593/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

593
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1990
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 118 786 800 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 118 886 800 000 Kčs (príloha č. 1).
(2)
Rozpočtové výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).
(3)
V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 6 162 900 000 Kčs, v členení:
a) neúčelové dotácie v sume 173 400 000 Kčs
b) účelové dotácie v sume 5 989 500 000 Kčs
v tom &nbsp
1. neinvestičné dotácie bytovému hospodárstvu 256 400 000 Kčs
2. neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 1 060 300 000 Kčs
3. investičné dotácie na dofinancovanie rozostavanej bytovej výstavby (komplexná bytová výstavba 3 233 000 000 Kčs
4. účelové dotácie na rozvojové a ekologické programy 589 600 000 Kčs
5. investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 850 200 000 Kčs
Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa písmena a) a b) a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)
(4)
Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 10 470 140 000 Kčs (príloha č. 3).
(5)
Prebytok štátneho rozpočtu sa rozpočtuje v sume 100 000 000 Kčs.
§ 2
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže vykonať zmenu záväzných úloh a limitov štátneho rozpočtu v prípade, že sa zmenia podmienky, za ktorých boli tieto záväzné úlohy a limity schválené, ak sa tým nezníži prebytok štátneho rozpočtu. O týchto zmenách informuje vláda Slovenskú národnú radu.
§ 3
(1)
Výnos dane zo mzdy je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(2)
Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(3)
Príslušný finančný orgán miestnej štátnej správy2) na základe zoznamov pracovníkov usporiadaných podľa miest ich trvalého bydliska, predložených platiteľmi daní3) a podľa sídla daňovníkov poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) poukáže
a)
podiel výnosu na dani zo mzdy a poľnohospodárskej dani z objemu miezd a odmien na účty príslušných obcí na území Slovenskej republiky,
§ 4
Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie5) sa ustanovuje takto:
a)
25 % na celoštátnom výnose dane z obratu,6)
b)
25 % na celoštátnom výnose odvodov zo zisku,7) vrátane odvodov zo zisku z peňažníctva a poisťovníctva,
c)
25 % na celoštátnom výnose poľnohospodárskej dane zo zisku,4)
§ 5
(1)
Výnos dôchodkovej dane,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.
§ 6
(1)
Výnos regulačných a cenových odvodov od rozpočtových a príspevkových organizácií je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Výnos regulačných a cenových odvodov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 7
Zrušujú sa
1.
§ 1 ods. 1 a 2, § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy,
2.
§ 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (v tis. Kčs)
Príjmy
Príjmy v odvetvovom členení
v tom: 103 723 800
- z hospodárstva 93231 171
- z vedy a techniky 144 536
- z peňažných a technických služieb 4 680 400
- zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo 4 478 888
- z bezpečnosti 183 000
- zo správy 1 005 805
Dane od obyvateľstva a poplatky 15 163 000
Príjmy spolu 118886800
Výdavky
Výdavky v odvetvovom členení
v tom: 1 12 023 900
- na hospodárstvo 22 413 985
- na vedu a techniku 2 289 975
- na peňažné a technické služby 4 766 816
- na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 77 225 860
- na bezpečnosť 2 936 849
- na správu 2990415
Dotácie do rozpočtov obcí 6 162 900
Výdavky spolu 118 786 800
Prebytok 100 000
Príloha č. 2 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL (v tisícoch Kčs)
Kapitola Výdavky spolu v tom
Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie nevýrobnej sfére Dotácie štátnym hospodárskym a družstevným organizáciám
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho mzdové prostriedky neinvestičné investičné neinvestičné investičné
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária SNR 327 121 189 517 137 589 29 856 15
Úrad vlády SR 63 794 15 700 46 649 14 996 845 600
Min. hospodárstva SR 519 080 7 700 158 880 19 664 6 000 4 000 290 000 52 500
medzinárodných vzťahov SR 23 695 4 000 19 695 5 061
pre hospodársku stratégiu SR 105 331 30 800 72 543 40 662 1 988
financií SR 411 648 97 730 313 864 209 379 54
práce a sociálnych veci SR 42 439 017 151 900 42 246 902 691 271 34 815 5 400
vnútra SR 9 150 307 1 090 995 6 130 194 1 144 409 26 618 1 902 500
Slovenská komisia pre životné prostredie 637 231 72 000 181 971 63 076 374 612 8 648
Min. pre správu a privatizáciu nár. maj. SR 14 513 390 14 108 9 318 15
priemyslu SR 276 574 500 166 066 9 676 17 253 3 655 89 100
výstavby a stavebníctva SR 252 875 300 247 775 57 516 4 000 800
poľnohospodárstva a výživy SR 12 799 003 227 294 1 709 209 521 360 408 500 17 000 10 437 000
les. a vodného hospodárstva SR 3 592 075 34 990 422 932 53 070 73 428 41 325 1 126 000 1 893 400
obchodu a cestovného ruchu SR 45 964 4 500 41 464 9 198
škôl., mlád. a športu SR 14 893 961 718 636 13 801 070 7 288 795 319 200 55 055
kultúry SR 2 248 518 10 000 827 118 145 931 1 089 700 296 700 25 000
zdravotníctva SR 14 838 171 1 177 857 13 588 914 5 098 853 21 100 300 50 000
spravodlivosti SR 1 052 782 80 900 971 627 149 288 255
Ústavný súd SR 6 750 1 200 5 550 2 500
Slovenský protimonopolný úrad 8 786 2 000 6 786 4 162
štatistický úrad 131 438 5 000 126 438 60 592
úrad geodéz. a kartogr. 291 722 39 350 247 872 29 473 500 4 000
geologický úrad 735 155 8 500 726 625 21 104 30
banský úrad 8 474 300 8 171 5 669 3
úrad bezpečnosti práce 42 316 7 050 35 254 22 363 12
Štátna arbitráž SR 11 589 200 11 389 8 191
Ministerstvo kontroly SR 38 082 3 500 34 567 19 977 15
Generálna prokuratúra SR 107 740 17 800 89 931 65 375 9
Slovenská akadémia vied 508 845 174 000 332 755 182 395 2 090
Slovenský rozhlas 43 200 43 200
Slovenská televízia 51 303 23 453 27 850
Všeobecná pokladničná správa 6 946 840 6 880 340 256 948 66 500
SPOLU 112 623 900 4 174 609 89 604 248 16 240 128 2 514 210 465 333 13 830 500 2 035 000
Dotácie do rozpočtov obci 6 162 900
SPOLU 118 786 800 4 174 609 89 604 248 16 240 128 2 514 210 465 333 13 830 500 2 035 000
Príloha č. 3 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
Rezervy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelové prostriedky rozpočtových kapitol
(v tis. Kčs)
Rezervy štátneho rozpočtu SR
Účelové rezervy spolu 563 640
v tom:
- na úlohy rozvoja vedy a techniky 454 040
(z toho mzdové prostriedky spolu) (147 348)
- na mzdy v ústredí, územných orgánoch a miestnych samosprávnych orgánoch 109 600
Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky 1 033 000
Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách:
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR:
- na valorizáciu dôchodkov 3 400 000
- na rekvalifikáciu 1 400 000
- na nezamestnanosť 2 600 000
Ministerstvo kultúry SR:
- na obnovu kultúrnych pamiatok 300 000
- na cirkev 389 000
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 25 000
Ministerstvo spravodlivosti SR:
- na rehabilitácie 165 500
Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR:
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky 20 000
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR:
- dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy 224 000
Slovenská komisia pre životné prostredie SR:
- dotácie do štátneho fondu vodného hospodárstva 250 000
- dotácie do štátneho fondu ochrany ovzdušia 100 000
Spolu v kapitolách 8 873 500
1)
Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.
4)
Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.
5)
Zákon SNR č. 592/1990 Zb.
6)
Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.
7)
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.
8)
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení zákona č. 108/1990 Zb.