529/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
ZÁKON
z 28. novembra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 2 sa za slová „osvetovej činnosti,“ vkladajú slová „a o nájme prevádzkových jednotiek zriadených na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie invalidných občanov,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po rozoslaní.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.