74/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1990 do 26.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
zo 14. marca 1990,
ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 122/1978 Zb.) sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
(2) Vojaci sú povinní zložiť prísahu:
„Ja, vojak československej armády, vedomý si svojich občianskych a vlasteneckých povinností, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Československej socialistickej republike.
Budem vojakom statočným a disciplinovaným a budem plniť ustanovenia vojenských poriadkov. Svedomite sa budem učiť ovládať vojenskú techniku a zbrane a pripravovať sa na ochranu slobody a nezávislosti Československej socialistickej republiky.
Pre ochranu vlasti som pripravený nasadiť aj svoj život.
Tak prisahám!“.
2.
§ 12 ods. 1 znie:
„(1)
Vojaci v základnej službe majú nárok na riadnu dovolenku vo výmere 15 dní za každých 9 mesiacov základnej služby; po každých troch mesiacoch si však môžu vyčerpať jej pomernú časť.“.
3.
§ 23 znie:
㤠23
Za vojakov z povolania možno prijať len občanov Československej socialistickej republiky bezvýhradne tejto republike oddaných, s potrebnou telesnou aj duševnou zdatnosťou, ktorí spĺňajú morálne a odborné požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi a zložia vojenskú prísahu.
Čl. II
Názov „Československá ľudová armáda“ sa mení na „Československá armáda“.
Tam, kde sa v právnych predpisoch používa názov „Československá ľudová armáda“, rozumie sa tým „Československá armáda“.
Čl. III
Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa dopĺňa nový odsek 4 tohto znenia:
(4)
Príslušníkom sa po dobu trvania služobného pomeru prerušuje členstvo a činnosť v politických stranách1) a v politických hnutiach.2)
2.
§ 5 ods. 3 znie:
(3) Služobná prísaha znie:
Ja, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Československej socialistickej republike.
Budem čestným, statočným a disciplinovaným príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti. Pri plnení svojich služobných povinností sa budem riadiť ústavou a zákonmi a budem chrániť ústavné zriadenie Československej socialistickej republiky, práva občanov a verejný poriadok.
Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily aj schopnosti a nasadiť aj svoj život.
Tak prisahám!
Čl. IV
(1)
Príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy, ktorý zložil služobnú prísahu podľa jej doterajšieho znenia, je služobný orgán povinný predložiť na zloženie služobnú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; príslušníkovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či služobnú prísahu podľa tohto zákona zloží. Ak príslušník odmietne zložiť služobnú prísahu podľa tohto zákona, jeho služobný pomer sa skončí dňom, keď k odmietnutiu došlo. Ak príslušník nezloží služobnú prísahu v dobe určenej mu na uváženie, skončí sa jeho služobný pomer posledným dňom tejto doby. V prípade, že služobnú prísahu nemohol príslušník zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol služobnú prísahu zložiť. Skončenie služobného pomeru sa v týchto prípadoch posudzuje ako skončenie služobného pomeru uvoľnením zo závažných osobných dôvodov.
(2)
Vojakovi z povolania,3) vojakovi v ďalšej službe4) a vojakovi vo výslužbe povolanému prechodne do činnej služby5) (ďalej len „vojak“), ktorý zložil vojenskú prísahu podľa jej skoršieho znenia, je veliteľ povinný predložiť na zloženie vojenskú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; vojakovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či vojenskú prísahu podľa tohto zákona zloží. V prípade, že vojenskú prísahu nemohol vojak zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol vojenskú prísahu zložiť. Ak vojak odmietne zložiť vojenskú prísahu podľa tohto zákona, bude prepustený ministrom národnej obrany zo služobného pomeru.
Čl. V
Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti sa mení takto:
1.
§ 51 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti pri udržiavaní bezpečnosti vnútri štátu v prípade násilného útoku proti ústavnému zriadeniu Československej socialistickej republiky môže vláda Československej socialistickej republiky povolať vojakov v činnej službe.
(3)
Vojaci v činnej službe povolaní podľa odseku 2 majú pri plnení úloh Zboru národnej bezpečnosti rovnaké práva a povinnosti ako príslušníci tohto zboru, pokiaľ vláda Československej socialistickej republiky nerozhodne inak.“.
2.
§ 52 sa vypúšťa.
3.
V § 53 sa vypúšťajú slová „vojakov uvedených v § 52 a z“.
Čl. VI
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 67/1977 Zb. o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.