557/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

557
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 30. novembra 1990
o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 176 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie upravuje podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku občanom, ktorí vykonávali vybrané zamestnania v baníctve, boli zamestnaní najmenej 25 rokov a dosiahli vek 50 rokov do 31. decembra 2000.
(2)
Vybranými zamestnaniami v baníctve sa na účely tohto nariadenia rozumejú zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach1) uvedené pod č. 1 až 7 a 11 v prílohe č. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky, č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
(3)
Za dobu zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach sa na účely tohto nariadenia považujú
a)
doba výkonu zamestnania uvedeného v odseku 2 a
b)
doby uvedené v § 18 ods. 3 zákona a v § 5 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb., ak sú obklopené dobou výkonu zamestnania uvedeného v odseku 2.
§ 2
(1)
Občan uvedený v § 1 ods. 1 má nárok na starobný dôchodok, ak
a)
bol zamestnaný najmenej 15 rokov vo vybraných zamestnaniach v baníctve,
b)
dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu2) a
c)
skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve do 31. marca 1991.
(2)
Občan uvedený v § 1 ods. 1 má nárok na starobný dôchodok tiež, ak
a)
bol zamestnaný najmenej 10 rokov vo vybraných zamestnaniach v baníctve v uranových baniach,
b)
prekročil najvyššiu prípustnú expozíciu2) a
c)
skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve v uránových baniach do 31. decembra 1990 v súvislosti so znížením najvyššej prípustnej expozície.2)
§ 3
Občan uvedený v § 1 ods. 1, ktorý do 31. marca 1991 nesplnil podmienku ustanovenú v § 2 ods. 1 písm. a) alebo b), má nárok na starobný dôchodok, ak splnil chýbajúcu podmienku a skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve do 31. decembra 1992.
§ 4
Ak občan uvedený v § 1 ods. 1 začne po splnení podmienok uvedených v § 2 alebo v § 3 znova vykonávať vybrané zamestnanie v baníctve, nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia mu nevznikne, prípadne zanikne, a to od prvého dňa výkonu takého zamestnania.
§ 5
Pre výšku starobného dôchodku podľa tohto nariadenia sa pripočíta k získanej dobe zamestnania doba odo dňa priznania dôchodku do dosiahnutia veku 55 rokov ako doba zamestnania III. pracovnej kategórie.
§ 6
Starobný dôchodok podľa tohto nariadenia sa do dosiahnutia 55 rokov veku občana
a)
nezvyšuje podľa § 23 zákona,
b)
nevypláca sa počas ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok s výnimkou výkonu iného než vybraného zamestnania v baníctve, ktoré nesmie trvať viac ako 180 kalendárnych dní v kalendárnom roku.
§ 7
Ak občan splnil podmienky ustanovené pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia pred 1. januárom 1991, vznikne mu nárok na tento dôchodok 1. januárom 1991.
§ 8
Organizácie, ktoré zamestnávajú alebo zamestnávali pracovníkov vo vybraných zamestnaniach v baníctve, sú povinné zabezpečiť vedenie a predkladanie záznamov o skutočnostiach rozhodných pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia na predpísanom tlačive; ak ide o starobný dôchodok, na ktorý vznikol nárok podľa tohto nariadenia 1. januárom 1991, je organizácia povinná tak urobiť najneskôr do 31. januára 1991.
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. IV
Pokiaľ sú nároky podľa
b)
nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom v znení zákona č. 578/1991 Zb.,
podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí sa na účely týchto predpisov po 31. máji 1992 také zamestnanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných k 31. máju 1992, pokiaľ bolo také zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie k tomuto dňu.
Čalfa v. r.
1)
§ 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2)
§ 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.