552/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 7. prosince 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:
Čl. I
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 1 odst. 1 zní:
„(1)
Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů3) (dále jen „organizace“).“.
2.
V § 3 odst. 1 se v první větě před slova „revizní zkoušky“ vkládají slova „revize a“.
3.
V § 3 odst. 2 se za slovem „sídlo“ vkládají slova „popřípadě trvalý pobyt“ a vypouštějí slova „doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu“.
4.
V § 3 odst. 3 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
5.
Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které zní:
„(2)
Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu individuálního vyzkoušení
a)
prvního kusu zařízení uvedených v § 2 odst. 1 vyráběných ve stejném provedení, která uvedla do provozuschopného stavu ve výrobní organizaci,
b)
zařízení uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), e) a f), která uvedla do provozuschopného stavu v odběratelské organizaci.
(3)
Zařízení uvedená v odstavci 2 může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšném individuálním vyzkoušení potvrzeném orgánem dozoru.
(4)
U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavců 2 a 3 odběratelská organizace.“.
6.
§ 5 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
„(6)
U zařízení vyzkoušených podle § 4 odst. 3, pokud do začátku provozu neuplynuly více než 3 měsíce, stačí ověřit splnění podmínek k zajištění bezpečného provozu určených předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení nebo dokumentací zařízení.“.
7.
§ 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Revize a revizní zkoušky
Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.“.
8.
V § 8 odst. 1 se na začátku věty vkládá slovo „Revize,“.
9.
§ 8 odst. 2 zní:
„(2)
Revizní technik musí mít pro provádění činností podle odstavce 1 osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

v z. JUDr. Ing. Makarius v. r.
1)
§ 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
2)
§ 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
3)
Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.