresné subkomisie.
(3)
V jednotlivých volebných okrskoch riadia voľby okrskové volebné komisie.
(4)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí (ďalej len „politické strany“), ktoré predkladajú samostatnú kandidátnu listinu.
(5)
Členom volebnej komisie môže byť československý štátny občan, ktorý má právo voliť. Kandidáti na poslancov (ďalej len „kandidát“ ) nemôžu byť členmi volebných komisií.
(6)
Členovia volebných komisií skladajú do rúk zástupcu orgánu, ktorý zvoláva komisiu na jej prvé zasadanie, tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pri tom spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi.“
(7)
Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh pokladá za zamietnutý.
(8)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu; každý z nich musí byť členom inej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
(9)
Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, môžu plniť krajské volebné komisie, okresné subkomisie a okrskové volebné komisie volebné úlohy súvisiace s voľbami do oboch zákonodarných orgánov.
§ 12
Zapisovatelia volebných komisií
(1)
Zapisovateľa
a)
Slovenskej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky,
b)
krajskej volebnej komisie vymenuje tajomník krajského národného výboru z pracovníkov krajského národného výboru,
c)
okresnej subkomisie vymenuje tajomník okresného (obvodného) národného výboru z pracovníkov okresného (obvodného) národného výboru,
d)
okrskovej volebnej komisie vymenuje rada miestneho národného výboru.
(2)
Zapisovateľ skladá sľub ako člen volebnej komisie (§ 11 ods. 6).
§ 13
Slovenská volebná komisia
(1)
Do Slovenskej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu aspoň v jednom volebnom kraji, najneskoršie do 60 dní predo dňom volieb dvoch svojich členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Členov Slovenskej volebnej komisie bezodkladne zvolá na prvé zasadanie tejto komisie predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Slovenská volebná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie tohto zákona,
b)
usmerňuje činnosť krajských volebných komisií,
c)
schvaľuje vzor kandidátnych listín a hlasovacích lístkov, vzor zápisnice krajských volebných komisií o registrácii kandidátov, zápisnice okrskových volebných komisií o hlasovaní, zápisnice krajských volebných komisií o výsledku hlasovania a vzor osvedčenia o zvolení za poslanca,
d)
sústreďuje prehľad o vybraných a zaregistrovaných kandidátoch,
e)
rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup krajských volebných komisií,
f)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
g)
odovzdá spisy o voľbách Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, ktoré ich postúpi svojmu mandátovému a imunitnému výboru ihneď po jeho zvolení na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.
h)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.
§ 14
Krajská volebná komisia
(1)
Do krajskej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorá predkladá kandidátnu listinu v tomto volebnom kraji, najneskoršie do 60 dní predo dňom volieb dvoch členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Členov krajskej volebnej komisie bezodkladne zvolá na prvé zasadanie tejto komisie predseda príslušného národného výboru.
(3)
Krajská volebná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie tohto zákona,
b)
vyhotovuje kandidátne listiny,
c)
obstaráva hlasovacie lístky pre okrskové volebné komisie,
d)
dozerá na priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb vo volebnom kraji a vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú predloží Slovenskej volebnej komisii,
e)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a dozerá na činnosť okresných subkomisií,
f)
odovzdá spisy o voľbách do úschovy krajskému národnému výboru (Národnému výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy),
g)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov, prípadne úlohy, ktorými ju poverí Slovenská volebná komisia.
§ 15
Okresná subkomisia
(1)
Do okresnej subkomisie deleguje každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, najneskoršie do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Členov okresnej subkomisie bezodkladne zvolá na prvé zasadanie tejto komisie predseda príslušného okresného (obvodného) národného výboru.
(3)
Okresná subkomisia
a)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
b)
ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie. Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky,
c)
odovzdá spracované výsledky hlasovania za volebné okrsky v rámci okresu krajskej volebnej komisii.
§ 16
Okrsková volebná komisia
(1)
Do okrskovej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, do ktorého patrí volebný okrsok, najneskoršie do 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Okrsková volebná komisia má najmenej 5 členov. Ak politické strany nedelegujú ani tento počet členov, rada miestneho národného výboru vymenuje chýbajúci, prípadne ďalší potrebný počet členov.
(3)
Členov okrskovej volebnej komisie bezodkladne zvolá na prvé zasadanie tejto komisie predseda príslušného národného výboru.
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
zráta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú predloží bezodkladne príslušnej okresnej subkomisii,
c)
ostatné spisy o voľbách odovzdá do úschovy miestnemu národnému výboru.
PIATA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN
§ 17
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny za jednotlivé volebné kraje podávajú politické strany dvojmo krajskej volebnej komisii najneskoršie 60 dní predo dňom volieb. Ku kandidátnej listine politická strana pripojí
a)
vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov,
b)
v prípade, že toľko členov nemá, petíciu, aby táto politická strana kandidovala, podpísanú takým ďalším počtom voličov, ktorým sa nahradí chýbajúci počet členov podľa písmena a). Pri podpise petície volič uvedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť. Krajská volebná komisia môže kontrolovať pravdivosť údajov o počte individuálnych členov, ako aj údajov uvedených na podpísanej petícii.
(2)
Ak podáva politická strana kandidátnu listinu vo viacerých volebných krajoch, predloží vyhlásenie alebo petíciu iba jednej krajskej volebnej komisii; ostatným krajským volebným komisiám to iba oznámi.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno, priezvisko, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom.
(4)
Na kandidátnej listine môže politická strana u jednotlivých kandidátov okrem údajov uvedených v odseku 3 písm. b) uviesť ich príslušnosť k inej politickej strane, alebo že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany alebo že ide o nezávislého kandidáta.
(5)
Ku kandidátnej listine musí sa priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti.
(6)
Na kandidátnej listine môže politická strana v rámci volebného kraja kandidovať najviac 40 kandidátov.
(7)
Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny. V takomto prípade sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany. Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 2 sa v prípade podania spoločnej kandidátnej listiny viacerých politických strán zisťuje tak, akoby kandidátnu listinu podala jedna politická strana; obdobne sa použije aj odsek 4.
§ 18
Preskúmavanie kandidátnych listín krajskou volebnou komisiou
(1)
Krajská volebná komisia preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní predo dňom volieb.
(2)
Krajská volebná komisia vyčiarkne
a)
kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 5,
b)
kandidáta, ktorý je uvedený na viacerých kandidátnych listinách,
c)
kandidátov, ktorí sú kandidovaní nad najvyššie ustanovený počet podľa § 17 ods. 6.
(3)
Po preskúmaní kandidátnych listín zašle predseda krajskej volebnej komisie bezodkladne jedno vyhotovenie kandidátnych listín s vyhlásením kandidátov, že súhlasia s kandidatúrou a so zápisnicou o výsledku preskúmania kandidátnych listín Slovenskej volebnej komisii. Zároveň podá o výsledku preskúmania kandidátnych listín správu všetkým politickým stranám, ktoré podali vo volebnom kraji kandidátnu listinu.
§ 19
Preskúmanie kandidátnych listín Slovenskou volebnou komisiou
(1)
Slovenská volebná komisia najneskoršie 50 dní predo dňom volieb preskúma zápisnice krajských volebných komisií o výsledku preskúmania kandidátskych listín a odstráni zistené nedostatky.
(2)
Slovenská volebná komisia určí žrebom číslo, ktorým sa jednotne označí kandidátna listina každej politickej strany. Ak sa voľby do Slovenskej národnej rady konajú súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, môže byť toto číslo rovnaké. Spôsob tohto označenia dohodne Slovenská volebná komisia s Ústrednou volebnou komisiou pre voľby do Federálneho zhromaždenia.
(3)
Predseda Slovenskej volebnej komisie zašle bezodkladne zápisnicu o výsledku preskúmania kandidátnych listín a o určení čísel kandidátnych listín krajským volebným komisiám a kandidujúcim politickým stranám. Zároveň zabezpečí uverejnenie čísel kandidátnych listín.
§ 20
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Krajská volebná komisia po doručení zápisnice o výsledku preskúmania kandidátnych listín Slovenskou volebnou komisiou zaregistruje najneskoršie 45 dní predo dňom volieb kandidátne listiny a oznámi to písomne politickým stranám. Registrácia je podmienkou pre rozmnoženie kandidátnych listín.
(2)
Krajská volebná komisia zabezpečí, aby bola verejnosť ihneď oboznámená s kandidátmi na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
§ 21
Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Kandidát sa môže pred vyhlásením výsledku volieb písomne svojej kandidatúry vzdať. Do tohto času môže jeho kandidatúru písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť; treba ho dvojmo doručiť predsedovi krajskej volebnej komisie, ktorý jedno vyhotovenie zašle bezodkladne predsedovi Slovenskej volebnej komisie; zároveň zabezpečí vhodným spôsobom jeho uverejnenie.
(2)
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 22
Rozmnoženie kandidátnych listín
(1)
Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom príslušného krajského národného výboru rozmnoženie zaregistrovaných kandidátnych listín tlačou s uvedením čísla, názvu strany a všetkých kandidátov v ich číselnom poradí.
(2)
Každá kandidátna listina sa rozmnožuje vo forme hlasovacieho lístka na papieri tej istej farby, akosti, tých istých rozmerov a rovnakým písmom. Hlasovacie lístky sa označia pečiatkou krajskej volebnej komisie a vyhotovia sa v takom počte, aby mohli voliť aj voliči s voličskými preukazmi.
(3)
Takto rozmnožené kandidátne listiny (hlasovacie lístky) zašle predseda krajskej volebnej komisie predsedom miestnych národnych výborov s pokynom, aby ich doručili všetkým voličom najneskoršie 3 dní predo dňom volieb a v deň volieb okrskovým volebným komisiám.
§ 23
Volebná agitácia
(1)
Kandidáti oboznamujú svojich voličov s volebnými programami. Využívajú na to schôdze politických strán, ako aj iné schôdze občanov.
Volebnú kampaň prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania môžu kandidujúce politické strany viesť len v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii. Volebná kampaň v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní držiteľov licencií je zakázaná. Na volebnú kampaň nemožno využívať s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení miestny rozhlas.
(2)
V čase volebnej kampane má každá kandidujúca politická strana rovnaký prístup k štátnym verejným informačným prostriedkom. V rozhlase a televízii sa každej kandidujúcej politickej strane poskytne vysielací čas a jeho rozdelenie tak, aby to zodpovedalo zásade rovnosti týchto strán.
(3)
Ak vyhradí miestny národný výbor plochu na vylepovanie volebných plagátov, rozdelí ju tak, aby jej využívanie zodpovedalo zásade rovnosti kandidujúcich politických strán.
Taktiež je zakázané vysielať volebnú kampaň v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.
(4)
Uverejňovať výsledky predvolebného prieskumu verejnej mienky možno najneskoršie 7 dní predo dňom konania volieb.
(5)
Volebná agitácia sa musí skončiť dva dni predo dňom konania volieb.
(6)
Členovia volebných komisií nesmú verejnosti poskytovať informácie o priebehu volieb a o čiastkových výsledkoch volieb až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
ŠIESTA ČASŤ
VOĽBY
Vyhlásenie volieb
§ 24
Deň volieb
(1)
Deň volieb vyhlasuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 80 dní pred ich konaním. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov.
(2)
Voľby sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže však určiť, že voľby sa konajú vo dvoch dňoch.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do osemnástej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže rada miestneho národneho výboru určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(4)
Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch , začínajú sa o štrnástej hodine a končia sa o dvadsiatej druhej hodine prvého dňa. Druhého dňa sa voľby začínajú o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, rada miestneho národného výboru môže určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
§ 25
Informovanie voličov
(1)
Miestny národný výbor informuje voličov spôsobom v mieste obvyklým o čase a mieste volieb najneskoršie 15 dní predo dňom volieb. Informuje súčasne aj o spôsobe preukázania totožnosti voliča.
(2)
V obciach, v ktorých je do zoznamu voličov zapísaných viac ako 5000 osôb, miestny národný výbor zabezpečí, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sa uvedú potrebné údaje o voľbách. Zároveň zariadi, aby legitimačný lístok bol doručený voličovi do bytu. Miestny národný výbor môže rozhodnúť, že sa rovnako postupuje aj v obci, ktorá má menej ako 5000 zapísaných voličov.
Spôsob hlasovania
§ 26
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)
Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok. Potom vyhlási hlasovanie za otvorené.
(2)
Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, predseda okrskovej volebnej komisie zabezpečí, aby po ukončení volieb v prvý deň bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky a spolu s volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.
§ 27
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)
Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným priestorom vyhradeným na ich úpravu.
(2)
V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen nijakej volebnej komisie.
(3)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo pre to, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
§ 28
Hlasovanie
(1)
Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti odovzdá legitimačný lístok, prípadne voličský preukaz a po vykonaní záznamu v zozname voličov dostane od komisie prázdnu obálku označenú úradnou pečiatkou (ďalej len „obálka“). Obálky musia byť nepriehľadné, rovnakej veľkosti, akosti a farby. Ak nemá volič legitimačný lístok a nikto z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada aby preukázal svoju totožnosť. Ak tak nemôže urobiť preukazom totožnosti alebo dosvedčením dvoch komisii známych osôb ani do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. Prv ako sa voličovi umožní hlasovanie, komisia skontroluje, či má všetky hlasovacie lístky, či sú lístky neprečiarknuté a inak neoznačené, nesmie mu však meniť poradie, v akom lístky predkladá na kontrolu. Za chýbajúce, prečiarknuté alebo inak označené lístky mu dá iné tak, aby volič mal všetky hlasovacie lístky.
(3)
Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky vstúpi volič do určeného priestoru. V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vloží do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorým z kandidátov dáva prednosť. Iné úpravy hlasovacieho lístka vykonať nesmie. Ostatné hlasovacie lístky odloží do určenej schránky v oddelenom priestore.
(4)
Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, vloží volič hlasovacie lístky do týchto zákonodárnych zborov do jednej obálky. V takomto prípade musia byť hlasovacie lístky pre voľby do Slovenskej národnej rady farebne odlíšené.
(5)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(6)
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky.
§ 29
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.
(2)
Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú zaväzné pre všetkých prítomných.
(3)
Vo volebnej miestnosti je neprípustná akákoľvek volebná agitácia.
§ 30
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie alebo v ňom pokračovať, môže okrsková volebná komisia odročiť začiatok hlasovania na neskoršiu hodinu, prerušiť hlasovanie alebo predĺžiť dobu hlasovania na nevyhnutne potrebný čas; tieto okolnosti bezodkladne oznámi okresnej subkomisii.
§ 31
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
§ 32
Prítomnosť pri zrátaní hlasov v okrskovej volebnej komisii
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zráta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií a okresných subkomisií, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.
§ 33
Zrátanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku. V prípade, že okrsková volebná komisia na žiadosť občanov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, ztráta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia rozdelí a zráta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej strany využilo právo prednostného hlasu. Ďalej komisia zráta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch. Tieto výsledky uvedie v zápisnici o výsledkoch hlasovania, ktorú vyhotoví dvojmo.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť zrátania hlasov.
§ 34
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Na prospech kandidátnej listiny politickej strany sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takýto hlasovací lístok sa ráta v prospech politickej strany, na prednostné hlasy sa však neprihliada.
(2)
Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, sú neplatné. Ak je v obálke niekoľko kandidátnych listín rôznych politických strán, sú všetky tieto hlasy neplatné. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov tej istej politickej strany, rátajú sa ako jeden hlas; ak sa na niektorom z týchto hlasovacích lístkov vykonala prednostná voľba, prihliada sa na ten hlasovací lístok, na ktorom bolo odovzdaných viac prednostných hlasov.
(3)
Ak vzniknú, pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhodne o platnosti okrsková volebná komisia.
§ 35
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody odmietnutia podpísania sa poznamenajú v zápisnici.
(2)
V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie
a)
čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín
h)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.
§ 36
Ukončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po zrátaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní predseda okrskovej volebnej komisie oznámi výsledky hlasovania a jedno vyhotovenie zápisnice zašle bezodkladne okresnej subkomisii a počká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi miestnemu národnému výboru do úschovy.
§ 37
Spracovanie výsledkov hlasovania v okresnej subkomisii
Okresná subkomisia spracuje výsledky hlasovania z jednotlivých volebných okrskov a zašle ich bezodkladne spolu so zápisnicami okrskových volebných komisií o hlasovaní krajskej volebnej komisii. Pri spracúvaní výsledkov hlasovania môžu byť prítomni len členovia volebných komisií.
§ 38
Zrátanie hlasov v krajskej volebnej komisii
(1)
Krajská volebná komisia zráta hlasy a zistí výsledky hlasovania vo volebnom kraji na podklade výsledkov o hlasovaní zaslaných okresnými subkomisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od príslušných okresných subkomisií, prípadne od príslušného miestneho národného výboru hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlenia a iné informácie.
(2)
V miestnosti, v ktorej krajská volebná komisia zráta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania, môžu byť prítomni len členovia volebných komisií a okresných subkomisií.
§ 39
Zápisnica krajskej volebnej komisie o výsledku hlasovania
(1)
Krajská volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom kraji; zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody odmietnutia podpísania sa poznamenajú v zápisnici.
(2)
V zápisnici krajskej volebnej komisie o výsledku hlasovania sa uvedie
a)
počet volebných okrskov vo volebnom kraji a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zozname voličov vo volebnom kraji,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín,
h)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané krajskej volebnej komisii, a uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o výsledku hlasovania predseda krajskej volebnej komisie zašle bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Slovenskej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy zašle do úschovy príslušného národného výboru.
§ 40
Určenie počtu poslancov volených vo volebných krajoch
(1)
Slovenská volebná komisia preskúma zápisnice krajských volebných komisií a zistí podľa nich počet platných hlasov, ktoré boli odovzdané pre všetky kandidátne listiny vo všetkých volebných krajoch. Tento údaj sa delí ústavne ustanoveným počtom poslancov. Číslo takto vyrátané zaokrúhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslom.
(2)
Republikovým mandátovým číslom sa delí celkový počet platných hlasov odovzdaných v každom volebnom kraji. Takto vyrátané číslo udáva počet mandátov, ktoré pripadajú jednotlivým volebným krajom.
(3)
Ak takto neboli rozdelené všetky mandáty, Slovenská volebná komisia ich postupne pridelí volebným krajom, ktoré vykazujú najväčší zostatok. Pri rovnosti zostatkov rozhoduje žreb.
§ 41
Účasť politických strán v prvom skrutíniu
(1)
Slovenská volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkom bolo odovzdaných pre každú politickú stranu. Zistí, ktoré politické strany získali menej než 3 percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Pri prideľovaní mandátov sa na tieto politické strany a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.
(2)
Ostatné politické strany postupujú do prvého skrutínia, v ktorom sa rozdeľujú mandáty v rámci volebných krajov.
§ 42
Prvé skrutínium
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných pre politické strany, ktoré postúpili do prvého skrutínia, sa vydelí počtom mandátov, ktoré boli tomuto volebnému kraju pridelené (§ 40); celé číslo, ktoré vyšlo týmto delením, je krajským volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana vo volebnom kraji, sa delí krajským volebným číslom a strane sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto strana získala.
(3)
V rámci jednotlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej jedna desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu. V prípade, že politickej strane je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(4)
Ak niektorá politická strana nekandidovala toľko kandidátov, koľko jej patrí podľa výsledkov prvého skrutínia, dostane iba toľko mandátov, koľko osôb kandidovala.
§ 43
Druhé skrutínium
(1)
Všetky mandáty, ktoré neboli pridelené v prvom skrutíniu, pridelí Slovenská volebná komisia v druhom skrutíniu. Do druhého skrutínia sa prenášajú zostatky hlasov jednotlivých politických strán pre ne odovzdané.
(2)
Najneskoršie pred začatím druhého skrutínia členovia Slovenskej volebnej komisie odovzdajú jej predsedovi kandidátne listiny svojich strán. Počet kandidátov na týchto kandidátnych listinách nie je obmedzený; politická strana však do nich môže zaradiť iba mená tých kandidátov, ktorí boli kandidovaní v niektorom volebnom kraji a neboli zvolení v prvom skrutíniu. Po odovzdaní kandidátnych listín už nemožno meniť mená kandidátov ani poradie, v akom sú uvedení na kandidátnej listine.
(3)
Slovenská volebná komisia v druhom skrutíniu zráta zostatky hlasov jednotlivých politických strán. Tento súčet vydelí počtom mandátov, ktoré neboli v prvom skrutíniu obsadené, zväčšené o číslo jeden. Číslo, ktoré vyšlo delením zaokrúhlené na celé číslo, je republikovým volebným číslom. Na tomto základe pridelí každej politickej strane toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte zostatkov hlasov odovzdaných pre jednotlivú politickú stranu.
(4)
Ak neboli ani týmto spôsobom obsadené všetky mandáty alebo ak politická strana ohlásila menej kandidátov, ako na ňu pripadá mandátov, Slovenská volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým stranám, ktoré podali platné kandidátne listiny a ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov sa pridelí mandát strane, ktorá má väčší súčet zostatku v druhom skrutíniu. Ak sú súčty zostatkov rovnaké, pridelí sa mandát strane, ktorá dostala v Slovenskej republike viac hlasov; ak je počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
Ak sa takýmto spôsobom obsadilo o jeden mandát viac, ako sa malo obsadiť, odpočíta sa prevyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia v druhom skrutíniu. Pri rovnakom zostatku sa odpočíta prevyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá získala menší počet hlasov; ak je i potom počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(6)
V rámci jednotlivých politických strán mandáty pridelené strane kandidáti dostanú podľa poradia, v akom sú uvedení na kandidátnej listine pre druhé skrutínium.
(7)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát ani v prvom, ani v druhom skrutíniu, sa stávajú náhradníkmi.
§ 44
Zápisnica Slovenskej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)
Po rozdelení mandátov Slovenská volebná komisia vyhotoví o výsledku volieb zápisnicu, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu osobitne v Slovenskej republike a osobitne v jednotlivých krajoch,
d)
mená kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátnych listín zvolení v prvom skrutíniu spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, a kandidátov zvolených v druhom skrutíniu, ako i kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.
(3)
Slovenská volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb podľa jednotlivých volebných krajov. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c).
§ 45
Osvedčenie o zvolení
Slovenská volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.
§ 46
Volebná sťažnosť
(1)
Sťažnosť proti vydaniu osvedčenia o zvolení za poslanca môže podať každý občan zapísaný v zozname voličov vo volebnom okrsku, v ktorom bol poslanec zvolený, ako aj každá politická strana, ktorá v príslušnom volebnom kraji podala kandidátnu listinu. Sťažnosť musí byť odôvodnená. Sťažnosť sa podáva písomne do 10 dní po uverejnení volebného výsledku Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky.
(2)
Najvyšší súd Slovenskej republiky prejedná sťažnosť do 10 dní v senáte zloženom z predsedu a 2 sudcov. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov sa použijú primerane.
(3)
Proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o sťažnosti sa nemožno odvolať.
(4)
Svoje stanovisko obsiahnuté v uznesení zašle Najvyšší súd Slovenskej republiky Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.
§ 47
Opatrenia na nápravu pri porušení zákona
Ak došlo v niektorom volebnom kraji k porušeniu tohto zákona, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vykoná najneskoršie do týždňa po vyhlásení výsledku volieb potrebné opatrenia, aby voľby boli dodatočne alebo znovu vykonané. Ustanovené lehoty možno v takomto prípade primerane skrátiť.
§ 48
Nastupovanie náhradníkov
(1)
Ak sa uprázdni mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľby vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil. Ak nie je taký kandidát, nastupuje náhradník tejto strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre druhé skrutínium.
(2)
Ak nie je náhradník tej istej strany, zostane mandát prázdny do konca volebného obdobia.
(3)
Nastúpenie náhradníka vyhlási Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 15 dní po uvoľnení funkcie poslanca. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 49
Pomocné prostriedky
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a ich vybavenie, ako aj pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie miestne národné výbory, v obvode ktorých sú zriadené.
(2)
Pre okresné subkomisie zabezpečia všetky pomocné prostriedky okresné národné výbory, pre krajské volebné komisie krajské národné výbory.
§ 50
Spolupráca orgánov a organizácií
(1)
Všetky orgány štátnej správy, štátne, družstevné a iné organizácie sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
(2)
Organizácie alebo osoby zaoberajúce sa polygrafickou činnosťou sú povinné na žiadosť orgánov zabezpečujúcich úlohy podľa tohto zákona zabezpečiť, aby kandidátne listiny, legitimačné lístky, voličské preukazy a všetky ostatné tlačivá boli včas a riadne rozmnožené.
§ 51
Nároky členov volebných komisií
Výkon funkcie člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru, najmä má nárok na pracovné voľno s náhradou ušlého zárobku.2)
§ 52
Nároky kandidátov
(1)
Kandidát má právo, aby odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám, mu ten, u koho je v pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „zamestnávateľ“), poskytol pracovné voľno.
(2)
Náhradu ušlého zárobku mu vyplatí zamestnávateľ, ak o to kandidát požiada.
(3)
Zamestnávateľ má právo, aby mu politická strana, na kandidátnej listine ktorej je kandidát zapísaný, uhradila to, čo kandidátovi vzhľadom na ušlý zárobok vyplatil.
(4)
Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, vyplatí náhradu ušlého zárobku politická strana, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
(5)
Ušlý zárobok kandidátov sa vypočíta rovnako ako ušlý zárobok členov volebných komisií.
(6)
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie mu byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Doba pracovného voľna podľa odseku 1 sa považuje za dobu výkonu práce.
§ 53
Úhrada volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbami do Slovenskej národnej rady sa hradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia, určí sa spôsob úhrady po dohode príslušných orgánov Slovenskej republiky a Československej socialistickej republiky.
(2)
Každá politická strana si hradí náklady volebnej kampane sama; môže využiť aj úver banky alebo sporiteľne.
(3)
Po overení volieb poslancov Slovenskou národnou radou oznámi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany. Politickej strane, ktorá vo voľbách získala viac ako dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu republiky 10 Kčs.
ÔSMA ČASŤ
USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
§ 54
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky
a)
ustanoví podrobnosti o úlohách národných výborov pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
vystavovaní voličských preukazov a legitimačných lístkov,
4.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
5.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov;
b)
navrhuje Slovenskej volebnej komisii vzory volebných tlačív a zabezpečuje ich rozmnoženie;
c)
môže ustanoviť podrobnosti o spolupráci orgánov štátnej správy (§ 50 ods. 1) a pri kontrole pravdivosti údajov (§ 17 ods. 1).
(2)
Ak sa voľby do Slovenskej národnej rady konajú zároveň s voľbami do Federálneho zhromaždenia Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí úlohy podľa odseku 1 v spolupráci s Federálnym ministerstvom vnútra.
(3)
Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky a v spolupráci s Federálnym štatistickým úradom vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 55
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na príprave vykonania tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, pokiaľ neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 56
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.
§ 57
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 5 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme. Vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších.