74/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
zo 14. marca 1990,
ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
„Čl. II
Názov „Československá ľudová armáda“ sa mení na „Československá armáda“.
Tam, kde sa v právnych predpisoch používa názov „Československá ľudová armáda“, rozumie sa tým „Československá armáda“.
Čl. III
Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa dopĺňa nový odsek 4 tohto znenia:
(4)
Príslušníkom sa po dobu trvania služobného pomeru prerušuje členstvo a činnosť v politických stranách1) a v politických hnutiach.2)
2.
§ 5 ods. 3 znie:
(3) Služobná prísaha znie:
Ja, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, slávnostne vyhlasujem, že budem verný Československej socialistickej republike.
Budem čestným, statočným a disciplinovaným príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti. Pri plnení svojich služobných povinností sa budem riadiť ústavou a zákonmi a budem chrániť ústavné zriadenie Československej socialistickej republiky, práva občanov a verejný poriadok.
Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily aj schopnosti a nasadiť aj svoj život.
Tak prisahám!
Čl. IV
(1)
Príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy, ktorý zložil služobnú prísahu podľa jej doterajšieho znenia, je služobný orgán povinný predložiť na zloženie služobnú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; príslušníkovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či služobnú prísahu podľa tohto zákona zloží. Ak príslušník odmietne zložiť služobnú prísahu podľa tohto zákona, jeho služobný pomer sa skončí dňom, keď k odmietnutiu došlo. Ak príslušník nezloží služobnú prísahu v dobe určenej mu na uváženie, skončí sa jeho služobný pomer posledným dňom tejto doby. V prípade, že služobnú prísahu nemohol príslušník zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol služobnú prísahu zložiť. Skončenie služobného pomeru sa v týchto prípadoch posudzuje ako skončenie služobného pomeru uvoľnením zo závažných osobných dôvodov.
(2)
Vojakovi z povolania,3) vojakovi v ďalšej službe4) a vojakovi vo výslužbe povolanému prechodne do činnej služby5) (ďalej len „vojak“), ktorý zložil vojenskú prísahu podľa jej skoršieho znenia, je veliteľ povinný predložiť na zloženie vojenskú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; vojakovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či vojenskú prísahu podľa tohto zákona zloží. V prípade, že vojenskú prísahu nemohol vojak zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol vojenskú prísahu zložiť. Ak vojak odmietne zložiť vojenskú prísahu podľa tohto zákona, bude prepustený ministrom národnej obrany zo služobného pomeru.
Čl. VI
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 67/1977 Zb. o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.