595/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1990 do 10.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

595
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1990
o štátnej správe pre životné prostredie
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgány štátnej správy pre životné prostredie
(1)
Štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) Slovenskej republiky vykonávajú Slovenská komisia pre životné prostredie,1) úrady životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce.
(2)
Úradmi životného prostredia sú:
a)
okresné úrady životného prostredia,
b)
obvodné úrady životného prostredia.
(3)
Starostlivosťou o životné prostredie podľa tohto zákona treba rozumieť najmä:
a)
ochranu prírody,
b)
ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
c)
ochranu ovzdušia,
d)
územné plánovanie a stavebný poriadok,
e)
koncepčné otázky nakladania s tuhým komunálnym odpadom.
§ 2
Slovenská komisia pre životné prostredie
Slovenská komisia pre životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy pre starostlivosť o životné prostredie
a)
vypracúva koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia,
b)
riadi výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
d)
riadi okresné úrady životného prostredia a Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
e)
zabezpečuje jednotný informačný systém o životnom prostredí, vrátane plošného monitoringu na území Slovenskej republiky,
f)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach životného prostredia,
g)
pre plnenie svojich úloh zriaďuje osobitné odborné organizácie,
h)
zabezpečuje v spolupráci s ďalšími ministerstvami zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov okresných a obvodných úradov životného prostredia a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ako aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.
Úrady životného prostredia
§ 3
Sídla a územné obvody
(1)
Sídla a územné obvody okresných a obvodných úradov životného prostredia sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi okresných a obvodných úradov.2)
(2)
Slovenská komisia pre životné prostredie môže, s výnimkou štátnej správy na úseku ochrany prírody a na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, rozhodnúť o vykonávaní štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie a ich častí (§ 1 ods. 3) jedným okresným úradom životného prostredia v dvoch alebo viacerých okresoch. K tomu si vyžiada stanovisko dotknutých okresných a obvodných úradov.
(3)
Okresný úrad životného prostredia môže rozhodnúť o vykonávaní štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie a ich častí (§ 1 ods. 3) jedným obvodným úradom životného prostredia v dvoch alebo viacerých obvodoch. K tomu si vyžiada stanovisko dotknutých obvodných úradov.
§ 4
Okresný úrad životného prostredia
(1)
Okresný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách A a B tohto zákona a zastupuje štát pri prerokúvaní územných plánov obcí.
(2)
Okresný úrad životného prostredia riadi obvodné úrady životného prostredia.
(3)
Okresný úrad životného prostredia je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní3) v prvom stupni rozhodoval obvodný úrad životného prostredia alebo obec.
(4)
Na čele okresného úradu životného prostredia je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.
§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách C a D tohto zákona.
(2)
Na čele obvodného úradu životného prostredia je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu životného prostredia.
§ 6
Úrady životného prostredia pri svojej činnosti spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami a môžu spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
§ 7
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého Slovenská komisia pre životné prostredie vykonáva vo veciach starostlivosti o životné prostredie štátny dozor.
(2)
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie (ďalej len „ústredie“) a jemu podriadené inšpektoráty.
(3)
Na čele inšpekcie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.
(4)
Na čele inšpektorátu je vedúci inšpektorátu, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ inšpekcie.
(5)
Podrobnosti o organizácii inšpekcie upraví štatút, ktorý vydá minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.
§ 8
(1)
Inšpekcia vykonáva kontrolu v rozsahu a za podmienok upravených osobitnými predpismi.4)
(2)
Podrobnosti o činnosti inšpekcie upraví Slovenská komisia pre životné prostredie vyhláškou.
§ 9
Pokuty
(1)
Za porušenie právnych povinností uložených všeobecne záväzným právnym predpisom zistených kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia pokutu.5)
(2)
Na konanie o uložení pokuty je príslušný inšpektorát. O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty rozhoduje ústredie.
(3)
Konanie o uložení pokuty vykoná orgán, ktorý prvý začal konanie o pokute. Ak súčasne začnú konanie o pokute úrad životného prostredia a inšpekcia a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na ďalšie konanie príslušný úrad životného prostredia.
(4)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú predpisy o správnom konaní,3) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Pokuty uložené inšpekciou sú príjmom štátneho fondu vodného hospodárstva alebo štátneho fondu ochrany ovzdušia.
§ 10
Inšpekcia pri vykonávaní svojej činnosti spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami, ako aj s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.
§ 11
Obce
Obce vykonávajú pôsobnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu uvedenom osobitnými predpismi.6)
Prechodné ustanovenia
§ 12
Dňom zriadenia úradov životného prostredia pracovné miesta z doterajších orgánov národných výborov vykonávajúcich pôsobnosť na úseku štátnej správy pre životné prostredie prechádzajú na úrady životného prostredia.
§ 13
(1)
Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.
(2)
Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe B tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.
(3)
Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.
(4)
Pôsobnosť miestnych národných výborov uvedená v prílohe D tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.
(5)
Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe E tohto zákona prechádza na Slovenskú komisiu pre životné prostredie.
§ 14
Do zriadenia okresných a obvodných úradov životného prostredia plnia ich úlohy podľa tohto zákona (§ 13 ods. 1, 2, 3 a 4) odbory doterajších národných výborov jednotlivých stupňov a druhov.
Záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Zrušuje sa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
(2)
V § 5 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy sa vypúšťajú slová „územných plánov obcí a“.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha A zákona SNR č. 595/1990 Zb.
p.č. Prechod pôsobnosti z krajských národných výborov na okresné úrady životného prostredia
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis §
1 2 3 4 5
1. vodného hospodárstva zák. č. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. c) Povoľovanie vypúšťania odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. a) príloha zák. - z nemocnic a iných zdravotníckych zariadení, ktorých kapacita infekčných oddelení presahuje 150 lôžok
- z podnikov a závodov ústredne riadených organizácií priemyslu a z poľnohospodárskych organizácií, ak ide o výrobu celulózy, výrobu umelých vláken na báze celulózy, plynárne spracúvajúce hnedé uhlie, rafinérie ropy a podniky petrochemického priemyslu, výrobu syntetických farieb, spracúvanie surových koží nad 15 tisíc ton čerstvej váhy ročne, ťažbu a spracúvanie uránovej rudy a atómové elektrárne, podniky farmaceutického priemyslu a veľkovýkrmne ošípaných s kapacitou nad 5 tisíc kusov
- z verejných kanalizácii, odvádzajúcich celkove znečistenie v ukazovateli BSK5 nad tisíc ton (ročne) alebo nad 300 l/s odpadových vôd.
2. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8 pism. a) a b) Povoľovanie odberov súvisiacich s vypúšťaním odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v prípadoch uvedených v § 4 ods. 1 pism. a) pod bodom 1. a 2. zák. SNR č. 135/1974 Zb.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. a)
3. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. a) a b) Povoľovanie odberov podzemných a povrchových vôd pre potreby verejných vodovodov, ktoré presahujú územie jedného okresu alebo sa dotýkajú záujmov viacerých okresov. Povoľovanie odberov a iného užívania geotermálnych vôd a súvisiace vypúšťanie odpadových vôd, ako aj zriadenie vodohospodárskych diel.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. b)
4. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. a) Povoľovanie odberov vody na zavlažovanie pozemkov vo výmere nad
-"- zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. c) 1000 hektárov.
5. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. a) Povoľovanie odberu a iné nakladanie s vodami zvlášť významné z hľadiska štátnej vodohospodárskej bilancie v prípadoch určených SKŽP, ak nejde o odber vôd pre potreby verejných vodovodov, povoľuje tiež súvisiace vypúšťanie odpadových vôd.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. d)
6. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. a) Povoľovanie zachytávania povrchových vôd v nádržiach s celkovým objemom nad 1 milión m3 alebo s výškou hrádzového telesa nad 8 m od dna základového výpustu, vrátane vodohospodárskych diel a zariadení umožňujúcich využitie vodnej energie.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 pism. e)
7. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 9 ods. 1 Povoľovanie stavieb na ochranu pred povodňami presahujúce územie jedného okresu a vodohospodárskeho diela na vodných cestách zriaďované na plavebné účely alebo ovplyvňujúce podmienky plavby.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 písm. f)
8. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 9 ods. 1 Povoľovanie vodohospodárskych diel odvodňovacích sústav vo výmere nad 2000 hektárov.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 písm. g)
9. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 9 ods. 1 Povoľovanie vodohospodárskych diel, ktoré umožňujú nakladanie s vodami, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu životného prostredia.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 1 písm. h)
10. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 10, § 15, § 19 ods. 2, Rozhodovanie v prípadoch, v ktorých sú príslušné povoľovať vodohospodárske dielo, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tohto vodohospodárskeho diela, pripadne povoleného nakladania s vodami.
§ 31 ods. 5, § 38 ods. 3,
§ 39, § 40 ods. 3 a 4
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 2 písm. a)
11. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 8, § 9, § 10, § 13, Rozhodovanie vo vodohospodárskych veciach hraničných vodných tokov po prerokovaní so SKŽP a ak rozhodnutie má vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Federálnym ministerstvom vnútra.
§ 31 ods. 5,
§ 36 ods. 4
zák. č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 2 písm. b)
12. -"- zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. a) Riadenie a usmerňovanie podľa smerného vodohospodárskeho plánu nakladania s vodami a Ich ochranu, ako aj ostatných vodohospodárskych veci v okrese.
13. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 13 ods. 2 Určovanie zátopových území pri vodohospodársky významných vodných tokoch v prípadoch, ktoré si vyhradia po prerokovaní s príslušnými úradmi životného prostredia.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. b)
14. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 24 ods. 2 Schvaľovanie kanalizačných poriadkov verejných kanalizácii, pri ktorých povoľuje vypúšťanie odpadových vôd.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. c)
15. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 13 ods. 1 Vydávanie súhlasov na stavby, zariadenia, pripadne činnosti, ak sa vykonávajú na vodných cestách.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. d)
16. -"- zák. č. 138/1973 Zb. § 14 Vyjadrovanie sa v prípadoch, v ktorých sú príslušné vydávať povolenie alebo súhlas; vo veciach hraničných vodných tokov vyjadruje sa po prerokovaní so SKŽP.
zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. e)
17. -"- zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 4 ods. 3 písm. g) Robí v mimoriadnej situácii, najmä pri nedostatku vody a pri havarijnom zhoršení akosti vôd opatrenia patriace do pôsobnosti obvodných úradov životného prostredia, a to v prípadoch presahujúcich územný obvod alebo možnosti obvodných úradov.
18. -"- -"- § 6 ods. 2 Rozhodovanie v pochybnostiach o miestnej príslušnosti obvodného úradu životného prostredia na povolenie vodohospodárskeho diela.
19. -"- -"- § 7 Rozhodovanie o vecnej príslušnosti v prípadoch, ak ten istý žiadateľ požaduje súčasné vydanie niekoľkých povolení, na vydanie ktorých sú príslušné vodohospodárske orgány rôznych stupňov.
20. -"- -"- § 10 ods. 1 Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti na dodržiavanie ustanovení vodného zákona, zákona SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných na ich základe a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
21. -"- -"- § 10 ods. 2 Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti, či sa dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia, ustanovenia vodného zákona, na. ochranu vôd, vrátane ich akosti, či sa udržiavajú vodohospodárske diela v riadnom stave a či sa ich prevádzka vykonáva podľa schválených kanalizačných, manipulačných alebo prevádzkových poriadkov.
22. -"- -"- § 10 ods. 4 Vykonávanie v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpečnostného dozoru nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku.
23. -"- zák. SNR č. 135/1974 Zb. § 15 ods. 1, ods. 2 Vedenie vodohospodárskej evidencie nim vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení a iných rozhodnutí.
vyhl. č. 24/1977 Zb.
24. -"- vyhl. č. 23/1977 Zb. § 9 ods. 2 Podávanie správ pri havárii mimoriadneho rozsahu na hraničnom toku SKŽP a MLVH SR.
25. -"- vyhl. č. 34/1977 Zb. § 5 Schvaľovanie prevádzkových poriadkov a udeľovanie výnimek zo zákazu plavby motorových plavidiel na povrchových vodách.
26. -"- zák. č. 35/1967 Zb. § 11 ods. 1 Rozdeľovanie poplatkov a výnosu pokút medzi príslušné obvodné úrady, ak vznikajú škodlivé následky v iných územných obvodoch.
27. -"- zák. č. 35/1967 Zb. § 11 ods. 1 Prerokovanie dohody o spôsobe rozdelenia, výšky uvedeného výnosu poplatkov a pokút so zúčastnenými okresnými úradmi životného prostredia v prípadoch, ak zasahuje znečistenie ovzdušia do dvoch alebo viacerých okresov a dozeranie na ich rozdeľovanie.
28. územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 50/1976 Zb. § 16 a § 18 ods. 1 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov.
29. -"- -"- § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu.
30. -"- -"- § 119 ods. 1 Vykonanie konania a vydanie rozhodnutia najbližšie spoločne nadriadeným správnym orgánom, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov; určenie, že konanie vykoná a rozhodnutie vydá niektorý z podriadených stavebných úradov.
31. -"- -"- § 119 ods. 2 Uzatváranie dohôd o tom, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých okresov.
32. -"- -"- § 123 Vyhradenie právomoci stavebného úradu správnym orgánom nadriadeným stavebnému úradu pri jednotlivých technicky zvlášť ťažkých alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení s väčšími účinkami na životné prostredie v ich okolí.
33. -"- -"- § 136 ods. 1 Riešenie rozporov medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní.
Príloha B zákona SNR č. 595/1990 Zb.
Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov na okresné úrady životného prostredia
p.č. Úsek štátnej správy právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis §
1 2 3 4 5
1. ochrany prírody zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb. § 4 ods. 2 Zrušovanie ochrany chránených prírodných výtvorov (okrem krasových javov) a chránených prírodných pamiatok.
2. -"- -"- § 10 ods. 3 Zriaďovanie chránených prírodných výtvorov (okrem krasových javov) a chránených prírodných pamiatok a určovanie podmienok ich ochrany.
3. -"- -"- § 11 Vymedzovanie ochranných pásiem chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok a určovanie zákazu alebo obmedzenia ľudskej činnosti v nich.
4. -"- zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR č. 100/1977 Zb. a zák. SNR č. 72/1986 Zb. § 13 Rozhodovanie o náhrade škody a o jej výške, keď vlastníkovi (užívateľovi) pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu a bolo na ňom zriadené chránené územie alebo ochranné pásmo alebo sú na ňom chránené predmety, vznikla ujma nie nepatrná.
5. -"- zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb. § 14 ods. 2 Navrhovanie na zaznamenanie chráneného územia, chráneného prírodného výtvoru alebo chránenej prírodnej pamiatky a ich ochranných pásiem do verejných kníh a pozemkového katastra a na vyznačenie v katastrálnych mapách.
6. -"- -"- § 15 ods. 1 Vykonávanie štátnej ochrany prírody v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.
7. -"- zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb. a vyhl. č. 212/1958 Ú. v. § 17 Poverovanie funkciou (odvolanie z funkcie) konzervátorov štátnej ochrany prírody a vydávanie pokynov, preukazov a pomôcok pre výkon tejto funkcie.
8. -"- -"- § 18 ods. 2 Rozhodovanie o opatreniach na zabezpečenie ochrany prírody, prijatých konzervátormi štátnej ochrany prírody.
9. -"- vyhl. č. 125/1965 Zb. § 2 ods. 2 Rozhodovanie o ochrane druhov živočíchov, ktoré sa v niektorej oblasti vyskytujú ojedinelé alebo v malom počte.
10. -"- vyhl. č. 125/1965 Zb. v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb. § 3 ods. 2 Vydávanie pokynov na vykonanie nevyhnutných zásahov do životného prostredia a prirodzeného vývoja chránených živočíchov.
11. -"- -"- § 4 ods. 1 Vydávanie potvrdenia o hlásení prevzatia chráneného živočícha do chovu.
12. ochrany ovzdušia zák. č. 35/1967 Zb. § 11 ods. 1 Rozdeľovanie poplatkov a výnosu pokút a penále obciam postihnutým škodlivými následkami znečisťovania ovzdušia.
13. územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 50/1976 Zb. § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu sídelného útvaru.
14. -"- -"- § 117 a 118 Pôsobnosť stavebného úradu a určovanie stavebných úradov.
15. -"- -"- § 136 ods. 1 Riešenie rozporov.

Príloha C zákona SNR č. 595/1990 Zb.
Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov na obvodné úrady životného prostredia
p.c. Úsek štátnej správy právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis §
1 2 3 4 5
1. ochrany prírody zák. SNR c. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR c. 100/1977 Zb. a zák. SNR c. 72/1986 Zb. § 15 ods. 1 Vykonávanie štátnej ochrany prírody.
2. -"- zák. SNR c. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR c. 100/1977 Zb. a vyhl. c. 149/1980 Zb. § 15 ods. 3 Rozhodovanie o výrube stromov rastúcich mimo lesa, ktoré si obvodný úrad vyhradil a na ktoré sa nevztahujú osobitné predpisy.
3. -"- zák. SNR c. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. c. 72/1969 Zb. a vyhl. c. 212/1958 Ú. v. § 17 Poverovanie funkciou (odvolávanie z funkcie) obvodných spravodajcov štátnej ochrany prírody a vydávanie pokynov, preukazov a pomôcok pre výkon tejto funkcie.
4. '" zák. SNR c. 1/1955 Zb. SNR v znení zák. SNR c. 72/1986 Zb. § 19a Rozhodovanie o pokarhaní obcana a o uložení pokút obcanovi alebo organizácií, ako aj o vykonaní opatrení na nápravu následkov konania, za ktoré bola pokuta uložená.
§ 19b
5. -"- vyhl. c. 60/1986 Zb. § 2 ods. 2 Vydávanie potvrdení o oznámení nálezu chráneného nerastu.
6. -"- -"- § 2 ods. 3 Zabezpecovanie overenia nálezu chráneného nerastu a vykonávanie opatrení na jeho ochranu.
7. -"- -"- § 2 ods. 5 Rozhodovanie v pochybnostiach, ci ide o chránený nerast.
8. -"- vyhl. c. 149/1980 Zb. § 3 ods. 2 Uskutocnovanie opatrení na zabezpecenie ochrany stromov rastúcich mimo lesa, ktoré si obvodný úrad vyhradil.
9. vodného hospodárstva zák. c. 138/1973 Zb. § 8 ods. 1 pism. a) Vydávanie povolenia na odber povrchových vôd a na ich iné používanie, pokial nejde o všeobecné používanie povrchových vôd.
10. -"- -"- § 8 ods. 1 pism. b) Vydávanie povolenia na odber podzemných vôd a na ich iné používanie.
11. -"- -"- § 8 ods. 1 pism. c) Vydávanie povolenia na vypúštanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd.
12. -"- -"- § 8 ods. 1 pism. d) Vydávanie povolenia na vypúštanie zvláštnych vôd s výnimkou banských vôd, do povrchových alebo podzemných vôd.
13. -"- -"- § 8 ods. 1 pism. e) Vydávanie povolenia na odber alebo používanie banských vôd, ktoré banské organizácie nepotrebujú na vlastnú prevádzku.
14. -"- zák. c. 44/1988 Zb. § 40 ods. 2 písm. b), c), ods. 3 a 4 Rozhodovanie vo veciach nakladania s banskými vodami.
15. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 8 ods. 4 Urcovanie, že práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo udelené pre úcel spojený s užívaním urcitého nehnutelného majetku, neprechádzajú na dalšieho nadobúdatela.
16. -"- -"- § 9 ods. 1 Povolovanie zriadenia vodohospodárskych diel, ich zmeny a zrušenie.
17. -"- -"- § 9 ods. 2 Schvalovanie návrhu manipulacného alebo prevádzkového poriadku vodohospodárskeho diela.
18. -"- -"- § 9 ods. 4 Vydávanie kolaudacného rozhodnutia nim povoleného vodohospodárskeho diela.
19. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 9 ods. 4 Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pri zriadovaní vodohospodárskych diel:
zák. c. 50/1976 Zb. § 120 ods. 1 a 2
20. -"- -"- § 68 - povolovanie zmeny stavby pred jej dokoncením
§ 69 a 70 - rozhodovanie o predlžení platnosti stavebného povolenia
§ 83 - vydávanie casové ohraniceného povolenia k predcasnému užívaniu stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok
§ 84 - rozhodovanie o docasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku; vydávanie súhlasu na zacatie skúšobnej prevádzky a urcovanie jej podmienok prevádzky
§ 88 - nariadovanie a povolovanie odstranovania stavieb, zabezpecovanie výkonu rozhodnutí týkajúcich sa odstránenia stavieb
§ 98 - uskutocnovanie štátneho stavebného dohladu nad užívaním a odstranovaním stavieb.
21. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 9 ods. 5 Rozhodovanie v prípade zániku povolenia udeleného podla § 8 ods. 1 vodného zákona, o podmienkach dalšieho trvania, pripadne zrušenia vodohospodárskeho diela, ktoré umožnovalo povolené nakladanie s vodami.
22. -"- -"- § 10 písm. a) Povolovanie vysádzania, výrubu a odstranovania stromov a krov v zátopových územiach.
23. -"- -"- § 10 písm. b) Povolovanie tažby piesku, štrku, bahna s výnimkou liecivého bahna, okruhliaka a pod. , z korýt vodných tokov.
24. -"- -"- § 10 písm. c) Povolovanie geologických a hydrogeologických prác v zátopových územiach a v ochranných pásmach.
25. -"- -"- § 11 písm. a) až e) Menenie, pripadne zrušovanie nimi vydávaného povolenia
- ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spolocnosti
- ak dôjde k zmene skutocností rozhodných pre udelenie povolenia, najmä ak rozsah povolenia trvalo presahuje potrebu oprávneného
- ak oprávnený opätovne nedodržiava podmienky povolenia, pripadne povinnosti urcené v nom vodohospodárskym orgánom
- ak oprávnený nevyužíva povolenie bez osobitného dôvodu po dobu dlhšiu než 2 roky
- ak pri povolenej cinností dochádza k porušovaniu ustanovení vodného zákona alebo k podstatnému poškodzovaniu oprávnených záujmov iných.
26. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 13 ods. 1 Vydávanie súhlasov v rámci ich pôsobností
písm. a) až e) - na stavby a zariadenia vo vodných tokoch a v ich korytách a na pozemkoch pri nich ako aj na zmeny týchto stavieb
- na zariadenie dialkových potrubí, skladov, nádrží a skládok látok ohrozujúcich akost vody, na stavby umožnujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách a na stavby komunikácií, ako aj na zmeny týchto stavieb
- na zasypávanle odstavených ramien vodných tokov a výmolov
- na umiestnovanie (kotvenie a pod.) zariadení neslúžiacich plavbe ani na správu vodného toku na vodných tokoch mimo obvodu prístavov
- na stavby a na dobývanie nerastov, ako aj na zemné práce v zátopových územiach, v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach
- na stavby vo vzdialeností do 15 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku.
27. -"- -"- § 13 ods. 2 Urcovanie na návrh správcu vodného toku zátopového územia a rozsahu pozemkov pri vodných tokoch a v ich korytách.
28. -"- -"- § 14 Vyjadrovanie sa k investicnej cinnosti ktoréhokolvek odvetvia národného hospodárstva, ci je plánovaná investícia z vodohospodárskeho hladiska možná, prípadne za akých podmienok a vyjadrovanie sa k príprave zmien vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby a k zmenám a úpravám vodohospodárskych diel, ak ovplyvnia vodné hospodárstvo.
29. -"- -"- § 15 ods. 2 Rozhodovanie o znášaní nákladov na zriadenie a opatrenia na ochranu rybárstva pri novovybudovaných vodohospodárskych dielach a nákladov na odstránenie zariadení škodlivých rybárstvu.
30. -"- -"- § 16 ods. 1 Upravovanie, zakázanie alebo obmedzenie na nevyhnutne potrebný cas nakladania s vodami, povolené podla § 8 ods. 1 vodného zákona, ak to vyžadujú dôležité záujmy spolocnosti, najmä ak je prechodný nedostatok vody.
31. -"- -"- § 16 ods. 2 Vydávanie po dohode s príslušnými orgánmi opatrenia na nápravu, ak dôjde k mimoriadnemu obmedzeniu alebo znemožneniu odberov povrchovej alebo podzemnej vody, ktoré vedie k vážnemu ohrozeniu dôležitých záujmov spolocností.
Rozhodovanie o tom, kto, akým spôsobom a v akom rozsahu je povinný vykonat opatrenie na zabezpecenie náhradného odberu vody, prípadne na jej dovážaní, požadovanie úhrady nevyhnutných nákladov spojených s uloženými opatreniami môžu od toho, kto mimoriadne obmedzenie alebo znemožnenie odberov spôsobil.
32. -"- -"- § 17 ods. 2 Ukladanie opatrení správcom (vlastníkom, užívatelom) polnohospodárskych a lesných pozemkov a rybníkov na zachovanie vodohospodársky vhodných podmienok z hladiska množstva a akostí vôd a na zlepšenie vodohospodárskych pomerov.
33. -"- -"- § 19 ods. 1 Urcovanie podla potreby rozhodnutím ochranné pásma na ochranu výdatností, akostí alebo zdravotnej nezávadností vodných zdrojov.
34. -"- -"- § 19 ods. 2 Zakazovanie alebo obmedzovanie po prerokovaní s príslušnými orgánmi doterajšie užívanie nehnutelnosti alebo cinností ohrozujúcich výdatnost, akost alebo zdravotnú nezávadnost vodných zdrojov v ochranných pásmach.
35. -"- -"- § 20 ods. 1 Vydávanie opatrení na odstranovanie znecistovania vodárenských tokov.
36. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 20 ods. 2 Udelovanie súhlasov na stavby a na niektoré cinnosti v povodí vodárenských tokov.
vyhl. c. 10/1977 Zb.
37. -"- -"- § 24 ods. 1 Rozhodovanie v pochybnostiach, ci ide o verejnú kanalizáciu.
38. -"- -"- § 24 ods. 2 Schvalovanie kanalizacného poriadku verejnej kanalizácie.
39. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 24 ods. 3 Povolovanie vypúštania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak na dodržanie najvyššej prípustnej miery znecistenia sa vyžaduje ich predchádzajúce cistenie.
40. -"- -"- § 24 ods. 5 Rozhodovanie o pripojení na verejnú kanalizáciu, ak medzi správcom kanalizácie a žiadatelom o prípojku dôjde k sporu.
41. -"- vyhl. c. 23/1977 Zb. § 3 ods. 2 písm. a) Schvalovanie havarijných plánov organizácií.
42. -"- -"- § 9 ods. 2 Podávanie správy o havárii presahujúcej jeho územný obvod príslušnému okresnému úradu.
43. -"- -"- § 15 ods. 1 Riešenie havarijných prípadov zhoršenia akosti vôd a ukladanie opatrenia na zneškodnovanie havárií a odstranovanie ich škodlivých následkov.
44. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 27 Ukladanie tomu, kto poruší povinnosti urcené na ochranu akosti povrchových a podzemných vôd opatrenia na zabránenie znecistovania, prípadne ohrozovania akosti povrchových alebo podzemných vôd a na zabezpecenie náhradného odberu vody.
45. -"- -"- § 30 ods. 1 Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o verejný vodovod.
46. -"- -"- § 30 ods. 3 Rozhodovanie v sporoch, ci sa má zriadit, pripadne zrušit prípojka k verejnému vodovodu.
47. -"- -"- § 31 ods. 5 Rozhodovanie o užívaní pozemkov pri vodnom toku a o náhrade za užívanie, ak medzi správcom (vlastníkom, užívatelom) pozemkov pri vodnom toku a správcom vodného toku, pripadne organizáciou upravujúcou vodný tok nedôjde k dohode.
48. -"- -"- § 31 ods. 6 Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o vodný tok v sporoch o hranicu jeho koryta, pripadne v sporoch o rozsahu oprávnenia správcu vodného toku.
49. -"- -"- § 35 Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu povinnosti, pripadne oprávnení správcov vodných tokov.
50. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 36 ods. 2 a 3 Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu oprávnení správcov vodných tokov pri vstupe na cudzie pozemky a do cudzích objektov a pri odstranovaní alebo novovysádzaní stromov alebo krov na pozemkoch pri vodných tokoch a o náhrade spôsobenej škody.
vyhl. c. 6/1978 Zb.
Rozhodovanie o odstranovaní prekážok vo vodnom toku.
51. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 36 ods. 4 Zakazovanie správcom (vlastníkom, užívatelom) pozemkov pri vodných tokoch vytínat stromy a kry zabezpecujúce stabilizáciu vodného toku, pripadne akost vody v nom a to bez nároku na náhradu.
vyhl. c. 6/1978 Zb.
52. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 37 ods. 1 písm. b) Urcovanie podmienok na umiestnovanie a udržiavanie vodoctov, vodomerov, vodných znaciek (ciach), oznacujúcich najvyššie, pripadne najnižšie povolené vzdutie vody a iných zariadení potrebných pre úcely vodného hospodárstva.
53. -"- -"- § 38 ods. 3 Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o vodohospodárske dielo alebo o jeho súcast.
54. -"- -"- § 40 ods. 3 Urcovanie v záujme ochrany tohto vodohospodárskeho diela, pásma pozdlž neho a zakazovanie na nich niektorých stavieb alebo cinnosti, pripadne ich viazanie na osobitné povolenie.
55. -"- -"- § 40 ods. 4 Rozhodovanie o preberaní na náklad povinného na cas nevyhnutnej potreby pre správu, prevádzku alebo údržbu vodohospodárskych diel, ak to vyžadujú záujmy vodného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spolocnosti a ak ten, kto je na to povinný, túto úlohu riadne neplní.
56. -"- -"- § 41 ods. 1 písm. d) Ukladanie správcovi (vlastníkovi, užívatelovi) vodohospodárskeho diela opatrenia na odstránenie závad zistených na vodohospodárskom diele.
57. -"- zák. c. 138/1973 Zb. § 47 Ukladanie pokút organizáciám, ktoré porušujú povinnosti ustanovené vodným zákonom a zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, pripadne povinnosti podla nich uložené.
zák. SNR c. 135/1974 Zb. § 24
nar. vlády SR c. 31/1975 Zb.
58. -"- Ukladanie pokuty pracovníkom tých organizácií, ktorí porušenie povinnosti organizácie zavinili, ak nejde o trestný cin alebo precin.
58a -"- zák. SNR c. 372/1990 Zb. v znení zák. SNR c. 524/1990 Zb. § 34 Prejednávanie priestupkov, ktorými sa porušili povinnosti na úseku vodného hospodárstva
59. -"- zák. SNR c. 135/1974 Zb. § 3 ods. 4 Vyhradenie rozhodovania vo veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti zakotvených v § 3 ods. 1.
60. -"- -"- § 10 ods. 1 Dozeranie nad dodržiavaním ustanovení vodného zákona, zákona SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných na ich základe a v rozsahu svojej pôsobnosti, ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
61. -"- -"- § 10 ods. 2 Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti, ci sa dodržiavajú nim vydané rozhodnutia, ustanovenia vodného zákona, na. ochranu vôd, vrátane ich akosti, ci sa udržiavajú vodohospodárske diela v riadnom stave a ci sa ich prevádzka vykonáva podla schválených kanalizacných, manipulacných alebo prevádzkových poriadkov.
62. -"- -"- § 10 ods. 4 Vykonávanie v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpecnostného dozoru nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohrozit bezpecnost osôb alebo majetku.
63. -"- -"- § 15 ods. 1 Vedenie evidencie nimi vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení a iných rozhodnutí a súhrnnej vodohospodárskej evidencie okresu.
64. -"- -"- § 23 Ustanovovanie na návrh správcov vodných tokov, správcov (vlastníkov, užívatelov) vodohospodárskych diel, alebo na návrh spolocenskej organizácie vodnej stráže na ochranu vôd, vodných tokov a na ochranu vodohospodárskych diel.
65. ochrany ovzdušia zák. c. 35/1967 Zb. § 4 a 7 Rozhodovanie o uložení pokút organizáciám a ich pracovníkom za porušovanie povinnosti ustanovených na úseku ochrany cistoty ovzdušia.
66. -"- -"- § 7 Rozhodovanie o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia.
67. -"- -"- § 10 Ukladanie penále za nedodržanie lehoty na podanie oznámenia údajov potrebných na urcenie poplatkov za znecistovanie ovzdušia a penále za oneskorené platenie urcených poplatkov a pokút.
68. -"- -"- § 8 Sledovanie organizácií, ktoré sú povinné podávat oznámenie, ci si riadne a vcas túto povinnost splnili.
69. územného plánovania a stavebného poriadku zák. c. 50/1976 Zb. § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu nadriadeným orgánom územného plánovania.
70. -"- -"- § 33, 39, 40, 41 Vydávanie územných rozhodnutí, ich zmeny.
71. -"- -"- § 59 ods. 2, § 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 Povolovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.
72. -"- -"- § 71 ods. 1 písm. a), b) Povolovanie terénnych úprav, prác a zariadení.
73. -"- -"- § 75 ods. 4 Vyžiadanie od orgánov geodézie a kartografie kontroly vykonaných vytycovaclch prác.
74. -"- -"- § 77, 80, 81, 84, 85 Kolaudácia stavieb.
75. -"- -"- § 86 ods. 2, 3 Nariadovanie vykonania údržby stavby, terénnych úprav, prác a zariadení.
76. -"- -"- § 87 Nariadovanie vlastníkovi stavby nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku z hygienických, bezpecnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov.
77. -"- -"- § 88, § 89, ods. 1, § 90, 91, 92, 93 Nariadovanie odstránenia stavby.
78. -"- -"- § 94 ods. 1 Nariadenie zabezpecovacích prác.
79. -"- -"- § 95 Poskytovanie štátneho stavebného príspevku.
80. -"- -"- § 96 Nariadovanie vypratania stavby jej užívatelom.
81. -"- -"- § 99 písm a) Urcenie orgánov štátneho stavebného dohladu.
82. -"- -"- § 101 Nariadovanie na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratia a preskúšania vzoriek, skúšky stavby a prizvanie znalcov, posúdenie technicky tažkých alebo neobvyklých stavieb, ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spolocnosti.
83. -"- -"- § 102 Odstranovanie závad na stavbe.
84. -"- -"- § 104 ods. 2 Nariadovanie vlastníkovi stavby obstarat dokumentáciu skutocného realizovania štáby v prípadoch, ked nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa, alebo nie je v náležitom stave, uloženie vyhotovenia zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).
85. -"- -"- § 105, 106 Sankcie.
86. -"- -"- § 112, 113, 114, 116 Vyvlastnovacie konanie.
87. -"- -"- § 117 ods. 1 Stavebný úrad.
88. -"- -"- § 133, § 134 ods. 3 Vstup na cudzie pozemky a stavby.
89. -"- -"- § 135 Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.
90. -"- -"- § 137, § 138 ods. 2 Obcianskoprávne a iné námietky.
Príloha D zákona SNR č. 595/1990 Zb.
Prechod pôsobnosti z miestnych (mestských) národných výborov na obvodné úrady životného prostredia
p.č. Úsek štátnej správy právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis §
i 2 3 4 5
i. vodného hospodárstva zák. SNR č. 135/1974 Zb. v znení zák. SNR č. 52/1982 Zb. § 3 ods. 2 pism. b) Povoľujú stavby na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 hektárov.
2. -"- -"- § 3 ods. 2 pism. e) Dávajú súhlas podľa § 13 vodného zákona, na stavby, zariadenia, pripadne činnosti v zátopových územiach, v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach, a to na stavby jednotlivých obytných budov, drobné stavby, ako aj na zemné a terénne úpravy neovplyvňujúce odtokové pomery, ak nejde o stavby uvedené v § 13 ods. 1 pism. a) alebo b) vodného zákona.
3. ochrany ovzdušia zák. č. 35/1967 Zb. § 7 Rozhodovanie o uložení pokút a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
zák. SNR č. 159/1971 Zb. či. II ods. 2 pism. b), príloha D položka č. 2
4. -"- zák. č. 35/1967 Zb. § 8 ods. 3 Ukladanie penále za nedodržanie lehoty na oznámenie údajov potrebných na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
či. II ods. 2 pism. b), príloha D položka č. 3
5. územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 50/1976 Zb. § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu nadriadeným orgánom územného plánovania.
6. -"- -"- § 39, 40, 41 Vydávanie územných rozhodnutí, ich zmeny.
7. -"- -"- § 59 ods. 2, § 60, 61,62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.
8. -"- -"- § 71 ods. 1 pism. a), b) Povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení.
9. -"- -"- § 75 ods. 4 Vyžiadanie od orgánov geodézie a kartografie kontroly vykonaných vytyčovaclch prác.
10. -"- -"- § 77, 80, 81, 84, 85 Kolaudácia stavieb.
11. -"- -"- § 86 ods. 2, 3 Nariaďovanie vykonania údržby stavby, terénnych úprav, prác a zariadení.
12. -"- -"- § 87 Nariaďovanie vlastníkovi stavby nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku z hygienických, bezpečnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov.
13. -"- -"- § 88, § 89 ods. 1, Nariaďovanie odstránenia stavby.
§ 91, 93
14. -"- -"- § 94 ods. 1 Nariadenie zabezpečovacích prác.
15. -"- -"- § 95 Poskytovanie štátneho stavebného príspevku.
16. -"- -"- § 96 Nariaďovanie vypratania stavby jej užívateľom.
17. -"- -"- § 99 písm. a) Určenie orgánov štátneho stavebného dohľadu.
18. -"- -"- § 101 Nariaďovanie na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratia a preskúšania vzoriek, skúšky stavby a prizvanie znalcov, posúdenie technicky ťažkých alebo neobvyklých stavieb, ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spoločnosti.
19. -"- -"- § 102 Odstraňovanie závad na stavbe.
20. -"- -"- § 104 ods. 2 Nariaďovanie vlastníkovi stavby obstarať dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave, uložené vyhodnotenia zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).
21. -"- -"- § 105, 106 Sankcie.
22. -"- -"- § 112, 113, 114, Vyvlastňovacie konanie.
§ 116 ods. 1
23. -"- -"- § 134 ods. 3 Vstup na cudzie pozemky a stavby.
24. -"- -"- § 135 Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.
25. -"- -"- § 137 Občianskoprávne a iné námietky.
Príloha E zákona SNR č. 595/1990 Zb.
Prechod pôsobnosti z krajských národných výborov na Slovenskú komisiu pre životné prostredie
p.č. Úsek štátnej správy právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1. územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 50/1976 Zb. § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu veľkého územného celku.
2. -"- -"- § 119 Určenie stavebného úradu, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie, ak ide o stavbu v území dvoch okresov.
3. -"- -"- § 123 Vyhradenie právomoci pri technicky zvlášť ťažkých alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí.

1)
Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
2)
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
Nariadenie vlády SR č. 548/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov.
3)
Zákon č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii.
§ 13 zákona č. 35/1967 Sb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
5)
§ 4 a 6 zákona č. 35/1967 Zb.
§ 24 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
Nariadenie vlády SSR č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností na úseku vodného hospodárstva.
6)
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c), d) a f) zákona SNR č. 135/1974 Zb.