527/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001 do 30.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
z 27. novembra 1990
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a z uplatnenia vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov.
DRUHÁ ČASŤ
PRIEMYSELNÉ VZORY
PRVÁ HLAVA
POJEM PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 36
(1)
Za priemyselný vzor podľa tohto zákona sa považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná.
(2)
Priemyselným vzorom podľa odseku 1 nie je:
a)
technické a konštrukčné riešenie;
b)
prenesenie známej vonkajšej úpravy výrobku na výrobok iného druhu alebo vonkajšia úprava vytvorené zväčšením alebo zmenšením známej vonkajšej úpravy výrobku;
c)
zámena materiálu pre vonkajšiu úpravu výrobku;
d)
architektonické riešenie stavby;
e)
vonkajšia úprava výrobku zistiteľná len pri mimoriadnej pozornosti;
f)
farba, ak sa nepoužije v spojení s tvarom, s obrysom alebo s kresbou.
§ 37
Vonkajšou úpravou výrobku je plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä v tvare, v obryse, v kresbe alebo v usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov.
§ 38
Novosť
Priemyselný vzor je nový, ak nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti (§ 48 a 49), známy v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol zobrazený alebo opísaný vo zverejnených tlačovinách alebo ak nebol verejne využívaný, vystavený, prednesený alebo predvedený.
§ 39
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselný vzor je priemyselne využiteľný, ak sa podľa neho môžu opakovane vyhotovovať výrobky.
DRUHÁ HLAVA
ZÁPIS PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 40
(1)
Priemyselné vzory zapisuje Úrad do registra priemyselných vzorov (§ 69).
(2)
Úrad nezapíše priemyselný vzor, ktorý je v rozpore so všeobecnými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a verejnej morálky.
§ 41
Úrad priemyselný vzor nezapíše, ak predmet prihlášky priemyselného vzoru je zhodný s predmetom prihlášky priemyselného vzoru podanej v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike so skorším právom prednosti.
Prihláška priemyselného vzoru
§ 42
Konanie o zápise priemyselného vzoru sa začína podaním prihlášky priemyselného vzoru na Úrade.
§ 43
(1)
Prihlášku priemyselného vzoru je oprávnený podať pôvodca alebo jeho právny nástupca (ďalej len „prihlasovateľ“). Prihlasovateľ je povinný s podaním prihlášky zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Pôvodcom priemyselného vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou.
(3)
Spolupôvodcovia majú právo k priemyselnému vzoru v rozsahu, v akom sa podieľali na jeho vytvorení.
Podnikový priemyselný vzor
§ 44
(1)
Ak pôvodca vytvoril priemyselný vzor na splnenie úlohy v pracovnom pomere, prechádza právo pôvodcu podať prihlášku priemyselného vzoru na zamestnávateľa, ak zmluva neustanovuje inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
(2)
Pôvodca, ktorý vytvoril priemyselný vzor v pracovnom pomere, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez meškania písomne upovedomiť a odovzdať mu podklady potrebné na posúdenie priemyselného vzoru.
(3)
Ak zamestnávateľ v lehote troch mesiacov od upovedomenia o vytvorení priemyselného vzoru nepodá prihlášku priemyselného vzoru, môže priemyselný vzor prihlásiť pôvodca. Zamestnávateľ aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať o priemyselnom vzore voči tretím osobám mlčanlivosť.
(4)
Pôvodca, ktorý vytvoril priemyselný vzor v pracovnom pomere, má voči zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Pri určení výšky odmeny sa vychádza z prínosu dosiahnutého využitím priemyselného vzoru alebo jeho iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení priemyselného vzoru a na rozsah pracovných úloh pôvodcu. Ak sa už vyplatená odmena dostane do zjavného nepomeru s prínosom dosiahnutým neskorším využitím alebo iným uplatnením priemyselného vzoru, má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie.
§ 45
Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 44 zostávajú po skončení pracovného pomeru pôvodcu so zamestnávateľom nedotknuté.
§ 46
V prihláške priemyselného vzoru sa musí uviesť, kto je jeho pôvodca.
§ 47
Prihláška priemyselného vzoru môže obsahovať len jedinú vonkajšiu úpravu výrobku alebo viac vonkajších úprav výrobkov toho istého druhu navzájom obdobných alebo určených na spoločné využitie (hromadná prihláška priemyselného vzoru).
Právo prednosti
§ 48
(1)
Podaním prihlášky priemyselného vzoru vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.
(2)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy,3) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške priemyselného vzoru a v lehote do troch mesiacov od podania prihlášky toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
§ 49
Úrad môže priznať pre predmety vystavené na výstavách usporiadaných na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky od doby, keď boli tieto predmety vnesené do výstavy, právo prednosti pod podmienkou, že vystavovaný predmet bude prihlásený ako priemyselný vzor do troch mesiacov po ukončení výstavy.
Konanie o prihláške priemyselného vzoru
§ 50
Ak sa začalo na príslušnom orgáne konanie v spore o právo podať prihlášku priemyselného vzoru, Úrad v konaní o prihláške pokračuje, rozhodnutie však o nej vydá po právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu.
§ 51
(1)
Prihlášku priemyselného vzoru a prihlásený priemyselný vzor podrobí Úrad prieskumu.
(2)
Ak prihláška priemyselného vzoru nespĺňa ustanovené podmienky, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, Úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok sa musí prihlasovateľ pri určení lehoty upozorniť.
(3)
Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky priemyselného vzoru preukázal jeho využiteľnosť v priemyselnej výrobe; ak to nepreukáže, predpokladá sa, že prihlasovaný predmet nie je v priemyselnej výrobe využiteľný.
§ 52
(1)
Ak predmet prihlášky priemyselného vzoru spĺňa podmienky ustanovené pre jeho zápis do registra priemyselných vzorov, Úrad ho zapíše do registra priemyselných vzorov; prihlasovateľ sa stáva majiteľom priemyselného vzoru. Majiteľovi priemyselného vzoru vydá Úrad osvedčenie o zápise priemyselného vzoru, v ktorom uvedie meno pôvodcu priemyselného vzoru.
(2)
Zápis priemyselného vzoru oznámi Úrad vo Vestníku. Na žiadosť majiteľa priemyselného vzoru oznámenie o zápise priemyselného vzoru odloží; žiadateľ je povinný s touto žiadosťou zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(3)
Ak sa podmienky ustanovené pre zápis priemyselného vzoru nesplnia, Úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím sa musí prihlasovateľovi umožniť vyjadriť sa k podkladom, na ktorých základe má byť o prihláške rozhodnuté.
§ 53
(1)
Úrad prepíše osvedčenie o zápise priemyselného vzoru na tú osobu, o ktorej súd rozhodne, že je pôvodcom priemyselného vzoru.
(2)
Úrad na žiadosť prepíše majiteľa priemyselného vzoru, ak príslušný orgán v spore o právo podať prihlášku priemyselného vzoru rozhodne, že toto právo prislúcha inej osobe.
§ 54
(1)
Zápis priemyselného vzoru platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky priemyselného vzoru.
(2)
Dobu platnosti zápisu priemyselného vzoru predĺži Úrad najviac dvakrát, a to vždy o ďalších päť rokov.
(3)
O predĺžení doby platnosti zápisu priemyselného vzoru môže majiteľ priemyselného vzoru požiadať najskôr v poslednom roku jeho platnosti.
TRETIA HLAVA
ÚČINKY ZÁPISU PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 55
Majiteľ priemyselného vzoru má výlučné právo využívať priemyselný vzor, poskytnúť súhlas na využívanie priemyselného vzoru iným osobám alebo na ne priemyselný vzor previesť.
§ 56
Priemyselný vzor využíva, kto pri svojej hospodárskej činnosti podľa neho zhotoví výrobok alebo taký výrobok dováža alebo uvádza do obehu.
§ 57
(1)
Súhlas (licencia) na využívanie priemyselného vzoru chráneného osvedčením sa udieľa licenčnou zmluvou.
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra priemyselných vzorov.
§ 58
Priemyselný vzor sa prevádza písomnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra priemyselných vzorov.
§ 59
Spolumajiteľstvo priemyselného vzoru
(1)
Ak práva z priemyselného vzoru prislúchajú niekoľkým osobám (ďalej len „spolumajitelia“), spravujú sa vzťahy medzi nimi všeobecnými predpismi o podielovom spoluvlastníctve.2)
(2)
Pokiaľ sa spolumajitelia nedohodnú inak, má právo využívať priemyselný vzor každý zo spolumajiteľov.
(3)
Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak sa nedohodlo inak, súhlas všetkých spolumajiteľov; každý zo spolumajiteľov je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia práv z priemyselného vzoru samostatne.
(4)
Na prevod priemyselného vzoru je potrebný súhlas všetkých spolumajiteľov. Spolumajiteľ je oprávnený bez súhlasu ostatných previesť svoj podiel len na niektorého zo spolumajiteľov; na tretiu osobu môže previesť svoj podiel len v prípade, že žiadny zo spolumajiteľov neprijme v lehote jedného mesiaca písomnú ponuku prevodu.
§ 60
Obmedzenie účinkov zápisu priemyselného vzoru
(1)
Zápis priemyselného vzoru nepôsobí proti tomu, kto ho nezávisle od pôvodcu alebo od majiteľa priemyselného vzoru pred vznikom práva prednosti využíval alebo na to vykonal preukázateľné opatrenia (ďalej len „predchádzajúci užívateľ“).
(2)
Predchádzajúci užívateľ môže požadovať od majiteľa priemyselného vzoru, aby jeho právo uznal.
§ 61
Zánik práva k priemyselnému vzoru
Právo k priemyselnému vzoru zaniká, ak:
a)
uplynie doba platnosti zápisu;
b)
majiteľ priemyselného vzoru sa ho vzdá; v tomto prípade právo zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa priemyselného vzoru dôjde Úradu.
§ 62
Výmaz priemyselného vzoru
(1)
Úrad vykoná výmaz priemyselného vzoru, ak sa dodatočne zistí, že podmienky ustanovené zákonom pre zápis priemyselného vzoru neboli splnené.
(2)
Výmaz priemyselného vzoru vykoná Úrad buď z vlastného podnetu, alebo na návrh.
(3)
Výmaz priemyselného vzoru má spätnú účinnosť od dňa platnosti zápisu priemyselného vzoru.
(4)
Výmaz možno vykonať aj po zániku zápisu priemyselného vzoru, ak sa preukáže právny záujem.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ PRED ÚRADOM
§ 63
Správne konanie
(1)
Pre konanie pred Úradom platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatrení proti nečinnosti.5)
(2)
Za úkony spojené s konaním podľa tohto zákona vyberá úrad správne poplatky.4) Pri začatí konania podľa ustanovení § 23, 62 a § 68 ods. 1 a 2 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu na trovy konania, ktorá sa navrhovateľovi vráti, ak sa v priebehu konania preukáže, že návrh na začatie konania bol oprávnený.
§ 64
Zastavenie konania
(1)
Ak účastník konania nevyhovie výzve Úradu v určenej lehote, môže Úrad konanie zastaviť.
(2)
Úrad môže konanie zastaviť aj na návrh účastníka; návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
§ 65
Odpustenie lehoty
(1)
Úrad odpustí zmeškanie lehoty, ku ktorému došlo zo závažných dôvodov, ak o to požiada účastník do dvoch mesiacov odo dňa, keď pominula prekážka zmeškania, a ak urobí v tejto dobe zmeškaný úkon a zaplatí správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(3)
Práva nadobudnuté tretími osobami v čase medzi zmeškaním lehoty a jej odpustením zostávajú nedotknuté.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
§ 72
(1)
Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, s ktorými má zlepšovateľ právo nakladať.
(2)
Práva zo zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného priemyselného vzoru.
§ 73
(1)
Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti zamestnávateľa.
(2)
Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň (§ 74).
§ 74
Právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 75
Porušovanie práv
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom sa môže ten, ktorého právo sa porušilo, domáhať najmä toho, aby rušenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené. Ak sa týmto zásahom spôsobila škoda, má poškodený právo na jej náhradu; nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodeného škodlivou udalosťou zmenšil (skutočná škoda) a čo by bol dosiahol, keby nenastala škodlivá udalosť (ušlý zisk). Ak sa týmto zásahom spôsobila nemajetková ujma, má poškodený právo na primerané zadosťučinenie, ktoré môže spočívať aj v peňažnom plnení.
§ 76
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.
(2)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
Prechodné ustanovenia
§ 83
Pre vzťahy z patentov na vynálezy a z patentov na priemyselné vzory, ktoré boli udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa doterajšie predpisy.
§ 85
(1)
Prerokúvanie prihlášok zlepšovacích návrhov, ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa tohto zákona s tým, že lehota ustanovená v ustanovení § 73 ods. 2 začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa kladne rozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa ustanovenia doterajších predpisov s tým, že zlepšovateľský preukaz platí tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 87
Tematické úlohy vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa prerokujú a vyporiadajú podľa doterajších predpisov.
Splnomocňovacie, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 88
(1)
Úrad upraví vyhláškou podrobnosti o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov.
(2)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
(3)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
§ 89
Zrušujú sa
1.
zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
2.
vyhláška č. 104/1972 Zb. o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov;
3.
vyhláška č. 105/1972 Zb. o zlepšovacích návrhoch;
4.
vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov;
5.
vyhláška č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi;
6.
vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;
7.
vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve;
8.
vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh;
9.
vyhláška č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
§ 90
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. VII
(1)
Konania o prihláškach objavov,1) ktorých autormi sú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových výrobkov,4) označení pôvodu výrobkov5) a ochranných známok,6) ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
(3)
Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti rozhodne podľa doterajších predpisov, ktoré nastali do 31. decembra 1992, zostávajú v platnosti, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a ochranných známok do registrov, platné k 31. decembru 1992, zostávajú na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti podľa doterajších predpisov.
(5)
Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov7), o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia na vynálezy, o výmaze priemyselného vzoru8), úžitkového vzoru9), topografie polovodičového výrobku10) a ochrannej známky11) z registra, o návrhu na odňatie ochrany úžitkovým vzorom12) alebo topografie polovodičového výrobku, o určení, či určitý predmet opísaný v žiadosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu alebo autorského osvedčenia na vynález alebo úžitkového vzoru, alebo či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého priemyselného vzoru, o udelení nútenej licencie na vynález, úžitkový vzor alebo na topografiu polovodičového výrobku, ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 (Zbierka zákonov a nariadení štátu československého č. 46/1932).
2)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.
4)
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch.
5)
§ 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)
Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Českej národnej rady č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
8)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 133/1978 Zb. o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy.
10)
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
1)
§ 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb.
2)
3)
§ 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
4)
§ 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
5)
§ 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
6)
§ 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
7)
§ 10 zákona č. 159/1973 Zb.
9)
§ 17 zákona č. 478/1992 Zb.
10)
§ 13 zákona č. 529/1991 Zb.
11)
§ 23 zákona č. 174/1988 Zb.
12)
§ 19 zákona č. 478/1992 Zb.