567/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 15. decembra 1990,
ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
Federálne ministerstvo financií na základe § 4 zákona č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami ustanovuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Prepočet devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“) v súvislosti so zmenou kurzov česko-slovenskej koruny k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 vykonajú organizácie uvedené v prílohách 1 a 2.
§ 2
Prepočet sa týka iba pohľadávok a záväzkov evidovaných na účtoch účtovej skupiny 23.
Prepočet k 8. januáru 1990
§ 3
(1)
Základom prepočtu k 8. januáru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 1. januáru 1990, ale s výnimkou tých z nich, ktoré podliehajú prepočtu k 15. októbru 1990.
(2)
Prepočet sa vykoná tak, že korunová protihodnota pohľadávok a záväzkoch uvedených v odseku 1 sa vynásobí koeficientom 1,186 pri pohľadávkach a záväzkov vo voľne zameniteľných a clearingových menách a koeficientom 0,9 pri pohľadávkach a záväzkoch v prevoditeľných rubľoch.
(3)
Saldo rozdielov medzi stavmi pohľadávok a záväzkov pred prepočtom a po prepočte organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.
Prepočet k 15. októbru 1990
§ 4
(1)
Základom prepočtu k 15. októbru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 14. októbru 1990.
(2)
Prepočet sa vykoná tak, že hodnota pohľadávok a záväzkov v zahraničných menách uvedených v odseku 1 sa vynásobí kurzom čs. koruny platným k 15. októbru 1990.
(3)
Saldo rozdielov medzi stavmi pohľadávok a záväzkov pred prepočtom a po prepočte organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.
Vyrovnanie rozdielov z prepočtu
§ 5
(1)
Celkové rozdiely z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 organizácie oznámia do 20. decembra 1990 Federálnemu ministerstvu financií vo forme hlásenia podľa vzoru v prílohe 3.
(2)
Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví do 31. marca 1991 každej organizácii, ktorá vykonala prepočet, individuálne časové lehoty pre odvod ziskového salda rozdielov z prepočtu alebo pre dotáciu stratového salda rozdielov z prepočtu. Konečné vyrovnanie rozdielov z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 sa vykoná najneskôr do konca roka 1994.
§ 6
(1)
Organizácie po dôjdení rozhodnutia Federálneho ministerstva financií o časových lehotách pre vyrovnanie rozdielov z prepočtu podľa § 5 ods. 2
a)
prevedú ziskové saldo rozdielov z prepočtu do záväzkov voči štátnemu rozpočtu,
b)
vykonajú odvody ziskového salda v určených sumách a v lehotách podľa § 5 ods. 2 do štátneho rozpočtu na účet Federálneho ministerstva financií č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254.
(2)
Stratové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie v sumách podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva financií podľa odseku 1 do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu.
§ 7
(1)
Ak objem ziskových sáld rozdielov z prepočtu nebude postačovať na krytie stratových sáld rozdielov z prepočtu, a to ani pri prípadnom použití iných finančných zdrojov, Federálne ministerstvo financií zníži dotácie všetkým organizáciám so stratovým saldom rozdielov z prepočtu rovnakým percentom.
(2)
Rozdiel medzi dotáciou podľa § 7 ods. 1 a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1993 do svojich nákladov.
(3)
Nevyrovnané stratové saldo rozdielov z prepočtu v závislosti od ustanovenia § 5 ods. 2 prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1994 do svojich nákladov.
§ 8
Rozdiely z prepočtu, ktoré sa týkajú pohľadávok a záväzkov uhradených do 31. decembra 1990 a prepočítaných k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990, organizácie prevedú zo svojho rizikového fondu alebo z oblasti tvorby hospodárskeho výsledku na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 (pozri § 3 ods. 3 a § 4 ods. 3), a to podľa toho, kde prevádzali kurzové rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 najneskôr však zistené do 31. decembra 1994 organizácie vyrovnajú takto:
– ziskové rozdiely odvedú do štátneho rozpočtu federácie na osobitný účet Federálneho ministerstva financií podľa § 6,
– stratové rozdiely prevedú do svojich nákladov.
§ 10
Pokiaľ organizácie preúčtovala rozdiel z devalvácie čs. koruny na tuzemského odberateľa, prípadne dodávateľa, vylúči sa príslušná pohľadávka alebo záväzok z prepočtu k 8. januáru 1990 a 15. októbru 1990.
§ 11
Výnimky z tejto vyhlášky povoľuje Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.
§ 12
Účtovné pokyny k tomuto prepočtu sú uvedené v prílohe 4.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Príloha 1
ZOZNAM
organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 8. januáru 1990
Artia a. s. – Praha
Centrotex a. s. – Praha
Čs. keramika a. s. – Praha
Drevounia a. s. – Bratislava
Exico a. s. – Praha
Ferromet a. s. – Praha
Chemapol a. s. – Praha
Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou
Kerametal a. s. – Bratislava
Koospol a. s. – Praha
Kovo PZO – Praha
Ligna a. s. – Praha
Merkuria a. s. – Praha
Metalimex a. s. – Praha
Motokov a. s. – Praha
Omnia a. s. – Bratislava
Omnipol PZO – Praha
Petrimex a. s. – Bratislava
Pragoexport a. s. – Praha
Pragoinvest a. s. – Praha
Skloexport a. s. – Liberec
Slovart a. s. – Bratislava
Strojexport a. s. – Praha
Strojimport a. s. – Praha
Technoexport a. s. – Praha
Technopol a. s. – Bratislava
Transakta PZO – Praha
Čechofracht a. s. – Praha
Škodaexport a. s. – Praha
Intersigma a. s. – Praha
Tesla Rožnov st. p. – Rožnov
Vítkovice a. s. – Ostrava
ZSE Praha a. s. – Praha
Martimex a. s. – Martin
Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany
Príloha 2
ZOZNAM
organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 15. októbru 1990
Artia a. s. – Praha
Centrotex a. s. – Praha
Čs. keramika a. s. – Praha
Drevounia a. s. – Bratislava
Exico a. s. – Praha
Ferromet a. s. – Praha
Chemapol a. s. – Praha
Investa a. s. – Praha
Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou
Kerametal a. s. – Bratislava
Koospol a. s. – Praha
Kovo PZO – Praha
Ligna a. s. – Praha
Merkuria PZO – Praha
Metalimex a. s. – Praha
Motokov a. s. – Praha
Omnia a. s. – Bratislava
Omnipol PZO – Praha
Petrimex a. s. – Bratislava
Pragoinvest a. s. – Praha
Skloexport a. s. – Liberec
Slovart a. s. – Bratislava
Strojexport a. s. – Praha
Strojimport a. s. – Praha
Technoexport a. s. – Praha
Technopol a. s. – Bratislava
Transakta PZO – Praha
Art Centrum a. s. – Praha
Interal a. s. – Praha
Intersim a. s. – Praha
Media, združenie – Praha
Mercanta a. s. – Praha
Phoenix a. s. – Praha
Pragent a. s. – Praha
Rephachem a. s. – Praha
Unifrux a. s. – Praha
Zenit – Praha
Tradex, združenie pre zahr. zastúpenie – Praha
Incheba a. s. – Bratislava
Škodaexport a. s. – Praha
Intersigma a. s. – Praha
Tesla Rožnov st. p. – Rožnov
Vítkovice a. s. – Ostrava
ZSE Praha a. s. – Praha
Martimex a. s. – Martin
Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany
Zväz výrobcov a dodávateľov strojárskej techniky, záujmové združenie – Praha
BVV PZO – Brno
Čechofracht a. s. – Praha
Čs. námorná plavba, m. a. s. – Praha
Čs. obchodná a priemyselná komora – Praha
Inspekta a. s. – Praha
Polytechna PZO – Praha
Rapid a. s. – Praha
Tuzex PZO – Praha
Efektim – Praha
Príloha 4
Účtovné pokyny na prepočet devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990
Pri vyúčtovaní finančného vyrovnania rozdielov z prepočtu devízových aktív a pasív organizácie uvedené v prílohe 1, resp. 2 tejto vyhlášky a účtujúce podľa Účtovej osnovy a smerníc k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. V/13000/1989 z 15. septembra 1989 v znení neskorších zmien a doplnkov budú postupovať takto:
a) § 3 ods. 3 tejto vyhlášky:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie do 31. decembra 1990 na účet 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtov devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990“) a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:
– ziskový rozdiel MD 23x D 292
– stratový rozdiel MD 292 D 23x
b) § 4 ods. 3 tejto vyhlášky:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie k 31. decembru 1990 na účet 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 15. októbru 1990“) a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:
– ziskový rozdiel MD 23x D 292
– stratový rozdiel MD 292 D 23x
c) § 6 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky:
Výsledné ziskové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do záväzkov voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru
účtovným zápisom MD 292 D 858
d) § 6 ods. 1 písm. b) tejto vyhlášky:
Odvody ziskového salda v ustanovených sumách a lehotách do štátneho rozpočtu vykonajú organizácie na účet FMF č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254 a vyúčtujú v prospech účtu peňažných prostriedkov
účtovným zápisom MD 858 D 210
e) § 6 ods. 2 tejto vyhlášky:
Výsledný stratový rozdiel z prepočtu v určených sumách podľa rozhodnutia FMF prevedie organizácia do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru
účtovným zápisom MD 858 D 292
f) § 7 ods. 1 tejto vyhlášky:
Zníženie dotácií podľa rozhodnutia FMF preúčtuje organizácia
účtovným zápisom MD 858 D 292
g) § 7 ods. 2 tejto vyhlášky:
Neuhradenú výšku stratových rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskoršie do ustanoveného termínu do svojich nákladov na ťarchu účtu 379 – Ostatné finančné náklady
účtovným zápisom MD 379 D 292
h) § 8 ods. 1 tejto vyhlášky:
Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív pri pohľadávkach, ktoré boli inkasované, alebo pri záväzkoch, ktoré boli uhradené v dobe od 1. januára 1990 do 31. decembra 1990 a boli prepočítané k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990, prevedie zo svojho rizikového fondu, resp. z oblasti hospodárskeho výsledku
– organizácia, ktorá kurzovné rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov prevádzala do rizikového fondu (pre organizácie zahraničného obchodu priamo riadené FMZO bol ustanovený rizikový fond pod číslom 947 podľa metodických pokynov k úprave účtovníctva na rok 1990 č. 23/10089/90 zo 17. januára 1990 vydaných FMZO) účtovným zápisom
– v prípade ziskového rozdielu MD 947 D 23x
– v prípade stratového rozdielu MD 23x D 947
– organizácia, ktorá kurzové rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov prevádzala do hospodárskeho výsledku na účet 798 – Mimoriadne výnosy, resp. 379 – Ostatné finančné náklady účtovným zápisom:
– v prípade ziskového rozdielu MD 798 (379) D 23x
– v prípade stratového rozdielu MD 23x D 798 (379)
ch) § 9 tejto vyhlášky:
Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 organizácie vyporiadajú a zaúčtujú
– rozdiely z prepočtu MD 292 D 23x
alebo MD 23x D 292
– predpis odvodovej povinnosti MD 292 D 858
– úhrada odvodovej povinnosti MD 858 D 210
– prevod stratového rozdielu
do svojich nákladov MD 379 D 292
i) Úhrada straty z prepočtu sa zaúčtuje
účtovným zápisom MD 210 D 858