575/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. prosince 1990
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
(1)
Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a)
ministerstvo výstavby a stavebnictví,
b)
ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.
(2)
Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a)
z ministerstva výstavby a stavebnictví
1.
ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2.
v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,
b)
z ministerstva strojírenství a elektrotechniky
1.
ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2.
v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,
c)
z ministerstva práce a sociálních věcí
1.
ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
2.
ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,
d)
z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,
e)
z ministerstva vnitra
1.
ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,
2.
ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
f)
z ministerstva životního prostředí
1.
ve věcech geologického průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2.
ve věcech lesních hospodářských plánů na ministerstvo zemědělství.
(3)
Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech
a)
pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b)
hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob a hospodaření s kovovým odpadem, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,
c)
dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
d)
zahraničního obchodu a cestovního ruchu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.
(4)
Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2:
a)
z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
b)
z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
c)
z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví,
d)
z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo průmyslu,
e)
z ministerstva vnitra na ministerstvo průmyslu a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
f)
z ministerstva životního prostředí na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a na ministerstvo zemědělství.
(5)
O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 uzavřou ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, průmyslu, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, obchodu a cestovního ruchu, životního prostředí a zemědělství příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 1 se vypouštějí body 4 a 12.
2.
§ 2 odst. 1 zní:
„(1)
V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky“.
1.
Český statistický úřad,
2.
Český úřad geodetický a kartografický,
3.
Český báňský úřad,
4.
Český úřad bezpečnosti práce,
5.
Česká komise pro vědecké hodnosti.“.
3.
§ 3 zní:
㤠3
(1)
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, včetně bytové politiky.
(2)
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický průzkum.
(3)
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.
(4)
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.
(5)
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.
(6)
Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce.“.
4.
V § 4 se za slova „rozpočet republiky“ vkládají slova „státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh,“ a za slova „finanční hospodaření“ se vkládají slova „věci devizové“.
5.
§ 6 se vypouští.
6.
V § 7 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.
7.
V § 9 odst. 1 se slova „přeškolování pracovníků“ nahrazují slovy „rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání“, vypouštějí se slova „sociální školství“, za slova „sociální péči“ se vkládají slova „s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany“ a v závěru se vypouštějí slova „o zdravotně postižené občany a“.
8.
V § 9 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.
9.
V § 10 odst. 1 se za slova „hygienickou péči“, vkládají slova „zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany“, a vypouštějí se slova „pro zdravotnickou výrobu“.
10.
V § 11 odst. 1 se před slovem „notářství“ vypouští slovo „státní“.
11.
V § 12 odst. 1 se za slova „státní symboly“ vkládají slova „České republiky“.
12.
V § 12 odst. 3 se vypouštějí slova „soukromé podnikání občanů“ a dále slova „pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství“.
13.
V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova „s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra“.
14.
Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1, za slova „státní správy“ se vkládají slova „pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku“, a slova „s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství“ se nahrazují slova „stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad“.
15.
§ 13 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:
„(2)
Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.“.
16.
§ 14 se vypouští.
17.
§ 17 odst. 1 zní:
„(1)
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch.“.
18.
V § 19 odst. 2 se slova „oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro“ nahrazují slovy „oblast geologického výzkumu, pro ochranu nerostného bohatství,“.
19.
V § 23 se vypouštějí slova „pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky,“.
20.
V § 25 se ve druhé větě vypouští slovo „výlučné“.
21.
V § 27 se vypouští ustanovení odstavce 1 a označení odstavce 2.
22.
§ 28 zní:
㤠28
(1)
Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
(2)
Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.
(3)
Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.“.
Čl. III
Zrušuje se
1.
§ 2 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
2.
Čl. I odst. 1 zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti.
Čl. IV
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Burešová v. r.

Pithart v. r.