562/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce a podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Odborovým zväzom pracovníkov vodnej dopravy výnos zo 16. novembra 1990 č. 18 850/1990-0 320, ktorým sa mení výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov z 27. apríla 1989 č. 19 404/1988-0 320 o odmeňovaní posádok československých námorných lodí v znení výnosu Federálneho ministerstva dopravy z 23. marca 1990 č. 7071/1990-0 320 o jeho úprave.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a bude publikovaný vo Vestníku dopravy.