58/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu
zo 14. februára 1990,
ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti investičného rozvoja
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. b) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 143 ods. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Štátna plánovacia komisia podľa § 31 ods. 7 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní, Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 394 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb. ustanovujú:
Čl. I
Zrušujú sa:
2.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb;
3.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb. a vyhlášky č. 226/1988 Zb;
4.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 91/1986 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb;
5.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 226/1988 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.;
6.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 57/1986 Zb. o budovaní automatizovaných systémov riadenia;
7.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 (reg. v čiastke 3/1983 Zb.) o vydaní limitných lehôt výstavby v znení úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1982 (reg. v čiastke 3/1983 Zb.) a výnosu Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 4/1987 (reg. v čiastke 1/1988 Zb.);
8.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1982 (reg. v čiastke 3/1983 Zb.), ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 o vydaní limitných lehôt výstavby;
9.
Výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 4/1987 (reg. v čiastke 1/1988 Zb.), ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 o vydaní limitných lehôt výstavby v znení výnosu č. 12/1982.
Čl. II
1.
Pokiaľ sa účastníci výstavby nedohodnú inak, postupujú pri rozostavaných stavbách, ktorých režim bol spracovaný a prerokovaný podľa vyhlášky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb, podľa takto spracovaných a prerokovaných režimov, najdlhšie však do 31. decembra 1990.
2.
Evidencia vyhodnotených stavieb, ktorých záverečné hodnotenie sa dokončí, prípadne vykoná podľa prechodných ustanovení osobitného predpisu,1) sa vykoná podľa doterajšieho predpisu [§ 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení neskorších predpisov].2)
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.
Podpredseda vlády ČSSR

a predseda Štátnej komisie

pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

MVDr. Ing. Reichel CSc. v. r.

Podpredseda vlády ČSSR

a predseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky

JUDr. Faldyna CSc. v. r.

Predseda

Federálneho štatistického úradu:

Ing. Šujan CSc. v. r.
1)
§ 11 ods. 3 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.
2)
V týchto prípadoch sa použije evidenčný list vyhodnotenej stavby Iv RS 3-50.