542/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991 do 26.04.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. novembra 1990
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenie
Zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve a orgánov školskej samosprávy.
§ 2
Orgány štátnej správy v školstve
Štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení1) podľa tohto zákona vykonávajú tieto orgány:
a)
riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia,2)
b)
školská správa,
c)
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
d)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 3
Riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia
(1)
Školu riadi riaditeľ, školské zariadenie riadi riaditeľ (vedúci). Riaditeľa školy a riaditeľa (vedúceho) školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ školského zariadenia“) zriadeného školskou správou vymenúva a odvoláva na návrh rady školy riaditeľ príslušnej školskej správy. Riaditeľa strednej školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktoré nezriadila školská správa, vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.3)
(2)
Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy (školského zariadenia) a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy (školského zariadenia); zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy (školského zariadenia).
(3)
Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje najmä o
a)
prijatí žiaka na školu,
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
povolení opakovať ročník,
i)
uložení výchovných opatrení,
j)
povolení vykonať opravnú skúšku,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m)
oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa, príslušnému orgánu,
n)
priznaní štipendia,
o)
príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení.
(4)
Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o veciach uvedených v odseku 3 okrem písmena d), g), h), n) a tiež o
a)
odklade povinnej školskej dochádzky žiaka,
b)
dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka,
c)
oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky.
(5)
Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti (odsek 3 a 4) predkladá rade školy (§ 7 ods. 6) na vyjadrenie najmä
a)
návrh na počty prijímaných žiakov,
b)
návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravy v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
c)
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
d)
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
e)
návrh rozpočtu,
f)
návrh na vykonávanie hospodárskej činnosti školy,
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy.
(6)
Ustanovenia odseku 3 až 5 sa primerane vzťahujú aj na riaditeľa školského zariadenia.
Sídla školských správ a ich pôsobnosť
§ 4
(1)
Sídla školských správ a okruhy škôl a školských zariadení, ktoré patria do pôsobnosti jednotlivých školských správ, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo poveriť školskú správu vykonávaním štátnej správy na úseku školstva vo vymedzenom rozsahu aj vo vzťahu k školám alebo školským zariadeniam, ktoré doposiaľ patrili do pôsobnosti inej školskej správy. K tomu si vyžiada stanovisko dotknutých školských správ.
§ 5
Školská správa
(1)
Školská správa zriaďuje a zrušuje školy a školské zariadenia1) podľa siete škôl a školských zariadení, a to po prerokovaní s orgánom miestnej samosprávy.
(2)
Školská správa rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných školami v zahraničí.
(3)
Školská správa vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia.
(4)
Školská správa pri utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, obcami, organizáciami a s orgánmi školskej samosprávy.
(5)
Školská správa ďalej
a)
utvára školám a školským zariadeniam potrebné materiálne podmienky a zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti; ak je to hospodárnejšie a účelnejšie, umožňuje vykonávať uvedené činnosti riaditeľovi školy vo vlastnej pôsobnosti,
b)
zabezpečuje novú investičnú výstavbu škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti,
c)
zostavuje plán a rozpočet pre školskú správu, školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti; rozdeľuje finančné prostriedky pre školy vo svojej pôsobnosti4) a kontroluje efektívnosť ich využívania. Školám a školským zariadeniam, pre ktoré školská správa plní úlohy organizácie, poskytuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na ich prevádzku,
d)
vykonáva finančné vyrovnanie so školami a školskými zariadeniami vo svojej pôsobnosti,
e)
prideľuje cirkevným a súkromným školám finančné prostriedky a vykonáva kontrolu hospodárenia,
f)
vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ak sú tieto právnickými osobami,
g)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
h)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach vo svojej pôsobnosti,
i)
zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu v odbornej a hospodárskej činnosti zariadení školského stravovania,
j)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti,
k)
poskytuje právne služby riaditeľom škôl,
l)
vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými (poskytnutými) finančnými a materiálnymi prostriedkami,
m)
dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o pracovníkov v školstve vo svojej pôsobnosti.
(6)
Školská správa pravidelne informuje verejnosť a územnú školskú radu (§ 7 ods. 8) a miestnu samosprávu o stave a problémoch škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti. Príslušným orgánom školskej samosprávy predkladá na vyjadrenie najmä
a)
návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
b)
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
c)
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení,
d)
návrh rozpočtu,
e)
správu o výsledkoch hospodárenia školskej správy,
f)
návrhy na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení,
g)
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení.
(7)
Školská správa môže so súhlasom ministerstva zriadiť útvar správy stredných odborných učilíšť na riadenie stredných odborných učilíšť ako svoje zariadenie.
(8)
Školská správa zabezpečuje zhromažďovanie, predspracovanie a prenos informácií. Vybrané školské správy zabezpečujú aj uchovávanie a spracúvanie informácií v rámci jednotného informačného systému na určenom území; na tento účel zriaďujú so súhlasom ministerstva školské výpočtové strediská.
(9)
Školská správa je rozpočtovou organizáciou.
(10)
Na čele školskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh územnej školskej rady.
§ 6
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky riadi výkon štátnej správy na úseku školstva.
(2)
Ministerstvo ďalej zriaďuje a zrušuje
a)
na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-metodického usmerňovania rezortné ústavy ako ústredne riadené organizácie,
b)
na plnenie úloh školskej inšpekcie ústredné inšpekčné centrum a inšpekčné centrá,
c)
na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení ústredné metodické centrum a metodické centrá.
(3)
Ministerstvo ďalej najmä
a)
po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a so školskými správami určuje siete škôl a školských zariadení a zoznamy stredísk (pracovísk) praktického vyučovania,
b)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, funkcií inšpektorov, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva,
c)
určuje zásady pre pedagogické riadenie škôl, a to aj škôl zriadených inými zriaďovateľmi,
d)
zostavuje plán a rozpočet a rozpisuje školským správam finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu pre školy, školské zariadenia, strediská (pracoviská) praktického vyučovania zriaďované školskými správami v celom rozsahu a kontroluje efektívnosť ich využívania; pre školy, školské zariadenia, strediská (pracoviská) praktického vyučovania iných zriaďovateľov s výnimkou toho, čo je uhrádzané z iných zdrojov,
e)
rozpisuje školským správam, ústrednému inšpekčnému centru, ústrednému metodickému centru a rezortným ústavom zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu na ich činnosť a kontroluje efektívnosť ich využívania,
f)
v spolupráci so školskými správami spracúva koncepciu rozvoja priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení a stredísk (pracovísk) praktického vyučovania.
(4)
Ministerstvo ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti najmä
a)
o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk (pracovísk) praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, o doplňujúcom pedagogickom štúdiu, o mzdovej politike a o realizácii pracovnoprávnych činností v školstve,
c)
o cieľoch školskej inšpekcie, pravidlách na jej vykonávanie, právach a povinnostiach inšpektorov,
d)
o prijímaní na štúdium na stredných školách a o ukončovaní štúdia na stredných školách,
e)
o organizácii školského roku na základných a stredných školách,
f)
o postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
g)
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív, vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie,
h)
o výchovnom poradenstve,
i)
o poskytovaní štipendií, odmeňovaní a hmotnom zabezpečovaní žiakov stredných škôl,
j)
po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania hospodárskej činnosti školami a školskými zariadeniami a pravidlách rozdeľovania finančného výsledku takejto činnosti,
k)
po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe vzdelávania občanov vo výkone trestu odňatia slobody,
l)
po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o výkone ústavnej výchovy a o výške príspevkov na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy a spôsobe ich úhrady.
§ 7
Orgány školskej samosprávy
(1)
Školskú samosprávu vykonávajú tieto orgány:
a)
rada školy (školského zariadenia),
b)
územná školská rada.
(2)
Rada školy a územná školská rada sú iniciatívnymi a poradnými samosprávnymi orgánmi vyjadrujúcimi a presadzujúcimi miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzujú činnosť škôl a školských správ a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadrujú k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov štátnej správy.
(3)
Rada školy a územná školská rada plnia funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov škôl, školských zariadení, školských správ a ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v danom regióne.
(4)
Členmi rady školy sú
a)
zvolení zástupcovia pedagógov a ostatných pracovníkov školy,
b)
zvolení zástupcovia rodičov,
c)
delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva, prípadne ďalší ním poverení občania,
d)
delegovaní zástupcovia škôl, do ktorých prechádza väčšie množstvo absolventov danej školy, prípadne organizácií, ktoré zamestnávajú väčší počet absolventov danej školy,
e)
zvolení zástupcovia žiakov, ak ide o radu strednej školy.
(5)
Členmi rady školy nemôžu byť riaditeľ školy a jeho zástupcovia.
(6)
Rada školy sa vyjadruje najmä
a)
ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 5,
b)
ku kandidátom na funkciu riaditeľa školy a jeho zástupcov.
(7)
Členov územnej školskej rady volia rady škôl patriace do pôsobnosti školskej správy, pri ktorej samosprávny orgán vzniká.
(8)
Územná školská rada sa vyjadruje najmä
a)
k práci školskej správy, a to najmä k skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 6,
b)
ku kandidátom na funkciu riaditeľa príslušnej školskej správy a vedúcich jednotlivých jej útvarov.
(9)
Ustanovenia odseku 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na radu školského zariadenia.
(10)
Podrobnosti o činnosti orgánov školskej samosprávy, spôsobe ustanovenia a zloženia členov, dĺžku funkčného obdobia a pravidlá rokovania orgánov školskej samosprávy upravia štatúty, ktoré prijmú príslušné orgány školskej samosprávy podľa vzorových štatútov vydaných ministerstvom.
§ 8
Školská inšpekcia
(1)
Školská inšpekcia je súčasťou riadenia školstva. Plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou a výsledkami výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, úrovňou pedagogického riadenia a materiálnotechnických podmienok práce škôl a školských zariadení. Školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá na riaditeľoch škôl a riaditeľoch školských zariadení, školskej správe a na orgánoch školskej samosprávy.
(2)
Školskú inšpekciu vykonáva ministerstvo prostredníctvom poverených školských inšpektorov v spolupráci s rezortmi, v pôsobnosti ktorých sa pripravuje mládež na povolania.
(3)
Podrobnosti o výkone školskej inšpekcie, o jej cieľoch, o právach a povinnostiach školských inšpektorov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 9
Hospodárska činnosť škôl a školských zariadení
(1)
Školy a školské zariadenia môžu vykonávať hospodársku činnosť pre organizácie, občanov a zahraničné subjekty. Hospodárska činnosť sa nesmie vykonávať v rozpore s poslaním školy alebo školského zariadenia. Hospodárskou činnosťou sa získavajú doplnkové mimorozpočtové zdroje na financovanie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
(2)
Podrobnosti o hospodárskej činnosti škôl a školských zariadení ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Plnenie povinnej školskej dochádzky a vzdelávanie na školách mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
(1)
Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „osobitný spôsob školskej dochádzky“).
(2)
Podrobnosti o osobitnom spôsobe školskej dochádzky ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Hodnotenie a klasifikácia
(1)
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania a špeciálnych škôl ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Vysvedčenia vydávané školami v Českej republike platia aj v Slovenskej republike.
§ 12
Výchovné opatrenia
(1)
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.
(2)
Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch a stupňoch výchovných opatrení a postupoch pri ich ukladaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 13
Prerušenie štúdia
(1)
Riaditeľ strednej školy môže žiakovi z vážnych osobných dôvodov, predovšetkým zdravotných, prerušiť štúdium.
(2)
Podrobnosti o prerušovaní štúdia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 14
Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú školu
(1)
Zmenu študijného alebo učebného odboru na strednej škole alebo prestup na inú školu povoľuje riaditeľ školy.
(2)
Podrobnosti o zmenách študijného alebo učebného odboru na strednej škole a o prestupe na inú školu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 15
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami
(1)
Vysvedčenia o maturitnej alebo obdobnej skúške vydané zahraničnou školou možno uznať len vtedy, ak je na takej obsahovej úrovni, akú poskytujú príslušné školy v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
(2)
Podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
Zaraďovanie a preraďovanie detí do špeciálnych materských škôl a do špeciálnych škôl
(1)
O zaradení a preradení dieťaťa do špeciálnej školy a do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ školy alebo materskej školy, do ktorej má byť dieťa zaradené alebo preradené.
(2)
Podrobnosti o zaraďovaní a preraďovaní detí do špeciálnych škôl a do špeciálnych materských škôl ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
Príspevky na úhradu nákladov ústavnej výchovy a ochrannej výchovy
§ 17
(1)
Na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy prispievajú príspevkom rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
(2)
Výšku príspevkov a spôsob ich úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 18
(1)
Mládeži s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou sa poskytuje ošatenie a vreckové a pri jej skončení vecná pomoc.
(2)
Výšku vreckového, normy ošatenia a vecnej pomoci ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 19
Príspevky na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o deti a mládež v školách a školských zariadeniach
(1)
Ak sa v škole, predškolskom zariadení alebo školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotná starostlivosť o deti a mládež, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou.
(2)
Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci, prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školských zariadeniach.
(3)
Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 20
Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie v domovoch mládeže
(1)
Na úhradu nákladov za stravovanie detí a mládeže v školských jedálňach a jedálňach pri internátnych zariadeniach a na ubytovanie žiakov v domovoch mládeže prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú vyživovaciu povinnosť.
(2)
Výšku príspevkov a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych zariadeniach ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 21
Zriaďovanie školských správ
(1)
Školské správy podľa tohto zákona sa zriaďujú z tých orgánov krajských národných výborov, okresných národných výborov, mestských národných výborov, miestnych národných výborov a miestnych národných výborov v strediskových obciach, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávali pôsobnosť na úseku školstva.
(2)
Dňom zriadenia školských správ pracovné miesta z doterajších orgánov národných výborov podľa odseku 1 prechádzajú na školské správy, ústredné metodické centrum, ústredné inšpekčné centrum a na ministerstvo.
(3)
Dňom zriadenia školských správ prechádzajú práva a povinnosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia z národného výboru, ktorý školu (školské zariadenie) zriadil, na tú školskú správu, do pôsobnosti ktorej škola (školské zariadenie) prechádza.
(4)
Do vzniku školských správ plnia úlohy podľa tohto zákona odbory národných výborov, ktoré vykonávali štátnu správu na úseku školstva.
§ 22
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky a školy Federálneho ministerstva obrany.
(2)
Na cirkevné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 17 a 18; ustanovenia § 3, 5, 6, 8, 11, 12 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.
(3)
Na súkromné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19 a 20; ustanovenia § 3, 5, 6, 8, 11, 13 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.
(4)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 3 ods. 3 okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom a podmienečného vylúčenia zo štúdia a § 16 ods. 1) platia všeobecné predpisy upravujúce správne konanie.5)
(5)
Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov zostáva nedotknutá.6)
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve,
2.
Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach.
§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon SNR č. 78/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10, § 57a ods. 2 a 57b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods.1 a § 63 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.