544/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.1993 do 07.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

544
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990
o miestnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Obec môže vyberať tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky“):
a)
poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b)
poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c)
poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d)
poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt,
e)
lokalizačný poplatok,
f)
poplatok za psa,
g)
poplatok zo vstupného,
h)
poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
ch)
poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest.
i)
poplatok z reklamy,
j)
poplatok za zábavné hracie prístroje,
k)
poplatok za predajné automaty.
§ 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
(1)
Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
(3)
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výminkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
(4)
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako tri mesiace.
(5)
Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v odseku 1.
(6)
Sadzba poplatku je najviac 10 Kčs za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa; za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako tri dni najviac 5 Kčs za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa. Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok. Obec môže ustanoviť poplatok týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou sumou alebo inou jednorazovou sumou.
§ 3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
(1)
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie1) platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.
(2)
Sadzba poplatku za užívanie časti bytu je ročne najvic pätnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu. Úhrada za služby spojené s užívaním bytu sa do úhrady za byt alebo časti bytu nezpočítava.
(3)
Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.
§ 4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu
(1)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b)
za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c)
za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d)
za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e)
za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f)
ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok,
g)
za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.
(3)
Sadzba poplatku je ročne najviac 2 Kčs za každé lôžko a deň.
§ 5
Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt
(1)
Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu za účelom liečenia alebo rekreácie. Miesto sústredeného cestovného ruchu vymedzí okresný úrad po prerokovaní s obcou.
(2)
Poplatok neplatí:
a)
nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b)
chorá osoba, ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej neschopnosti, t. j. na predvolanie na účet štátnej zdravotníckej správy alebo na poukaz označený v indikačnom zozname chorôb „X“,3)
c)
osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov,4)
d)
vlastník objektu na individuálnu rekreáciu5) nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
e)
osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné)5a) vojak v základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,
f)
príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.
(3)
Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 15 Kčs za osobu a každý deň pobytu. Deň príchodu a deň odchodu sa do doby pobytu nezapočítavajú.
§ 7
Poplatok za psa
(1)
Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
(2)
Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý).
(3)
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Kčs ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa môže obec zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až o 50 %.
§ 8
Poplatok zo vstupného
(1)
Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
(3)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
(4)
Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na príslušnom obecnom úrade.
(5)
Sadzba poplatku je najviac 30 % z vybratého vstupného na burzy. V prípade divadelných predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav a vedecko-informatívnych prednášok, najviac 10 % zo zisku z vybraného vstupného.
§ 9
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
(1)
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov7) a tabakových výrobkov.
(2)
Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v odseku 1.
(3)
Sadzba poplatku je najviac 10 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v odseku 2.
(4)
Obec, ktorá vykonáva správu tohto poplatku, nariadi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z predaja výrobkov uvedených v odseku 1.
§ 10
Poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest
(1)
Poplatok za vjazd motorovým vozidlom9) do historických častí miest platí fyzická a právnická osoba za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v historickej časti mesta.
(2)
Poplatok neplatí fyzická a právnická osoba, ktorá v historickej časti mesta užíva nehnuteľnosť na svoju hospodársku činnosť, a fyzická osoba, ktorá má v nej trvalý alebo prechodný pobyt. Poplatok sa ďalej neplatí pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku a za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých (nemobilných).
(3)
Sadzba poplatku je za každý aj začatý deň najviac 10 Kčs. Obec môže po dohode s poplatníkom ustanoviť poplatok paušálnou sumou.
§ 10a
Poplatok z reklamy
(1)
Poplatok z reklamy sa platí za:
a)
písomné,
b)
obrazové,
c)
svetelné,
d)
zvukové,
e)
figuárlne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“) umiestnené alebo uskutečňované v obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach; na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev; na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
z reklám propagajúcich výlučne charatatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
b)
z reklám propagajúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
c)
z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane9a).
(3)
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
(4)
Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a)
5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách; v ostatných prípadoch najviac 5 Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b)
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c)
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d)
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
(5)
Obec, ktorá vykonáva správu poplatku, nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.
(6)
Poplatková povinosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.
§ 10b
Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje:), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Sadzba poplatku je najviac 20 000 Kčs ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
(4)
Poplatková povinosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
§ 10c
Poplatok za predajné automaty
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce
a)
výlučne lístky hromadnej dopravy,
b)
potraviny s výminkou alkoholu a tabakových výrobkov,
c)
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Kčs ročne za predajný automat obsahujúci v sskladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2000 Kčs ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na päťnásobok, ak skaldba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol.
(5)
Poplatková povinnosť vzniká umiestnením predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v obci.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a)
názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b)
adresa,
c)
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Poplatky uvedené v § 1 písm. b), c), e), f), g) h), i), j) a k) vyrubí obec platobným výmerom.
(2) Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, obec môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky najviac o 50 %. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
§ 12
(1)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
(2)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
§ 13
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
§ 14
Správu poplatkov vykonáva obec, ktorá ich vo svojom územnom obvode zaviedla. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky a príslušné okresné úrady. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 15
Po zavedení poplatkov ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením druhy miestnych poplatkov, ktoré sa v obci vyberajú, sadzbu poplatkov, podmienky, pri splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušálnou sumou, a sumu paušálneho poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov. Pri poplatku za užívanie verejného priestranstva určí miesta, ktoré sú v obci verejným priestranstvom.
§ 16
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
§ 17
Zrušujú sa:
1.
Pre územie Slovenskej republiky zákon č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.
2.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku za psov.
3.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 67/1966 Zb. o miestnych poplatkoch.
4.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 218/1988 Zb. o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 57 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb.
2)
Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.
3)
Smernice Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 8/1988 Ú. v. SSR o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy.
5)
§ 47§ 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
5a)
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
5c)
§ 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
6)
Napr.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
6a)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva finacií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 585/1990 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
7)
§ 1 ods. 2 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
9)
§ 2 bod 12. vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
9a)
Zákon č. 424/1991 Zb. o zdrožování v politických stranách a v politických hnutiach.
10)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.