542/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 20.01.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. novembra 1990
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenie
Zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve a orgánov školskej samosprávy.
§ 2
Orgány štátnej správy v školstve
Štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení1) podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia,2)
b)
okresný úrad,
c)
krajský úrad,
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
e)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
§ 3
Riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia
(1)
Školu riadi riaditeľ, školské zariadenie riadi riaditeľ (vedúci). Riaditeľa školy a riaditeľa (vedúceho) školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ školského zariadenia“) zriadeného krajským úradom a okresným úradom vymenúva a odvoláva prednosta príslušného krajského úradu a prednosta príslušného okresného úradu. Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktoré nezriadil krajský úrad a okresný úrad, vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.3)
(2)
Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy (školského zariadenia) a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy (školského zariadenia); zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy (školského zariadenia).
(3)
Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje najmä o
a)
prijatí žiaka na školu,
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
povolení opakovať ročník,
i)
uložení výchovných opatrení,
j)
povolení vykonať opravnú skúšku,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m)
oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa, príslušnému orgánu,
n)
priznaní štipendia,
o)
príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení.
(4)
Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o veciach uvedených v odseku 3 okrem písmena d), g), h), n) a tiež o
a)
odklade povinnej školskej dochádzky žiaka,
b)
dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka,
c)
oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky.
(5)
Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti (odsek 3 a 4) predkladá rade školy (§ 7 ods. 6) na vyjadrenie najmä
a)
návrh na počty prijímaných žiakov,
b)
návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravy v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
c)
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
d)
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
e)
návrh rozpočtu,
f)
návrh na vykonávanie hospodárskej činnosti školy,
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy.
(6)
Ustanovenia odseku 3 až 5 sa primerane vzťahujú aj na riaditeľa školského zariadenia.
Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu
§ 4
(1)
V pôsobnosti krajského úradu sú
a)
stredné školy a stredné odborné učilištia,
b)
špeciálne školy,
c)
špeciálne materské školy (materské školy pre deti mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou),
d)
špeciálne výchovné zariadenia (reedukačné detské domovy, reedukačné domovy pre mládež, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá),
e)
školské hospodárstva pri stredných odborných školách,
f)
záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,
g)
domovy mládeže,
h)
školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) až g),
i)
strediská odbornej praxe,
j)
školské výpočtové strediská,
k)
pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,
l)
centrálne výrobne jedál pre školské stravovanie a strediská školského stravovania.
(2)
V pôsobnosti okresného úradu sú základné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem školských zariadení uvedených v odseku 1.
§ 5
Krajský úrad a okresný úrad
(1)
Krajský úrad a okresný úrad zriaďuje a zrušuje školy a školské zariadenia1) podľa siete škôl a školských zariadení, a to po prerokovaní s orgánom miestnej samosprávy.
(2)
Krajský úrad a okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných školami v zahraničí.
(3)
Krajský úrad a okresný úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia.
(4)
Krajský úrad a okresný úrad pri utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, obcami, organizáciami a s orgánmi školskej samosprávy.
(5)
Krajský úrad a okresný úrad ďalej
a)
utvára školám a školským zariadeniam potrebné materiálne podmienky a zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti; ak je to hospodárnejšie a účelnejšie, umožňuje vykonávať uvedené činnosti riaditeľovi školy vo vlastnej pôsobnosti,
b)
zabezpečuje novú investičnú výstavbu škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti,
c)
vykonáva finančné vyrovnanie so školami a školskými zariadeniami vo svojej pôsobnosti,
d)
prideľuje cirkevným a súkromným školám finančné prostriedky a vykonáva kontrolu hospodárenia,
e)
vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ak sú tieto právnickými osobami,
f)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
g)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach vo svojej pôsobnosti,
h)
zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu v odbornej a hospodárskej činnosti zariadení školského stravovania,
i)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti,
j)
poskytuje právne služby riaditeľom škôl,
k)
vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými (poskytnutými) finančnými a materiálnymi prostriedkami,
l)
dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o pracovníkov v školstve vo svojej pôsobnosti.
m)
vykonávajú školskú inšpekciu.
(6)
Krajský úrad a okresný úrad pravidelne informuje verejnosť a územnú školskú radu (§ 7 ods. 8) a miestnu samosprávu o stave a problémoch škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti. Príslušným orgánom školskej samosprávy predkladá na vyjadrenie najmä
a)
návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
b)
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
c)
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení,
d)
návrh rozpočtu,
e)
správu o výsledkoch hospodárenia krajského úradu a okresného úradu,
f)
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení.
(7)
Krajský úrad a okresný úrad môže so súhlasom ministerstva zriadiť útvar správy stredných odborných učilíšť na riadenie stredných odborných učilíšť ako svoje zariadenie.
(8)
Krajský úrad a okresný úrad zabezpečuje zhromažďovanie, predspracovanie a prenos informácií. Vybrané krajské úrady a okresné úrady zabezpečujú aj uchovávanie a spracúvanie informácií v rámci jednotného informačného systému na určenom území; na tento účel zriaďujú so súhlasom ministerstva školské výpočtové strediská.
§ 6
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky riadi výkon štátnej správy na úseku školstva.
(2)
Ministerstvo ďalej zriaďuje a zrušuje
a)
na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-metodického usmerňovania rezortné ústavy ako ústredne riadené organizácie,
b)
na plnenie úloh školskej inšpekcie ústredné inšpekčné centrum,
c)
na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení a na vzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov Štátny pedagogický ústav a metodické centrá.
(3)
Ministerstvo ďalej najmä
a)
po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s krajskými úradmi a okresnými úradmi určuje siete škôl a školských zariadení a zoznamy stredísk (pracovísk) praktického vyučovania,
b)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, funkcií inšpektorov, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva,
c)
určuje zásady pre pedagogické riadenie škôl, a to aj škôl zriadených inými zriaďovateľmi,
d)
rozpisuje metodickým centrám a ďalším organizáciám zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu na ich činnosť a kontroluje efektívnosť ich využívania,
e)
v spolupráci s krajskými úradmi a okresnými úradmi spracúva koncepciu rozvoja priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení a stredísk (pracovísk) praktického vyučovania.
f)
navrhuje metodiku rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu (s výnimkou miezd) pre školy a školské zariadenia a kontroluje jeho plnenie.
(4)
Ministerstvo ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti najmä
a)
o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk (pracovísk) praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
c)
o cieľoch školskej inšpekcie, pravidlách na jej vykonávanie, právach a povinnostiach inšpektorov,
d)
o prijímaní na štúdium na stredných školách a o ukončovaní štúdia na stredných školách,
e)
o organizácii školského roku na základných a stredných školách,
f)
o postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
g)
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív, vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie,
h)
o výchovnom poradenstve,
i)
o poskytovaní štipendií, odmeňovaní a hmotnom zabezpečovaní žiakov stredných škôl,
j)
po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami a pravidlách rozdeľovania finančného výsledku takejto činnosti,
k)
po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe vzdelávania občanov vo výkone trestu odňatia slobody,
l)
po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o výkone ústavnej výchovy a o výške príspevkov na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy a spôsobe ich úhrady.
§ 7
Orgány školskej samosprávy
(1)
Školskú samosprávu vykonávajú tieto orgány:
a)
rada školy (školského zariadenia),
b)
územná školská rada.
(2)
Rada školy a územná školská rada sú iniciatívnymi a poradnými samosprávnymi orgánmi vyjadrujúcimi a presadzujúcimi miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzujú činnosť škôl a krajských úradov a okresných úradov a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadrujú k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov štátnej správy.
(3)
Rada školy a územná školská rada plnia funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov škôl, školských zariadení, krajských úradov a okresných úradov a ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v danom regióne.
(4)
Členmi rady školy sú
a)
zvolení zástupcovia pedagógov a ostatných pracovníkov školy,
b)
zvolení zástupcovia rodičov,
c)
delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva, prípadne ďalší ním poverení občania,
d)
delegovaní zástupcovia škôl, do ktorých prechádza väčšie množstvo absolventov danej školy, prípadne organizácií, ktoré zamestnávajú väčší počet absolventov danej školy,
e)
zvolení zástupcovia žiakov, ak ide o radu strednej školy.
(5)
Členmi rady školy nemôžu byť riaditeľ školy a jeho zástupcovia.
(6)
Rada školy sa vyjadruje najmä ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 5.
(7)
Členov územnej školskej rady volia rady škôl patriace do pôsobnosti krajského úradu a okresného úradu, pri ktorej samosprávny orgán vzniká.
(8)
Územná školská rada sa vyjadruje k práci krajského úradu a okresného úradu, a to najmä k skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 6.
(9)
Ustanovenia odseku 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na radu školského zariadenia.
(10)
Podrobnosti o činnosti orgánov školskej samosprávy, spôsobe ustanovenia a zloženia členov, dĺžku funkčného obdobia a pravidlá rokovania orgánov školskej samosprávy upravia štatúty, ktoré prijmú príslušné orgány školskej samosprávy podľa vzorových štatútov vydaných ministerstvom.
§ 8
Školská inšpekcia
(1)
Školská inšpekcia je súčasťou riadenia školstva. Plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou a výsledkami výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, úrovňou pedagogického riadenia a materiálnotechnických podmienok práce škôl a školských zariadení. Školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá.
(2)
Školskú inšpekciu vykonáva ministerstvo, krajský úrad a okresný úrad prostredníctvom poverených školských inšpektorov v spolupráci s rezortmi, v pôsobnosti ktorých sa pripravuje mládež na povolania.
(3)
Podrobnosti o výkone školskej inšpekcie, o jej cieľoch, o právach a povinnostiach školských inšpektorov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 9
Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení
(1)
Školy a školské zariadenia môžu vykonávať podnikateľskú činnosť pre organizácie, občanov a zahraničné subjekty. Podnikateľská činnosť sa nesmie vykonávať v rozpore s poslaním školy alebo školského zariadenia. Podnikateľskou činnosťou sa získavajú doplnkové mimorozpočtové zdroje na financovanie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
(2)
Podrobnosti o podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Plnenie povinnej školskej dochádzky a vzdelávanie na školách mimo územia Slovenskej republiky
(1)
Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „osobitný spôsob školskej dochádzky“).
(2)
Podrobnosti o osobitnom spôsobe školskej dochádzky ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Hodnotenie a klasifikácia
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania a špeciálnych škôl ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
Výchovné opatrenia
(1)
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.
(2)
Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch a stupňoch výchovných opatrení a postupoch pri ich ukladaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 13
Prerušenie štúdia
(1)
Riaditeľ strednej školy môže žiakovi z vážnych osobných dôvodov, predovšetkým zdravotných, prerušiť štúdium.
(2)
Podrobnosti o prerušovaní štúdia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 14
Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú školu
(1)
Zmenu študijného alebo učebného odboru na strednej škole alebo prestup na inú školu povoľuje riaditeľ školy.
(2)
Podrobnosti o zmenách študijného alebo učebného odboru na strednej škole a o prestupe na inú školu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 15
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami
(1)
Vysvedčenia o maturitnej alebo obdobnej skúške vydané zahraničnou školou možno uznať len vtedy, ak je na takej obsahovej úrovni, akú poskytujú príslušné školy v Slovenskej republike.
(2)
Podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
Zaraďovanie a preraďovanie detí do špeciálnych materských škôl a do špeciálnych škôl
(1)
O zaradení a preradení dieťaťa do špeciálnej školy a do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ školy alebo materskej školy, do ktorej má byť dieťa zaradené alebo preradené.
(2)
Podrobnosti o zaraďovaní a preraďovaní detí do špeciálnych škôl a do špeciálnych materských škôl ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
Príspevky na úhradu nákladov ústavnej výchovy a ochrannej výchovy
§ 17
(1)
Na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy prispievajú príspevkom rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
(2)
Výšku príspevkov a spôsob ich úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 18
(1)
Mládeži s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou sa poskytuje ošatenie a vreckové a pri jej skončení vecná pomoc.
(2)
Výšku vreckového, normy ošatenia a vecnej pomoci ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 19
Príspevky na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o deti a mládež v školách a školských zariadeniach
(1)
Ak sa v škole, predškolskom zariadení alebo školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotná starostlivosť o deti a mládež, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou.
(2)
Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci, prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školských zariadeniach.
(3)
Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 20
Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie v domovoch mládeže
(1)
Na úhradu nákladov za stravovanie detí a mládeže v školských jedálňach a jedálňach pri internátnych zariadeniach a na ubytovanie žiakov v domovoch mládeže prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú vyživovaciu povinnosť.
(2)
Výšku príspevkov a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych zariadeniach ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 22
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a školy Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(2)
Na cirkevné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 17 a 18; ustanovenia § 3, 5, 6, 8, 11, 12 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.
(3)
Na súkromné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19 a 20; ustanovenia § 3, 5, 6, 8, 11, 13 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.
(4)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 3 ods. 3 okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom a podmienečného vylúčenia zo štúdia a § 16 ods. 1) platia všeobecné predpisy upravujúce správne konanie.5)
(5)
Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov zostáva nedotknutá.6)
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve,
2.
Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach.
§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
3)
§ 10, § 57a ods. 2 a 57b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods.1 a § 63 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.