80/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1998 do 17.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. marca 1990
o voľbách do Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
§ 2
(1)
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
(2)
Prekážkami vo výkone volebného práva sú:
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,1)
b)
výkon trestu odňatia slobody,1a)
c)
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.2)
§ 3
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
§ 4
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov
(1)
Stály zoznam voličov (ďalej len „zoznam“) zostavuje a vedie obec a v Bratislave a v Košiciach mestská časť (ďalej len „obec“).3)
(2)
Obec priebežne počas volebného obdobia zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v zozname. Zmeny v zozname vykonáva na základe
a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)
Štátne orgány, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú evidenciu o osobnom stave občanov,3a) sú povinné bezodkladne oznámiť obciam nadobudnutie a stratu štátneho občianstva, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo priezviska. Zoznam občanov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, a zmeny trvalého pobytu občanov v Bratislave je ohlasovňa3b) povinná bezodkladne oznámiť príslušnej mestskej časti.
(4)
Obec je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú pravdivé.
§ 5
Náležitosti a zmeny v zozname
(1)
V zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(2)
U každého voliča sa v zozname uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
trvalý pobyt,4) ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3)
Obec dopĺňa zoznam o osoby, ktoré
a)
nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
prihlásili sa v obci na trvalý pobyt,
c)
dovŕšili 18 rokov veku.
(4)
Obec vyčiarkne zo zoznamu osoby, ktoré
a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve,
c)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce.
(5)
Obec vykoná zmenu v zozname u osoby, ktorá zmenila
a)
meno alebo priezvisko,
b)
trvalý pobyt v rámci obce.
(6)
V zozname musí byť miesto na opravu chýb.
§ 6
Zápis do zoznamu
(1)
Občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname.
(2)
Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov,5) ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu v obci, na ktorej území je umiestnený útvar. Zápis sa vykoná na základe podkladov dodaných útvarom, a to v lehote určenej starostom obce. Zápis do zoznamu platí iba na čas vykonania volieb. Obec, v ktorej má útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu vojaka alebo príslušníka. Obec dbá, aby neboli utvárané volebné okrsky, v ktorých sú v zozname zapísaní len vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
(3)
Osoby dopísané do zoznamu podľa odseku 2 sa na čas volieb vyčiarknu zo zoznamu v obci, v ktorej majú trvalý pobyt.
(4)
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku. Zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho cestovnom doklade. Zápis do zoznamu platí iba na čas vykonania volieb.
(5)
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu na základe predloženého občianskeho preukazu.
§ 7
Voličský preukaz
(1)
Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec po vyhlásení volieb na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb prostredníctvom voličského preukazu.
(2)
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku; zápis platí iba na čas vykonania volieb.
§ 8
Námietkové konanie
(1)
Každý volič si môže na obecnom úrade overiť, či je zapísaný v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadateľovi vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, prečo žiadosti nemožno vyhovieť.
(2)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname, môže sa občan, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.5a) Na základe rozhodnutia súdu vykoná obec a v deň volieb okrsková volebná komisia zmenu v zozname. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.
(3)
Veliteľ útvaru si môže na obecnom úrade overiť, či sú osoby podľa § 6 ods. 2 zapísané v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadosti vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
§ 8a
(1)
Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch zoznam voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(2)
Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše okrem osôb podľa § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ods. 2 aj osobu, ktorá potvrdením obce preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÝ OBVOD A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 9
Volebný obvod
(1)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na území Slovenskej republiky.
(2)
Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod.
§ 10
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce (primátor) alebo starosta mestskej častí6) (ďalej len „starosta obce“) najneskoršie 30 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.
(2)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov; vo volebnom okrsku, v ktorom sú dopísané osoby podľa § 6 ods. 2, môže byť počet voličov vyšší. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.
(3)
Osobitné volebné okrsky sa môžu utvoriť v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti a v obdobných ústavoch a zariadeniach vtedy, ak je v nich aspoň 100 voličov.
(4)
V celách policajného zaistenia7) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s veliteľom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v obvode ktorej je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku podľa odseku 3 nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Ak tieto osoby nemajú v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, volia na základe voličského preukazu, ktorý si vyžiadali. V prípade predvedenia postupuje príslušný útvar policajného zboru tak, aby sa predvedenej osobe umožnil výkon volebného práva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
Všeobecné ustanovenia
§ 11
(1)
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďujú Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie.
(2)
Členom volebnej komisie môže byť každý občan, ktorý má právo voliť a u ktorého nie sú prekážky vo výkone volebného práva. Kandidát na poslanca (ďalej len „kandidát“) nemôže byť členom volebnej komisie.
(3)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí8) (ďalej len „politická strana“) alebo ich koalícií, ktoré podávajú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením ich presnej adresy oznamuje politická strana a koalícia tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Nezaregistrovanie kandidátnej listiny alebo jej vzatie späť politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany alebo koalície vo volebných komisiách. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany alebo koalície, ktorá ho delegovala, alebo oznámením člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou alebo koalíciou.
(4)
Členovia volebných komisií sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie tak, že sa podpíše pod písomné znenie sľubu.
(5)
Volebná komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
(6)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí dohodou predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Predseda a podpredseda nesmú byť zástupcami tej istej politickej strany alebo koalície. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
(7)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary zložené zo zamestnancov pridelených na tento účel príslušnými orgánmi štátnej štatistiky. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 4.
§ 12
Zapisovatelia volebných komisií
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(3)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní pred dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) a c) je potrebné vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebnej komisie má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 4.
§ 13
Ústredná volebná komisia
(1)
Do Ústrednej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, najneskôr do 65 dní pred dňom volieb dvoch členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o ich registrácii alebo o odmietnutí registrácie,
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
d)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov volieb v okresoch a v Slovenskej republike,
e)
prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane,
f)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
g)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
h)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
i)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.
§ 15
Okresná volebná komisia
(1)
Do okresnej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 45 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(3)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb v okrese a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
e)
ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky,
f)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
g)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
§ 16
Okrsková volebná komisia
(1)
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 30 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(3)
Ak okrsková volebná komisia nie je v určenom počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, starosta obce túto skutočnosť bezodkladne oznámi prednostovi okresného úradu, ktorý po porade so splnomocnencami kandidujúcich politických strán vymenuje zostávajúcich členov z osôb, ktoré nie sú členmi nijakej politickej strany alebo koalície.
(4)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce.
(5)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,
c)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predloží príslušnej okresnej volebnej komisii,
d)
ostatné spisy o voľbách odovzdá do úschovy obci.
PIATA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN
§ 17
Kandidátna listina
(1)
Kandidátnu listinu doručí politická strana registrovaná podľa osobitného zákona8) alebo koalícia politických strán dvojmo zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie najneskôr 65 dní pred dňom volieb prostredníctvom splnomocnenca.
(2)
Kandidátnou listinou koalície sa na účely tohto zákona rozumie oddelený zoznam kandidátov politických strán, ktoré uzavreli písomnú dohodu o koalícii. Člen jednej politickej strany nemôže byť na kandidátnej listine inej politickej strany ani v rámci koalície medzi kandidátmi inej koaličnej politickej strany.
(3)
Ku kandidátnej listine politická strana pripojí vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov; toto vyhlásenie pripojí aj každá politická strana, ktorá tvorí koalíciu.
(4)
Ak politická strana nespĺňa podmienky podľa odseku 3, pripojí petíciu podpísanú takým počtom voličov, ktorým sa nahradí chýbajúci počet členov politickej strany podľa odseku 3. Pri podpise petície8a) uvedie volič na petičnej listine svoje meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť.
(5)
Splnenie podmienky uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 sa nevzťahuje na politické strany, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a mali ku dňu účinnosti tohto zákona v Národnej rade Slovenskej republiky samostatný klub.
(6)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, trvalý pobyt, členstvo v politickej strane alebo údaj, že nie je členom politickej strany, a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom u všetkých kandidátov.
(7)
Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak.
(8)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia kandidovať najviac 150 kandidátov.
(9)
Ku kandidátnej listine sa musí priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti, a potvrdenie o členstve v strane alebo čestné vyhlásenie, že nie je členom nijakej politickej strany.
(10)
Politické strany sa môžu písomne dohodnúť na vytvorení koalície. Každá politická strana zúčastnená v koalícii musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 až 9.
(11)
V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana viazaná. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca oznámi politická strana Ústrednej volebnej komisii. Koalícia určuje spoločného splnomocnenca a spoločných zástupcov vo volebných komisiách. Úkony splnomocnenca a zástupcov vo volebných komisiách zaväzujú všetky politické strany a politické hnutia zúčastnené v koalícii.
(12)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo koalície. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo koalície.
(13)
Zapisovateľ bezodkladne postúpi kandidátnu listinu odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie na účely kontroly a spracovania výsledkov volieb.
§ 18
Preskúmanie kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia začne preskúmavať predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní pred dňom volieb.
(2)
Ústredná volebná komisia preskúma kandidátnu listinu, či spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Ústredná volebná komisia vyčiarkne
a)
kandidátov, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v § 3,
b)
kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 9,
c)
kandidáta, ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 9; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
kandidátov, ktorí sú uvedení na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § 17 ods. 8.
§ 19
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 45 dní pred dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 18 ods. 2. Registrácia je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Pre koaličné strany sa hlasovacie lístky vytlačia tak, aby bolo zrejmé, že ide o koalíciu, a aby každá strana mala samostatný hlasovací lístok.
(2)
Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa § 18 ods. 2.
(3)
Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 dotknutej politickej strane.
(4)
Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej listiny s úpravami podľa § 18 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môžu kandidujúce politické strany podať návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie alebo návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine, alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nemožno odvolať. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný rozhodnúť do piatich dní.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle obciam zoznam zaregistrovaných kandidátov prostredníctvom krajských a okresných úradov najneskôr 25 dní pred dňom volieb. Obce zabezpečia, aby najneskôr do 20 dní pred dňom volieb bola kópia zoznamu zaslaná každému voličovi.
§ 20
Vzatie späť kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kanadidatúry
(1)
Politická strana alebo koalícia môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.
(2)
Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne vzdať. Do tohto času môže jeho kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3)
Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Treba ho dvojmo doručiť predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí jeho uverejnenie.
(4)
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 21
Číslovanie kandidátnych listín
Ústredná volebná komisia najneskôr 40 dní pred voľbami určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je dodatočne zaregistrovaná na základe rozhodnutia súdu, pridelí Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Vyžrebované čísla kandidátnych listín bezodkladne písomne oznámi Ústredná volebná komisia kandidujúcim politickým stranám a koalíciám a zabezpečí ich zverejnenie. Koaličné strany sa označujú spoločným číslom, pričom hlasovací lístok sa označuje zlomkom tohto čísla v poradí, v akom strany kandidujú.
§ 22
Hlasovacie lístky
(1)
Hlasovací lístok sa vytlačí pre každú politickú stranu, ktorá kandidovala svojich členov. Samostatný hlasovací lístok sa vytlačí aj pre každú politickú stranu, ktorá kandidovala v koalícii, s tým, že okrem náležitostí podľa odseku 2 sa na hlasovacom lístku uvedie aj názov príslušnej koaličnej politickej strany alebo politického hnutia.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí na základe registrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo koalície, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie, obec jeho trvalého pobytu a členstvo v politickej strane. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na kandidátnej listine. Ak politická strana na kandidátnej listine uviedla svoj grafický znak, uvedie sa aj na hlasovacom lístku.
(3)
Hlasovacie lístky pre voľby do Slovenskej národnej rady musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozemrov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.
(5)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
(6)
Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,8c) alebo k vziatiu späť kandidátnej listiny politickou stranou v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, volebné komisie zabezpečia, aby sa voličom vo volebných miestnostiach nerozdávali.
§ 23
Volebná kampaň
(1)
Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 30 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb. V čase volebnej kampane má každá kandidujúca strana zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a iným službám územnej samosprávy.
Volebnú kampaň prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania môžu kandidujúce politické strany viesť len v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii. Volebná kampaň v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní držiteľov licencií je zakázaná. Na volebnú kampaň nemožno využívať s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení miestny rozhlas.
(2)
Slovenský rozhlas9) a Slovenská televízia9a) vyhraia pre volebnú kampaň po 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovnomerne medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením času vysielania nebola žiadna z politických strán znevýhodnená; termíny vysielacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto relácií majú politické strany.
(3)
V čase volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy a uverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany, okrem vysielacieho času vyhradeného kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2.
Taktiež je zakázané vysielať volebnú kampaň v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.
(4)
Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán. Miesta na vylepovanie volebných plagátov vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
(5)
48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná kampaň v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta slovom, písmom, zvukom a obrazom v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky je dovolené najviac do štrnásteho dňa pred dňom volieb.
(6)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(7)
V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(8)
Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vedenie volebnej kampane v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii rieši Ústredná volebná komisia; jej rozhodnutie v tejto veci je záväzné.
(9)
Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných zákonov.9b)
ŠIESTA ČASŤ
VOĽBY
Vyhlásenie volieb
§ 24
Deň volieb
(1)
Deň volieb vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskoršie 90 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Voľby sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže však určiť, že voľby sa konajú vo dvoch dňoch.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do osemnástej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(4)
Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch , začínajú sa o štrnástej hodine a končia sa o dvadsiatej druhej hodine prvého dňa. Druhého dňa sa voľby začínajú o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
§ 25
Informovanie voličov
Obec najneskôr do 25 dní pred dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, ustanoví tiež, ktoré časti obce, prípadne útvary (§ 6 ods. 2) alebo zariadenia (§ 10 ods. 3) patria k jednotlivým volebným okrskom. Obec v tejto lehote zašle každému voličovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Spôsob hlasovania
§ 26
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)
Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby, opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka"). Potom vyhlási hlasovanie za otvorené.
(2)
Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, predseda okrskovej volebnej komisie zabezpečí, aby po ukončení volieb v prvý deň bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky a spolu s volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.
§ 27
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)
Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným priestorom vyhradeným na ich úpravu.
(2)
V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen nijakej volebnej komisie.
§ 28
Hlasovanie
(1)
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Okrsková volebná komisia postupuje primerane v prípade uvedenom v § 6 ods. 4.
(4)
Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru na to určeného (§ 27 ods. 1). V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže pritom zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(5)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(6)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží oblálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. To platí obdobne pre hlasovanie v osobitných volebných okrskoch (§ 10 ods. 3) s prihliadnutím na podmienky, za ktorých sa hlasovanie koná.
(7)
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.
(8)
Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
§ 29
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.
(2)
Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú zaväzné pre všetkých prítomných.
(3)
Vo volebnej miestnosti je neprípustná akákoľvek volebná agitácia.
§ 30
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 24) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebné schránky. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 31
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
§ 32
Prítomnosť pri zrátaní hlasov v okrskovej volebnej komisii
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zráta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií a komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 33
Zrátanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku. V prípade, že okrsková volebná komisia na žiadosť občanov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, ztráta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia rozdelí a zráta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej strany využilo právo prednostného hlasu. Ďalej komisia zráta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť zrátania hlasov.
§ 34
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Na prospech politickej strany sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takýto hlasovací lístok sa ráta v prospech politickej strany, na prednostné hlasy sa však neprihliada.
(2)
Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive a hlasovacie lístky politických strán podľa § 22 ods. 6, sú neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán, sú všetky tieto hlasy neplatné. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov tej istej politickej strany, rátajú sa ako jeden hlas; pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.
(3)
Ak vzniknú, pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.
§ 35
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.
(2)
V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa uvedie
a)
čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
f)
počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán
h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Okrsková volebná komisia odovzdá členovi komisie kópiu zápisnice o hlasovaní podpísanú predsedom volebnej komisie.
§ 36
Ukončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po zrátaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda okrskovej volebnej komisie oznámi výsledky hlasovania a jedno vyhotovenie zápisnice zašle bezodkladne okresnej volebnej komisii a počká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať Ústrednej volebnej komisii.
(3)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy.
§ 37
Zber výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii
Okresná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní len členovia volebných komisií a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 39
Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese
(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese; zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.
(2)
V zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania sa uvedie:
a)
počet volebných okrskov v okrese a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zozname voličov v okrese,
c)
počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
f)
počet voličov politickej strany alebo politického hnutia, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán,
h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrese predseda okresnej volebnej komisie zašle bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.
(4)
Okresná volebná komisia odovzdá členovi komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese podpísanú predsedom komisie.
§ 41
Podmienky prideľovania mandátov
(1)
Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú stranu. Počet platných hlasov pre koalíciu politických strán zistí v prípade, ak sa na koalíciu nevzťahuje odsek 3.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí, ktorá politická strana získala menej než päť percent z celkového počtu platných hlasov.
(3)
Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na politickú stranu uvedenú v odseku 2 a na hlasy pre ňu odovzdané neprihliada. Ak táto politická strana je súčasťou koalície, pozerá sa na ostatné politické strany, ako keby podali kandidátnu listinu samostatne.
(4)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, zníži hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent.
§ 42
Prideľovanie mandátov
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany sa vydelí číslom 151 (počet mandátov zväčšený o číslo jeden). Číslo, ktoré vyšlo týmto delením zaokrúhlené na celé číslo, je republikovým volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana, sa delí republikovým volebným číslom a strane sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana získala.
(3)
Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(4)
Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
V rámci jednotlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej 10 percent prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu. V prípade, že politickej strane je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.
§ 44
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)
Po rozdelení mandátov Ústredná volebná komisia vyhotoví o výsledku volieb zápisnicu, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov slovenskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a pre každú koalíciu politických strán, v ktorej každá politická strana získala najmenej päť percent z celkového počtu platných hlasov alebo štyri percentá z celkového počtu platných hlasov, ak sa postupovalo podľa § 41 ods. 4,
d)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ako i kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.
(3)
Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c). Zároveň oznámi politickým stranám výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa výsledkov prednostného hlasovania.
§ 45
Osvedčenie o zvolení
Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.
§ 47
Nové voľby
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; nové voľby vyhlási do 30 dní od uverejnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 48
Nastupovanie náhradníkov
(1)
Ak sa uprázdni mandát počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.
(2)
Ak nie je náhradník tej istej strany, zostane mandát prázdny do konca volebného obdobia.
(3)
Ak bola politická strana zrušená,10) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konce volebného obdobia.
(4)
Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,11) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.
(5)
Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) nastupuje náhradník.
(6)
Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom mandát poslanca zanikol, alebo kedy nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník (odsek 5). Po zániku mandátu náhradníka (odsek 5) zostáva náhradník na tej istej kandidátskej listine a v pôvodnom poradí.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 49
Pomocné prostriedky
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a ich vybavenie, ako aj pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie miestne národné výbory, v obvode ktorých sú zriadené.
(2)
Pre okresné volebné komisie zabezpečia všetky pomocné prostriedky okresné úrady a pre Ústrednú volebnú komisiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 50
Spolupráca štátnych orgánov a obcí
Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
§ 51
Nároky členov volebných komisií
(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy 12), prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Spôsob úhrady členom volebnej komisie ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 52
Nároky kandidátov
(1)
Kandidát má právo, aby odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám, mu ten, u koho je v pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „zamestnávateľ“), poskytol pracovné voľno.
(2)
Náhradu mzdy mu vyplatí zamestnávateľ, ak o to kandidát požiada.
(3)
Zamestnávateľ má právo, aby mu politická strana, na kandidátnej listine ktorej je kandidát zapísaný, uhradila to, čo kandidátovi vzhľadom na náhrada mzdy vyplatil.
(4)
Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, vyplatí náhradu mzdy politická strana, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
(5)
Náhrada mzdy kandidátov sa vypočíta rovnako ako ušlý zárobok členov volebných komisií.
(6)
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie mu byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Doba pracovného voľna podľa odseku 1 sa považuje za dobu výkonu práce.
§ 53
Úhrada volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane výdavkov obcí, sa hradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.
(3)
Po overení volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republikyoznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvu financií, Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany. Politickej strane, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu republiky 60 Sk.
ÔSMA ČASŤ
USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
§ 54
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
v osobitnom pokyne upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
3.
úschove volebných dokumentov,
b)
vydá vzory volebných tlačív a zabezpečí rozmnoženie potrebného počtu volebných tlačív.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 55
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy a obcami na príprave vykonania tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, pokiaľ neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 56
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.
§ 57
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1a)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
3b)
§ 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
5)
Branný zákon č. 351/1997 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z.
8)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združování v politických stranách a politických hnutiach.
8a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
8c)
§ 12 až 15 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
9a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 5 písm. g) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 187/1998 Z. z.
12)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.