544/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

544
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990
o miestnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Obec môže vyberať tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky"):
a)
poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b)
poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c)
poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d)
poplatok za pobyt,
e)
poplatok za psa,
f)
poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest,
g)
poplatok za zábavné hracie prístroje,
h)
poplatok za predajné automaty,
i)
poplatok za jadrové zariadenie.
(2)
Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.
§ 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
(1)
Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
(3)
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výminkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
(4)
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste.
(5)
Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v odseku 1.
(6)
Sadzba poplatku je najviac 10 Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako tri dni najviac 5 Sk za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa. Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok. Obec môže ustanoviť poplatok týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou sumou alebo inou jednorazovou sumou.
(7)
Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva je najviac 20 Sk/hod. za jedno parkovacie miesto. V centre mesta alebo v mestskej časti možno zvýšiť sadzbu poplatku až na 5-násobok.
§ 3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
(1)
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie1) platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.
(2)
Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt2), sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.
(3)
Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.
§ 4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu
(1)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b)
za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c)
za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d)
za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e)
za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f)
ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok,
g)
za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.
h)
za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi základných škôl a stredných škôl.
(3)
Sadzba poplatku je ročne najviac 2 Sk za každé lôžko a deň.
§ 5
Poplatok za pobyt
(1)
Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.2a)
(2)
Poplatok neplatí:
a)
nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b)
chorá osoba, ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej neschopnosti, t. j. na predvolanie na účet štátnej zdravotníckej správy alebo na poukaz označený v indikačnom zozname chorôb „X“,3)
c)
osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov,4)
d)
vlastník objektu na individuálnu rekreáciu5) nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
e)
osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné)5a) vojak v základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,
f)
príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.
(3)
Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 15 Sk za osobu a prenocovanie.
§ 7
Poplatok za psa
(1)
Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
(2)
Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý).
(3)
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Sk ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa môže obec zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až o 50 %.
§ 8
Poplatok zo vstupného
(1)
Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, a zo vstupného na divadelné predstavenie.
(3)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
(4)
Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na príslušnom obecnom úrade.
(5)
Sadzba poplatku je najviac 20 % z vybraného vstupného. Ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzbu poplatku možno stanoviť maximálne do výšky 10 % z vybraného vstupného.
§ 10
Poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest
(1)
Poplatok za vjazd motorovým vozidlom9) do historických častí miest platí fyzická a právnická osoba za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v historickej časti mesta.
(2)
Poplatok neplatí fyzická a právnická osoba, ktorá v historickej časti mesta užíva nehnuteľnosť na svoju hospodársku činnosť, a fyzická osoba, ktorá má v nej trvalý alebo prechodný pobyt. Poplatok sa ďalej neplatí pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku a za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých (nemobilných).
(3)
Sadzba poplatku je za každý aj začatý deň najviac 10 Sk. Obec môže po dohode s poplatníkom ustanoviť poplatok paušálnou sumou.
§ 10a
Poplatok z reklamy
(1)
Poplatok z reklamy sa platí za:
a)
písomné,
b)
obrazové,
c)
svetelné,
d)
zvukové,
e)
figuárlne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“) umiestnené alebo uskutečňované v obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach; na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev; na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
z reklám propagajúcich výlučne charatatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
b)
z reklám propagajúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
c)
z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane9a).
(3)
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
(4)
Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a)
5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách; v ostatných prípadoch najviac 5 Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b)
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c)
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d)
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
(5)
Obec, ktorá vykonáva správu poplatku, nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.
(6)
Poplatková povinosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.
§ 10b
Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje:), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Sadzba poplatku je najviac 20 000 Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
(4)
Poplatková povinosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
§ 10c
Poplatok za predajné automaty
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce
a)
výlučne lístky hromadnej dopravy,
b)
potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
c)
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Sk ročne za predajný automat obsahujúci v sskladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2000 Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na päťnásobok, ak skaldba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
(5)
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v obci.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a)
názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b)
adresa,
c)
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 10d
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(1)
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(2)
Poplatok platí
a)
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt9b) alebo prechodný pobyt,9c)
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor,
(ďalej len „poplatník za odpady“).
(3)
Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.9d)
(4)
Sadzba poplatku je
a)
najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a kalendárny rok alebo
b)
najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber.
(5)
Sadzba poplatku sa vo všeobecne záväznom nariadení obce určí na príslušné obdobie
a)
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,
b)
pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad,
c)
pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
d)
pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
(6)
Pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obec postupuje podľa § 15.
(7)
Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na tieto účely.
§ 10e
Poplatok za jadrové zariadenie
(1)
Poplatok sa platí za jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka. Poplatok platí prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
(2)
Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
(3)
Základná sadzba poplatku je najviac 0,04 Sk za m2 územia obce, ktorej zastavané územie alebo jeho časť (ďalej len „zastavané územie") sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením (ďalej len „oblasť ohrozenia").
(4)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 5-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je trojnásobok základnej sadzby poplatku podľa odseku 3.
(5)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 10-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je rovnaká ako základná sadzba poplatku podľa odseku 3.
(6)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 30-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach alebo 20-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Mochovciach, je polovica základnej sadzby poplatku podľa odseku 3.
(7)
Obec, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia, vyrubí prevádzkovateľovi jadrového zariadenia ročný poplatok do 30 dní po skončení kalendárneho roka.
(8)
Výnos z poplatku sa použije len na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia obce.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), g) až i) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Spôsob platenia poplatkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. d), f) a v § 1 ods. 2, ak je v obci zavedený množstvový zber, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. V platobnom výmere je obec povinná uviesť, ak ide o fyzickú osobu, jej meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo alebo miesto podnikania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.9e)
(5) Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
§ 12
(1)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
(2)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
§ 13
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
§ 14
Správu poplatkov vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 15
(1)
Po zavedení poplatkov ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením druhy miestnych poplatkov, ktoré sa v obci vyberajú, sadzbu poplatkov, podmienky, pri splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušálnou sumou, a sumu paušálneho poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov. Pri poplatku za užívanie verejného priestranstva určí miesta, ktoré sú v obci verejným priestranstvom.
§ 16
(1)
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
(2)
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 10d ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť.
§ 16a
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak pred 1. májom 2004 vznikla poplatková povinnosť k poplatku zo vstupného, poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatku z reklamy a poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste a mieste sústredeného cestovného ruchu, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.
(2)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu môže obec vyberať do 31. decembra 2004.
(3)
Poplatok zo vstupného podľa § 8 a poplatok z reklamy podľa § 10a môže obec vyberať, ak poplatková povinnosť vznikla do 31. decembra 2004.
§ 17
Zrušujú sa:
1.
Pre územie Slovenskej republiky zákon č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.
2.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku za psov.
3.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 67/1966 Zb. o miestnych poplatkoch.
4.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 218/1988 Zb. o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 57 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb.
2)
Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
3)
Smernice Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 8/1988 Ú. v. SSR o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy.
5)
§ 47§ 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
5a)
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
5c)
§ 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
6)
Napr.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
6a)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva finacií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 585/1990 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
7)
§ 1 ods. 2 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
9)
§ 2 bod 12. vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
9a)
Zákon č. 424/1991 Zb. o zdrožování v politických stranách a v politických hnutiach.
9b)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
§ 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
9e)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.