574/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

574
ZÁKON
z 20. decembra 1990
o štátnom rozpočte federácie na rok 1991
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ŠTÁTNY ROZPOČET FEDERÁCIE NA ROK 1991
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 108 500 000 tisíc Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 102 300 000 tisíc Kčs. Prebytok štátneho rozpočtu federácie je 6 200 000 tisíc Kčs.
(2)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Rozdelenie ustanovených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 2.
(4)
V celkových výdavkoch štátneho rozpočtu federácie sú zahrnuté
a)
výdavky na vládne úvery 2 639 400 tisíc Kčs;
b)
prostriedky pre federálne programy štrukturálnych zmien v hospodárstve 3 000 000 tisíc Kčs;
c)
prostriedky na úhradu štátneho vyrovnávacieho príspevku obyvateľstvu z titulu úprav cien potravín 27 000 000 tisíc Kčs;
d)
prostriedky na kompenzácie cien energií 6 100 000 tisíc Kčs;
e)
rozpočtová rezerva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 500 000 tisíc Kčs;
f)
účelová rezerva Federálneho zhromaždenia 50 000 tisíc Kčs na finančné zabezpečenie vzniku a činnosť Generálneho inšpektora ozbrojených síl, Parlamentného inštitútu a na úhradu členského príspevku do Rady Európy;
g)
účelová rezerva na nepredvídaný ekonomický vývoj 4 200 000 tisíc Kčs;
h)
dispozičný fond prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 1 000 tisíc Kčs, predsedu Federálneho zhromaždenia vo výške 1 000 tisíc Kčs a predsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 2 680 tisíc Kčs.
§ 2
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť ukazovatele štátneho rozpočtu federácie uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona iba v súlade s organizačnými, metodickými a cenovými opatreniami vlády alebo pri uvoľňovaní prostriedkov z rezerv štátneho rozpočtu federácie. Týmito opatreniami nesmie dôjsť k zhoršeniu výsledného salda príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie.
DRUHÁ ČASŤ
ZMENA ZÁKONA č. 156/1989 Zb. O ODVODOCH DO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, ZÁKONA č. 157/1989 Zb. O DÔCHODKOVEJ DANI V ZNENÍ ZÁKONA č. 108/1990 Zb. A ZÁKONA č. 172/1988 Zb. O POĽNOHOSPODÁRSKEJ DANI V ZNENÍ ZÁKONA č. 157/1989 Zb.
TRETIA ČASŤ
ÚPRAVA FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA
§ 6
Banky a sporiteľne založené ako štátne peňažné ústavy1) postupujú vo svojom finančnom hospodárení obdobne podľa prvej časti nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov s tým, že sa v nich zrušuje štatutárny fond, rizikový fond a fond rozvoja; štatutárny fond sa prevádza do kmeňového imania.
§ 7
Štátne organizácie Česko-slovenské štátne dráhy2) postupujú vo svojom finančnom hospodárení obdobne podľa prvej časti nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov s tým, že sa v nich zrušuje fond rozvoja a rizikový fond; naďalej vytvárajú fond zdržného.
§ 8
Poisťovne, pokiaľ nie sú akciovými spoločnosťami,3) alebo podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou,4) postupujú vo svojom finančnom hospodárení obdobne podľa prvej časti nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov s tým, že vytvárajú naďalej základný rezervný fond, fond rezerv poistného, fond zábrany škôd a devízový rezervný fond.
§ 9
(1)
Federálne ministerstvo obrany vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upraví financovanie príprav civilnej obrany v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
(2)
Financovanie hospodárskych mobilizačných príprav v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike zabezpečuje Federálne ministerstvo hospodárstva. Federálne ministerstvo hospodárstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upraví financovanie hospodárskych mobilizačných príprav v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
§ 10
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1987 Zb. o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou. Týmto nie je dotknutá povinnosť vykonať tento odvod za rok 1990.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚČINNOSŤ
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 574/1990 Zb.
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie
Príjmy v tisícoch
Podiel na celoštátnom výnose dane z obratu 54 010 000
Podiel na celoštátnom výnose odvodov zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku 30 870 000
Príjmy federálnych ústredných orgánov, príjmy rozpočtových a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti 4 885 800
Odvody Štátnej banky česko-slovenskej 3 100 000
Clo 8 000 000
Splátky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia 6 934 200
Dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine 400 000
Správne poplatky 300 000
Príjmy súhrnne 108 500 000
Výdavky
Výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 85 573 270
z toho: na obranu a bezpečnosť 30 887 200
Účelové prostriedky na úhradu príprav na obranu v národnom hospodárstve 1 485 030
Dotácie organizáciám v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov 3 217 100
Výdavky spojené s vládnymi úvermi do zahraničia 4 764 600
Úroky zo štátneho dlhu federácie 2 510 000
Rezervy 4 750 000
Výdavky súhrnne 102 300 000
Prebytok 6 200 000

Príloha č. 2 zákona č. 574/1990 Zb.
Výdavky štátneho rozpočtu federácie podľa kapitol
(v tisícoch Kčs)
Kapitola Výdavky spolu Rozpočtové organizácie Príspevky príspevkovým organizáciám na Dotácie hospodárskym organizáciám
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky Ostatné príspevky prevádzku investície investičné neinvestičné
Kancelária prezidenta ČSFR 218 020 51 600 161 118 28 813 100 1 702 3 500
Kancelária Fed. zhromaždenia 177 731 48 800 126 813 42 172 2 118
Úrad predsedníctva vlády 250 156 15 600 227 756 49 349 300 6 500
Fed. min. zahr. vecí 1 957 812 202 100 1 123 211 78 211 608 501 4 000 20 000
Fed. min. obrany 26 500 000 908 400 25 591 600
Fed. min. zahr. obchodu 1 571 938 217 800 1 354 138 275 603
Fed. min. financií 73 834 7 800 66 034 37 368
Fed. min. práce a soc. vecí 42 543 2 700 37 780 22 721 2 063
Fed. min. vnútra 4 730 900 184 900 4 546 000
Fed. min. pre strát. plán. 147 000 66 400 80 600 37 943
Fed. min. hospodárstva 677 786 18 800 636 192 100 939 4 951 16 843 1 000
Fed. min. dopravy 4 736 180 380 200 1 086 417 154 105 19 658 78 205 65 600 2 057 100 1 049 000
Fed. min. spojov 308 704 11 100 163 446 42 834 23 158 111 000
Najvyšší súd 8 991 700 7 798 4 208 493
Fed. úrad pre norm. a meranie 222 812 20 100 188 863 55 817 10 121 2 628 1 100
Fed. úrad pre vynálezy 94 480 8 800 72 749 26 246 12 931
Fed. štatistický úrad 123 715 15 000 108 695 44 213 20
Štátna arbitráž 8 583 1 000 7 577 4 855 6
Fed. výbor pre život. prostredie 367 171 3 800 352 371 18 321 11 000
Fed. min. kontroly 27 068 1 750 25 318 15 959
Generálna prokuratúra 13 169 1 900 11 254 7 387 15
Štátne peňažné ústavy 600 600
Čs. komisia pre atóm. energiu 148 000 148 000
Správa fed. hmôt. rezerv 1 460 000 1 460 000
Všeobecná pokladničná správa 58 432 807 180 000 54 674 207 578 600 3 000 000
Spolu 102 300 000 2 349 250 92 257 937 1 047 064 1 273 542 110 971 91 200 2 168 100 4 049 000

Príloha č. 3 zákona č. 574/1990 Zb.
Prehľad rezerv štátneho rozpočtu federácie
v tisícoch Kčs
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR 500 000
Účelová rezerva Federálneho zhromaždenia 50 000
Účelová rezerva na nepredvídaný ekonomický vývoj v národnom hospodárstve 4 200 000
Rezervy spolu 4 750 000

1)
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
2)
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
3)
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
4)
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.