571/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

571
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 30. novembra 1990
o odmeňovaní učiteľov náboženstva
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1§ 239b Zákonníka práce po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Táto vyhláška upravuje odmeňovanie pracovníkov, ktorí v pracovnom pomere k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti1) (ďalej len „cirkev“) alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzavretých s cirkvou vyučujú náboženstvo (ďalej len „učiteľ náboženstva“).
§ 2
(1)
Učiteľovi náboženstva, ktorý vykonáva túto činnosť v pracovnom pomere, prislúcha pri ustanovenom týždennom pracovnom čase a pri vyučovacej povinnosti 21 vyučovacích hodín týždenne základný plat v rozpätí 2000 až 3000 Kčs mesačne.2) Výšku základného platu v rámci rozpätia ustanoví cirkev s prihliadnutím na kvalifikáciu učiteľa náboženstva a na jeho osobné schopnosti.
(2)
Učiteľovi náboženstva, ktorý vykonáva túto činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prislúcha odmena v rozpätí 20 až 35 Kčs za jednu vyučovaciu hodinu výukovej činnosti zodpovedajúcej svojou náplňou výuke na základných a stredných školách. Pokiaľ učiteľ náboženstva vykonáva výukovú činnosť zodpovedajúcu svojou náplňou výuke na vysokých školách, prislúcha odmena v rozpätí 30 až 50 Kčs za jednu vyučovaciu hodinu. Výšku odmeny v rámci rozpätia dojedná cirkev s prihliadnutím na kvalifikáciu učiteľa náboženstva a na jeho osobné schopnosti.
§ 3
Cirkev môže zo svojich prostriedkov poskytovať učiteľovi náboženstva k základnému platu odmeny; podmienky pre poskytovanie týchto odmien a ich výšku ustanoví príslušná cirkev.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Miller v. r.
1)
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.