527/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994 do 31.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
z 27. novembra 1990
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a z uplatnenia vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov.
PRVÁ ČASŤ
VYNÁLEZY
PRVÁ HLAVA
PATENT NA VYNÁLEZ
§ 2
Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Federálny úrad pre vynálezy (ďalej len „Úrad“) patenty.
§ 3
Patentovateľnosť vynálezov
(1)
Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.
(2)
Za vynálezy sa nepovažujú najmä:
a)
objavy, vedecké teórie a matematické metódy;
b)
iba vonkajšie úpravy výrobkov;
c)
plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti;
d)
programy počítačov;
e)
iba uvedenie informácie.
§ 4
Výluky z patentovateľnosti
Patenty sa neudeľujú:
a)
na vynálezy, ktoré sú v rozpore so všeobecnými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a verejnej morálky;
b)
na spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenie ľudí a zvierat;
c)
na odrody rastlín alebo na plemená zvierat, ako aj na biologické spôsoby ich pestovania a šľachtenia s výnimkou priemyselných produkčných mikroorganizmov a biotechnologických postupov a produktov získaných ich pomocou, ktoré sú patentovateľné.
§ 5
Novosť
(1)
Vynález je nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
(2)
Stavom techniky je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi vynálezu právo prednosti (§ 27), zverejnené v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v zahraničí.
(3)
Stavom techniky je aj obsah prihlášok vynálezov podaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike so skorším právom prednosti, pokiaľ budú v deň, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené (§ 31). To platí aj pre medzinárodné prihlášky vynálezov, ktorými sa žiada o udelenie patentu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na základe medzinárodnej zmluvy (ďalej len „medzinárodná prihláška“). Prihlášky vynálezov utajované podľa osobitných predpisov sa pokladajú na účely tohto ustanovenia za zverejnené uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti.
(4)
Stavom techniky nie je také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním prihlášky vynálezu a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva
a)
zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo na jeho právneho predchodcu,
b)
zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavil vynález na úradnej alebo úradne uznanej výstave podľa medzinárodnej zmluvy.1) V tomto prípade je prihlasovateľ povinný pri podaní prihlášky vynálezu uviesť, že vynález bol vystavený, a do štyroch mesiacov po podaní prihlášky vynálezu doložiť osvedčením, že vynález bol vystavený podľa medzinárodnej zmluvy.
§ 6
Vynálezcovská činnosť
(1)
Vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky.
(2)
Pre hodnotenie vynálezcovskej činnosti však nie je rozhodný obsah prihlášok vynálezov, ktoré ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené (§ 31).
§ 7
Priemyselná využiteľnosť
Vynález je priemyselne využiteľný, ak sa môže opakovane využívať pri hospodárskej činnosti.
§ 8
Právo na patent
(1)
Právo na patent má pôvodca vynálezu alebo jeho právny nástupca.
(2)
Pôvodcom vynálezu je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou.
(3)
Spolupôvodcovia majú právo na patent v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu.
Podnikový vynález
§ 9
(1)
Ak pôvodca vytvoril vynález na splnenie úlohy z pracovného pomeru, z členského alebo iného obdobného pracovnoprávneho vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) k zamestnávateľovi, prechádza právo na patent na zamestnávateľa, ak nie je zmluvou ustanovené inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
(2)
Pôvodca, ktorý vytvoril vynález v pracovnom pomere, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez meškania písomne upovedomiť a odovzdať mu podklady potrebné na posúdenie vynálezu.
(3)
Ak zamestnávateľ neuplatní v lehote troch mesiacov od upovedomia podľa ustanovenia odseku 2 voči pôvodcovi právo na patent, prechádza toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať voči tretím osobám o vynáleze mlčanlivosť.
(4)
Pôvodca, ktorý vytvoril vynález v pracovnom pomere, na ktorý zamestnávateľ uplatnil právo na patent, má právo voči zamestnávateľovi na primeranú odmenu. Pre jej výšku je rozhodný technický a hospodársky význam vynálezu a prínos dosiahnutý jeho možným využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení vynálezu a na rozsah pracovných úloh pôvodcu. Ak sa dostane už vyplatená odmena do zjavného nepomeru s prínosom dosiahnutým neskorším využitím alebo iným uplatnením vynálezu, má pôvodca právo na dodatočné vyporiadanie.
§ 10
Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 9 zostávajú po skončení pracovného pomeru pôvodcu so zamestnávateľom nedotknuté.
Účinok patentu
§ 11
(1)
Majiteľ patentu (§ 34) má výlučné právo používať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu iným osobám alebo na ne patent previesť.
(2)
Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo Vestníku Federálneho úradu pre vynálezy (ďalej len „Vestník“).
(3)
Prihlasovateľovi prislúcha primeraná náhrada od toho, kto po zverejnení prihlášky vynálezu (§ 31) jej predmet využíval. Právo na primeranú náhradu možno uplatniť odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu.
(4)
V prípade medzinárodnej prihlášky, ktorou sa žiada o udelenie patentu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktorá bola zverejnená podľa medzinárodnej zmluvy, prislúcha prihlasovateľovi právo na primeranú náhradu podľa odseku 3 až po zverejnení jej prekladu v slovenskom jazyku (§ 31).
§ 12
Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený patentovými nárokmi. V prípade nejasností sa pri výklade pojmov použitých v patentových nárokoch použije opis vynálezu, prípadne výkresy.
§ 13
(1)
Vynález využíva, kto pri svojej hospodárskej činnosti vyrába, uvádza do obehu alebo upotrebí výrobok, ktorý je predmetom vynálezu, alebo pri tejto činnosti používa postup, ktorý je predmetom vynálezu.
(2)
Ak je patent udelený na výrobný postup, vzťahuje sa jeho účinok takisto na výrobky, ktoré boli týmto postupom bezprostredne vyrobené; pritom zhodné výrobky sa pokladajú za získané chráneným postupom, pokiaľ sa nepreukáže opak.
§ 14
(1)
Súhlas (licencia) na využívanie vynálezu chráneného patentom sa poskytuje písomnou zmluvou (ďalej len „licenčná zmluva“).
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra (§ 69).
§ 15
Patent sa prevádza písomnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.
§ 16
Spolumajiteľstvo patentu
(1)
Ak práva z toho istého patentu prislúchajú niekoľkým osobám (ďalej len „spolumajitelia“), spravujú sa vzťahy medzi nimi všeobecnými predpismi o podielovom spoluvlastníctve.2)
(2)
Pokiaľ sa spolumajitelia nedohodnú inak, má právo využívať vynález každý zo spolumajiteľov patentu.
(3)
Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak nie je dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajiteľov; každý zo spolumajiteľov je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia práv z patentu samostatne.
(4)
Na prevod patentu je potrebný súhlas všetkých spolumajiteľov. Spolumajiteľ je oprávnený bez súhlasu ostatných previesť svoj podiel len na niektorého zo spolumajiteľov; na tretiu osobu môže previesť svoj podiel len v prípade, že žiadny zo spolumajiteľov neprijme v lehote jedného mesiaca písomnú ponuku prevodu.
Obmedzenie účinkov patentu
§ 17
(1)
Patent nepôsobí proti tomu, kto pred vznikom práva prednosti (§ 27) využíval vynález nezávisle od pôvodcu alebo majiteľa patentu alebo kto pre to vykonal preukázateľné opatrenia (ďalej len „predchádzajúci užívateľ“).
(2)
Ak nedôjde k dohode, môže predchádzajúci užívateľ požadovať na súde, aby majiteľ patentu uznal jeho právo.
§ 18
(1)
Práva majiteľa patentu nie sú porušené, ak sa využije chránený vynález:
a)
na lodiach iných krajín, ktoré sú členmi medzinárodných dohovorov,3) ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná (ďalej len „únijné krajiny“), v lodnom telese, v strojoch, v lodnom výstroji, v prístrojoch a v inom príslušenstve, keď sa tieto lode dostanú prechodne alebo náhodne do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ak sa tu tieto predmety použijú len pre potreby lode;
b)
pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel únijných krajín alebo pri súčastiach týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa dostanú prechodne alebo náhodne do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Práva majiteľa patentu nie sú porušené individuálnou výrobou liekov v lekárňach na základe lekárskeho predpisu.
§ 19
Ponuka licencie
(1)
Ak vyhlási na Úrade prihlasovateľ, prípadne majiteľ patentu, že komukoľvek poskytne právo na využitie vynálezu (ponuka licencie), vznikne právo na využitie vynálezu každému, kto ponuku licencie prijme a písomne to oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu. Úrad ponuku licencie vyznačí v patentovom registri.
(2)
Vyhlásenie o ponuke licencie nemožno vziať späť.
(3)
Vznikom práva na využitie vynálezu nie je dotknuté právo majiteľa patentu na úhradu ceny licencie.
(4)
Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý majiteľ ponúkol licenciu podľa odseku 1, platia sa správne poplatky podľa osobitného predpisu4) v polovičnej výške.
§ 20
Nútená licencia
(1)
Ak nedošlo pri patente k uzavretiu licenčnej zmluvy, môže Úrad udeliť nútenú licenciu:
a)
ak majiteľ patentu nevyužíva vynález vôbec alebo ho využíva nedostatočne a ak neospravedlní svoju nečinnosť riadnymi dôvodmi; túto nútenú licenciu nemožno udeliť pred uplynutím štyroch rokov od podania prihlášky vynálezu alebo troch rokov od udelenia patentu, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskoršie;
b)
z dôvodu ohrozenia dôležitého verejného záujmu.
(2)
Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa patentu na úhradu ceny licencie.
§ 21
Doba platnosti patentu
Patent platí dvadsať rokov od podania prihlášky vynálezu.
§ 22
Zánik patentu
Patent zanikne, ak:
a)
uplynie doba jeho platnosti;
b)
majiteľ patentu nezaplatí v určenej lehote príslušné správne poplatky4) za udržiavanie platnosti patentu;
c)
majiteľ patentu sa ho vzdá; v tomto prípade patent zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa patentu dôjde Úradu.
§ 23
Zrušenie patentu
(1)
Úrad patent zruší, ak sa dodatočne zistí, že neboli splnené podmienky ustanovené zákonom na jeho udelenie.
(2)
Ak sa dôvody zrušenia týkajú len časti patentu, patent sa zruší čiastočne.
(3)
Zrušenie patentu má spätnú účinnosť odo dňa začiatku jeho platnosti.
(4)
Návrh na zrušenie patentu možno podať aj po zániku patentu, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.
DRUHÁ HLAVA
KONANIE O UDELENIE PATENTU
Prihláška vynálezu
§ 24
(1)
Konanie o udelenie patentu sa začína podaním prihlášky vynálezu na Úrade.
(2)
Úrad je miestom, na ktorom slovenské osoby, ako aj iné osoby, ktoré majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bydlisko alebo sídlo, môžu podávať medzinárodné prihlášky.
(3)
Prihlasovateľ je povinný za podanie prihlášky podľa odsekov 1 a 2 zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov4) a v prípade medzinárodnej prihlášky podľa odseku 2 zaplatiť takisto poplatky ustanovené podľa medzinárodnej zmluvy pre medzinárodné konanie o prihláške vynálezu; ich výšku oznámi Úrad vo Vestníku.
§ 25
(1)
V prihláške vynálezu musí byť uvedené, kto je jeho pôvodca.
(2)
Na žiadosť pôvodcu Úrad neuvedie jeho meno pri zverejnení prihlášky vynálezu a oznámení o udelení patentu.
§ 26
(1)
Prihláška vynálezu smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že uskutočňujú jedinú vynálezcovskú myšlienku.
(2)
Vynález musí byť v prihláške vynálezu vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Ak je vynálezom priemyselný produkčný mikroorganizmus, musí byť uložený vo verejnej zbierke kultúr ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti.
(3)
Pri pochybnostiach môže Úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky vynálezu alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Ak to nepreukáže, predpokladá sa, že prihlasovaný predmet nie je využiteľný.
§ 27
(1)
Podaním prihlášky vynálezu vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.
(2)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy,3) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške vynálezu a na výzvu Úradu ho v lehote určenej Úradom preukázať, inak sa naň neprihliada.
§ 28
(1)
Ak sa začalo na príslušnom orgáne konanie v spore o právo na patent, Úrad konanie o prihláške vynálezu preruší.
(2)
Po dobu prerušenia konania sa zastaví plynutie lehôt ustanovených týmto zákonom s výnimkou lehoty podľa ustanovenia § 31 ods. 1.
(3)
Právo prednosti zostáva zachované, ak požiada oprávnený prihlasovateľ o pokračovanie konania v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o práve na patent. Úkony vykonané pred prerušením konania smerujúce k udeleniu patentu sa považujú za platné aj pre ďalšie konanie.
§ 29
(1)
Úrad prepíše prihlášku vynálezu, prípadne patent, na tú osobu, o ktorej súd rozhodne, že je pôvodcom vynálezu.
(2)
Úrad prepíše prihlasovateľa alebo majiteľa patentu, ak príslušný orgán v spore o právo na patent rozhodne, že toto právo prislúcha inej osobe.
Predbežný prieskum prihlášky vynálezu
§ 30
(1)
Úrad podrobí prihlášku vynálezu predbežnému prieskumu,
a)
či neobsahuje predmet, ktorý je zjavne v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 1 alebo § 26 ods. 2,
b)
či neobsahuje predmet podľa ustanovení § 3 ods. 2 alebo § 4,
c)
či nemá nedostatky, ktoré bránia jej zverejneniu,
d)
či prihlasovateľ zaplatil príslušné správne poplatky.4)
(2)
Ak prihláška vynálezu obsahuje predmet, ktorý je zjavne v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 1 alebo § 26 ods. 2, alebo obsahuje predmet podľa ustanovení § 3 ods. 2 alebo § 4, Úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím sa musí prihlasovateľovi umožniť vyjadriť sa k podkladom, na ktorých základe má byť rozhodnuté.
(3)
Ak prihláška vynálezu obsahuje predmet, ktorý má nedostatky brániace jej zverejneniu, prípadne ak prihlasovateľ nezaplatí príslušné správne poplatky,4) vyzve úrad prihlasovateľa, aby sa v určenej lehote k týmto skutočnostiam vyjadril a vytknuté nedostatky odstránil.
(4)
V prípade, že prihlasovateľ neodstráni v určenej lehote nedostatky prihlášky vynálezu, ktoré bránia jej zverejneniu, alebo ak prihlasovateľ nezaplatí príslušné správne poplatky,4) Úrad konanie zastaví. Na tento dôsledok sa musí prihlasovateľ pri určení lehoty upozorniť.
§ 31
(1)
Úrad prihlášku vynálezu zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo Vestníku.
(2)
Prihláška vynálezu sa môže zverejniť pred lehotou uvedenou v odseku 1, ak prihlasovateľ o to požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti a ak zaplatí správny poplatok podľa osobitných predpisov.4) Úrad prihlášku vynálezu zverejní pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, ak bol už na vynález udelený patent; bez súhlasu prihlasovateľa však Úrad prihlášku vynálezu nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.
(3)
Úrad môže spolu s prihláškou vynálezu zverejniť správu o stave techniky (rešerš) vzťahujúcu sa na vynález uplatnený v prihláške.
§ 32
(1)
Po zverejnení prihlášky vynálezu môže ktokoľvek podať Úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu; na pripomienky Úradu prihliadne pri úplnom prieskume prihlášky vynálezu.
(2)
Osoby, ktoré podali pripomienky podľa odseku 1, nestávajú sa účastníkmi konania o prihláške vynálezu. Prihlasovateľ vynálezu však musí byť o pripomienkach upovedomený.
Úplný prieskum prihlášky vynálezu
§ 33
(1)
Úrad podrobí prihlášku vynálezu úplnému prieskumu, v ktorom zisťuje, či spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre udelenie patentu.
(2)
Úrad vykoná úplný prieskum prihlášky vynálezu na žiadosť prihlasovateľa alebo inej osoby, alebo ho môže vykonať z úradnej moci.
(3)
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky vynálezu a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(4)
Úrad začne úplný prieskum bez meškania po podaní žiadosti.
(5)
Ak žiadosť o vykonanie úplného prieskumu nebola riadne podaná v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v tej istej lehote Úrad nezačal úplný prieskum prihlášky vynálezu z úradnej moci, Úrad konanie o prihláške vynálezu zastaví.
§ 34
(1)
Ak podmienky ustanovené pre udelenie patentu nie sú splnené, Úrad prihlášku vynálezu zamietne. Pred zamietnutím prihlášky vynálezu sa musí prihlasovateľovi umožniť vyjadriť sa k podkladom, na ktorých základe má byť o prihláške vynálezu rozhodnuté.
(2)
V prípade, že prihlasovateľ neodstráni v určenej lehote vady prihlášky, ktoré bránia udeleniu patentu, Úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok sa musí prihlasovateľ pri určení lehoty upozorniť.
(3)
Ak predmet prihlášky vynálezu spĺňa ustanovené podmienky a prihlasovateľ zaplatí príslušný správny poplatok podľa osobitných predpisov,4) Úrad udelí prihlasovateľovi patent; prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu. Majiteľovi patentu vydá Úrad patentovú listinu, v ktorej uvedie meno pôvodcu a ktorej súčasťou je opis vynálezu a patentové nároky, a udelenie patentu oznámi vo Vestníku.
§ 35
Ak je prihlášok vynálezov so zhodným predmetom viac, môže sa udeliť len jeden patent.
DRUHÁ ČASŤ
PRIEMYSELNÉ VZORY
PRVÁ HLAVA
POJEM PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 36
(1)
Za priemyselný vzor podľa tohto zákona sa považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná.
(2)
Priemyselným vzorom podľa odseku 1 nie je:
a)
technické a konštrukčné riešenie;
b)
prenesenie známej vonkajšej úpravy výrobku na výrobok iného druhu alebo vonkajšia úprava vytvorené zväčšením alebo zmenšením známej vonkajšej úpravy výrobku;
c)
zámena materiálu pre vonkajšiu úpravu výrobku;
d)
architektonické riešenie stavby;
e)
vonkajšia úprava výrobku zistiteľná len pri mimoriadnej pozornosti;
f)
farba, ak sa nepoužije v spojení s tvarom, s obrysom alebo s kresbou.
§ 37
Vonkajšou úpravou výrobku je plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä v tvare, v obryse, v kresbe alebo v usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov.
§ 38
Novosť
Priemyselný vzor je nový, ak nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti (§ 48 a 49), známy v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol zobrazený alebo opísaný vo zverejnených tlačovinách alebo ak nebol verejne využívaný, vystavený, prednesený alebo predvedený.
§ 39
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselný vzor je priemyselne využiteľný, ak sa podľa neho môžu opakovane vyhotovovať výrobky.
DRUHÁ HLAVA
ZÁPIS PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 40
(1)
Priemyselné vzory zapisuje Úrad do registra priemyselných vzorov (§ 69).
(2)
Úrad nezapíše priemyselný vzor, ktorý je v rozpore so všeobecnými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a verejnej morálky.
§ 41
Úrad priemyselný vzor nezapíše, ak predmet prihlášky priemyselného vzoru je zhodný s predmetom prihlášky priemyselného vzoru podanej v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike so skorším právom prednosti.
Prihláška priemyselného vzoru
§ 42
Konanie o zápise priemyselného vzoru sa začína podaním prihlášky priemyselného vzoru na Úrade.
§ 43
(1)
Prihlášku priemyselného vzoru je oprávnený podať pôvodca alebo jeho právny nástupca (ďalej len „prihlasovateľ“). Prihlasovateľ je povinný s podaním prihlášky zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Pôvodcom priemyselného vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou.
(3)
Spolupôvodcovia majú právo k priemyselnému vzoru v rozsahu, v akom sa podieľali na jeho vytvorení.
Podnikový priemyselný vzor
§ 44
(1)
Ak pôvodca vytvoril priemyselný vzor na splnenie úlohy v pracovnom pomere, prechádza právo pôvodcu podať prihlášku priemyselného vzoru na zamestnávateľa, ak zmluva neustanovuje inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
(2)
Pôvodca, ktorý vytvoril priemyselný vzor v pracovnom pomere, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez meškania písomne upovedomiť a odovzdať mu podklady potrebné na posúdenie priemyselného vzoru.
(3)
Ak zamestnávateľ v lehote troch mesiacov od upovedomenia o vytvorení priemyselného vzoru nepodá prihlášku priemyselného vzoru, môže priemyselný vzor prihlásiť pôvodca. Zamestnávateľ aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať o priemyselnom vzore voči tretím osobám mlčanlivosť.
(4)
Pôvodca, ktorý vytvoril priemyselný vzor v pracovnom pomere, má voči zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Pri určení výšky odmeny sa vychádza z prínosu dosiahnutého využitím priemyselného vzoru alebo jeho iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení priemyselného vzoru a na rozsah pracovných úloh pôvodcu. Ak sa už vyplatená odmena dostane do zjavného nepomeru s prínosom dosiahnutým neskorším využitím alebo iným uplatnením priemyselného vzoru, má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie.
§ 45
Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 44 zostávajú po skončení pracovného pomeru pôvodcu so zamestnávateľom nedotknuté.
§ 46
V prihláške priemyselného vzoru sa musí uviesť, kto je jeho pôvodca.
§ 47
Prihláška priemyselného vzoru môže obsahovať len jedinú vonkajšiu úpravu výrobku alebo viac vonkajších úprav výrobkov toho istého druhu navzájom obdobných alebo určených na spoločné využitie (hromadná prihláška priemyselného vzoru).
Právo prednosti
§ 48
(1)
Podaním prihlášky priemyselného vzoru vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.
(2)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy,3) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške priemyselného vzoru a v lehote do troch mesiacov od podania prihlášky toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
§ 49
Úrad môže priznať pre predmety vystavené na výstavách usporiadaných na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky od doby, keď boli tieto predmety vnesené do výstavy, právo prednosti pod podmienkou, že vystavovaný predmet bude prihlásený ako priemyselný vzor do troch mesiacov po ukončení výstavy.
Konanie o prihláške priemyselného vzoru
§ 50
Ak sa začalo na príslušnom orgáne konanie v spore o právo podať prihlášku priemyselného vzoru, Úrad v konaní o prihláške pokračuje, rozhodnutie však o nej vydá po právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu.
§ 51
(1)
Prihlášku priemyselného vzoru a prihlásený priemyselný vzor podrobí Úrad prieskumu.
(2)
Ak prihláška priemyselného vzoru nespĺňa ustanovené podmienky, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, Úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento dôsledok sa musí prihlasovateľ pri určení lehoty upozorniť.
(3)
Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky priemyselného vzoru preukázal jeho využiteľnosť v priemyselnej výrobe; ak to nepreukáže, predpokladá sa, že prihlasovaný predmet nie je v priemyselnej výrobe využiteľný.
§ 52
(1)
Ak predmet prihlášky priemyselného vzoru spĺňa podmienky ustanovené pre jeho zápis do registra priemyselných vzorov, Úrad ho zapíše do registra priemyselných vzorov; prihlasovateľ sa stáva majiteľom priemyselného vzoru. Majiteľovi priemyselného vzoru vydá Úrad osvedčenie o zápise priemyselného vzoru, v ktorom uvedie meno pôvodcu priemyselného vzoru.
(2)
Zápis priemyselného vzoru oznámi Úrad vo Vestníku. Na žiadosť majiteľa priemyselného vzoru oznámenie o zápise priemyselného vzoru odloží; žiadateľ je povinný s touto žiadosťou zaplatiť správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(3)
Ak sa podmienky ustanovené pre zápis priemyselného vzoru nesplnia, Úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím sa musí prihlasovateľovi umožniť vyjadriť sa k podkladom, na ktorých základe má byť o prihláške rozhodnuté.
§ 53
(1)
Úrad prepíše osvedčenie o zápise priemyselného vzoru na tú osobu, o ktorej súd rozhodne, že je pôvodcom priemyselného vzoru.
(2)
Úrad na žiadosť prepíše majiteľa priemyselného vzoru, ak príslušný orgán v spore o právo podať prihlášku priemyselného vzoru rozhodne, že toto právo prislúcha inej osobe.
§ 54
(1)
Zápis priemyselného vzoru platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky priemyselného vzoru.
(2)
Dobu platnosti zápisu priemyselného vzoru predĺži Úrad najviac dvakrát, a to vždy o ďalších päť rokov.
(3)
O predĺžení doby platnosti zápisu priemyselného vzoru môže majiteľ priemyselného vzoru požiadať najskôr v poslednom roku jeho platnosti.
TRETIA HLAVA
ÚČINKY ZÁPISU PRIEMYSELNÉHO VZORU
§ 55
Majiteľ priemyselného vzoru má výlučné právo využívať priemyselný vzor, poskytnúť súhlas na využívanie priemyselného vzoru iným osobám alebo na ne priemyselný vzor previesť.
§ 56
Priemyselný vzor využíva, kto pri svojej hospodárskej činnosti podľa neho zhotoví výrobok alebo taký výrobok dováža alebo uvádza do obehu.
§ 57
(1)
Súhlas (licencia) na využívanie priemyselného vzoru chráneného osvedčením sa udieľa licenčnou zmluvou.
(2)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra priemyselných vzorov.
§ 58
Priemyselný vzor sa prevádza písomnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra priemyselných vzorov.
§ 59
Spolumajiteľstvo priemyselného vzoru
(1)
Ak práva z priemyselného vzoru prislúchajú niekoľkým osobám (ďalej len „spolumajitelia“), spravujú sa vzťahy medzi nimi všeobecnými predpismi o podielovom spoluvlastníctve.2)
(2)
Pokiaľ sa spolumajitelia nedohodnú inak, má právo využívať priemyselný vzor každý zo spolumajiteľov.
(3)
Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak sa nedohodlo inak, súhlas všetkých spolumajiteľov; každý zo spolumajiteľov je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia práv z priemyselného vzoru samostatne.
(4)
Na prevod priemyselného vzoru je potrebný súhlas všetkých spolumajiteľov. Spolumajiteľ je oprávnený bez súhlasu ostatných previesť svoj podiel len na niektorého zo spolumajiteľov; na tretiu osobu môže previesť svoj podiel len v prípade, že žiadny zo spolumajiteľov neprijme v lehote jedného mesiaca písomnú ponuku prevodu.
§ 60
Obmedzenie účinkov zápisu priemyselného vzoru
(1)
Zápis priemyselného vzoru nepôsobí proti tomu, kto ho nezávisle od pôvodcu alebo od majiteľa priemyselného vzoru pred vznikom práva prednosti využíval alebo na to vykonal preukázateľné opatrenia (ďalej len „predchádzajúci užívateľ“).
(2)
Predchádzajúci užívateľ môže požadovať od majiteľa priemyselného vzoru, aby jeho právo uznal.
§ 61
Zánik práva k priemyselnému vzoru
Právo k priemyselnému vzoru zaniká, ak:
a)
uplynie doba platnosti zápisu;
b)
majiteľ priemyselného vzoru sa ho vzdá; v tomto prípade právo zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa priemyselného vzoru dôjde Úradu.
§ 62
Výmaz priemyselného vzoru
(1)
Úrad vykoná výmaz priemyselného vzoru, ak sa dodatočne zistí, že podmienky ustanovené zákonom pre zápis priemyselného vzoru neboli splnené.
(2)
Výmaz priemyselného vzoru vykoná Úrad buď z vlastného podnetu, alebo na návrh.
(3)
Výmaz priemyselného vzoru má spätnú účinnosť od dňa platnosti zápisu priemyselného vzoru.
(4)
Výmaz možno vykonať aj po zániku zápisu priemyselného vzoru, ak sa preukáže právny záujem.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ PRED ÚRADOM
§ 63
Správne konanie
(1)
Pre konanie pred Úradom platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatrení proti nečinnosti.5)
(2)
Za úkony spojené s konaním podľa tohto zákona vyberá úrad správne poplatky.4) Pri začatí konania podľa ustanovení § 23, 62 a § 68 ods. 1 a 2 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu na trovy konania, ktorá sa navrhovateľovi vráti, ak sa v priebehu konania preukáže, že návrh na začatie konania bol oprávnený.
§ 64
Zastavenie konania
(1)
Ak účastník konania nevyhovie výzve Úradu v určenej lehote, môže Úrad konanie zastaviť.
(2)
Úrad môže konanie zastaviť aj na návrh účastníka; návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
§ 65
Odpustenie lehoty
(1)
Úrad odpustí zmeškanie lehoty, ku ktorému došlo zo závažných dôvodov, ak o to požiada účastník do dvoch mesiacov odo dňa, keď pominula prekážka zmeškania, a ak urobí v tejto dobe zmeškaný úkon a zaplatí správny poplatok podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, ako aj pri uplatnení alebo preukázaní práva prednosti, pri žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu a pri žiadosti o pokračovanie konania podľa ustanovenia § 28 ods. 3.
(3)
Práva nadobudnuté tretími osobami v čase medzi zmeškaním lehoty a jej odpustením zostávajú nedotknuté.
§ 66
Nahliadanie do spisu
Úrad môže povoliť nahliadnutie do spisu tretím osobám, len pokiaľ preukážu právny záujem. Pred zverejnením prihlášky vynálezu alebo oznámenia o zápise priemyselného vzoru je však prípustné oznámiť tretím osobám iba údaj, kto je pôvodcom vynálezu alebo priemyselného vzoru, prihlasovateľom vynálezu alebo priemyselného vzoru, údaj o práve prednosti, názov prihlášky vynálezu alebo prihlášky priemyselného vzoru a jej spisovú značku.
§ 67
Určovacie konanie
(1)
Na žiadosť toho, kto osvedčí právny záujem, Úrad určí, či predmet v žiadosti opísaný patrí do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, alebo či vonkajšia úprava výrobku v žiadosti zobrazená alebo aj opísaná patrí do rozsahu určitého zapísaného priemyselného vzoru.
(2)
Súdy a ostatné štátne orgány sú viazané určením vydaným Úradom a nemôžu ho riešiť ani ako predbežnú otázku.
§ 68
Opravné konanie
(1)
Proti rozhodnutiu Úradu, s výnimkou rozhodnutia o odpustení zmeškania lehoty podľa ustanovení § 65, možno podať v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia rozklad.
(2)
O rozklade rozhoduje predseda Úradu na návrh ním ustanovenej odbornej komisie.
(3)
Proti rozhodnutiu o rozklade v konaní podľa § 20, 23, 62 a 67 je prípustná žiadosť o jeho preskúmanie súdom.6)
§ 69
Patentový register, register priemyselných vzorov a Vestník Úradu
(1)
Úrad vedie patentový register a register priemyselných vzorov, do ktorých zaznamenáva rozhodné údaje o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov, konaní o nich a rozhodné údaje o udelených patentoch a zapísaných priemyselných vzoroch.
(2)
Úrad vydáva vestník, v ktorom uverejňuje najmä skutočnosti týkajúce sa zverejnených prihlášok vynálezov, udelených patentov a zapísaných priemyselných vzorov a ďalšie údaje týkajúce sa vynálezov a priemyselných vzorov, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
§ 70
Zastupovanie
(1)
Osoby, ktoré nemajú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní o prihláškách vynálezov a prihláškach priemyselných vzorov zastúpené buď zástupcom podľa osobitných predpisov,7) alebo patentovým zástupcom, ktorému toto oprávnenie udelil Úrad.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 majú takisto osoby uvedené v ustanovení § 24 ods. 2 pri podaní medzinárodnej prihlášky.
§ 71
Tajné vynálezy a priemyselné vzory
Pre konanie o vynálezoch a priemyselných vzoroch, ktoré sú utajované podľa osobitných predpisov,8) platia ustanovenia tohto zákona s výnimkou ich zverejnenia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
§ 72
(1)
Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, s ktorými má zlepšovateľ právo nakladať.
(2)
Práva zo zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného priemyselného vzoru.
§ 73
(1)
Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti zamestnávateľa.
(2)
Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň (§ 74).
§ 74
Právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 75
Porušovanie práv
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom sa môže ten, ktorého právo sa porušilo, domáhať najmä toho, aby rušenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené. Ak sa týmto zásahom spôsobila škoda, má poškodený právo na jej náhradu; nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodeného škodlivou udalosťou zmenšil (skutočná škoda) a čo by bol dosiahol, keby nenastala škodlivá udalosť (ušlý zisk). Ak sa týmto zásahom spôsobila nemajetková ujma, má poškodený právo na primerané zadosťučinenie, ktoré môže spočívať aj v peňažnom plnení.
(2)
Spory z vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov prejednávajú a rozhodujú súdy, s výnimkou vecí, ktoré podľa tohto zákona rozhoduje Úrad.
§ 76
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.
(2)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
Prechodné ustanovenia
§ 78
(1)
Prihlášky vynálezov, o ktorých sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nerozhodlo, prerokujú sa ďalej podľa tohto zákona s tým, že Úrad vykoná úplný prieskum z úradnej moci.
(2)
Pri vynáleze vytvorenom za podmienok ustanovenia § 28 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. má právo na patent zamestnávateľ, ak o patent požiada v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pôvodca má voči zamestnávateľovi právo na odmenu podľa ustanovenia § 9 ods. 4 tohto zákona. Ak zamestnávateľ nepožiada o patent v určenej lehote, platí, že právo na patent má pôvodca vynálezu.
(3)
Pokiaľ využitie predmetu prihlášok vynálezov uvedených v ustanoveniach odsekov 1 a 2 nastalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona za podmienok ustanovených doterajšími predpismi, zostávajú práva tretích osôb nedotknuté. Právo pôvodcu na odmenu za toto využitie predmetu prihlášky vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia podľa doterajších predpisov tým nie je dotknuté.
§ 79
Na žiadosť o uznanie autorského osvedčenia podanú podľa medzinárodnej zmluvy9) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, Úrad udelí patent za podmienky, že žiadateľ uvedie v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona žiadosť o uznanie autorského osvedčenia do súladu s podmienkami platnými pre žiadosť o uznanie patentu. Ak tak neurobí, Úrad konanie zastaví.
§ 80
(1)
Prihlášky priemyselných vzorov, o ktorých nebolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona rozhodnuté, sa prerokujú ďalej podľa tohto zákona.
(2)
Prihlasovateľom priemyselného vzoru vytvoreného za podmienok ustanovení § 82 zákona č. 84/1972 Zb. sa stane zamestnávateľ, ak o to požiada v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pôvodca má voči zamestnávateľovi právo na odmenu podľa ustanovenia § 44 ods. 4 tohto zákona. Ak zamestnávateľ nepožiada o svoje zapísanie ako prihlasovateľa v určenej lehote, platí, že o zápis priemyselného vzoru do registra požiadal jeho pôvodca.
(3)
Práva tretích osôb k využitiu predmetov prihlášok priemyselných vzorov uvedených v ustanoveniach odsekov 1 a 2, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona za podmienok ustanovených doterajšími predpismi, zostávajú nedotknuté. Právo pôvodcu na odmenu za toto využitie podľa doterajších predpisov tým nie je dotknuté.
§ 81
(1)
Autorské osvedčenie na vynález udelené podľa zákona č. 84/1972 Zb. platí 15 rokov od podania prihlášky; jeho platnosť sa však neskončí skôr, ako jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia po uplynutí jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona treba platiť správne poplatky podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Osvedčenia na priemyselný vzor udelené podľa zákona č. 84/1972 Zb. platia 5 rokov od podania prihlášky; na žiadosť Úrad predĺži platnosť osvedčenia na priemyselný vzor o ďalších 5 rokov. Platnosť osvedčenia sa však neskončí skôr ako jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Za žiadosť treba zaplatiť správne poplatky podľa osobitných predpisov.4)
(3)
Organizácii, ktorá podľa doterajších predpisov má k vynálezu alebo k priemyselnému vzoru právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená, prislúchajú rovnaké práva, aké má majiteľ patentu alebo majiteľ priemyselného vzoru.
(4)
Pri vynáleze vytvorenom inak, než za podmienok ustanovenia § 28 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb., chránenom autorským osvedčením udeleným podľa doterajších predpisov, ktorý organizácia, ktorá k nemu má právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená, nevyužívala, má pôvodca právo kedykoľvek v čase trvania platnosti tohto autorského osvedčenia požiadať Úrad o jeho prevedenie na patent. Prevedenie autorského osvedčenia na patent podlieha správnemu poplatku. Bližšie vykonanie tohto ustanovenia ustanoví vykonávací predpis.
(5)
Ak vynález chránený autorským osvedčením nebol vytvorený za podmienok ustanovenia § 28 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb., prípadne priemyselný vzor chránený osvedčením nebol vytvorený za podmienok ustanovenia § 82 toho istého zákona, má pôvodca vynálezu alebo priemyselného vzoru právo vynález, prípadne priemyselný vzor využívať pri svojej podnikateľskej činnosti vykonávanej v súlade s osobitnými predpismi.10)
(6)
Ak organizácia, ktorej prislúchajú práva podľa odseku 3, nezaplatí do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 za udržiavanie autorského osvedčenia správne poplatky podľa osobitných predpisov4) alebo nepožiada v tej istej lehote o vyznačenie svojich práv v registri priemyselných vzorov, práva majiteľa patentu alebo priemyselného vzoru vzniknú prihlasovateľovi, ak tieto úkony urobí v lehote ďalších šiestich mesiacov. Zmeškanie týchto lehôt nemožno odpustiť.
§ 82
(1)
Na žiadosť majiteľa patentu udeleného v zahraničí, ktorého predmet spadá do ustanovení § 28 písm. b) a c) zákona č. 84/1972 Zb., môže Úrad priznať právo prednosti podľa medzinárodnej zmluvy3) prihláške vynálezu podanej v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike po uplynutí lehoty ustanovenej touto medzinárodnou zmluvou.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 spolu s prihláškou vynálezu a dokladom o udelení patentu v zahraničí musí byť podaná do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Úrad na prihlášku vynálezu podanú podľa ustanovenia odseku 2 patent neudelí, ak
a)
prihlasovateľ nepredloží doklad o udelení súhlasu na predaj alebo výrobu predmetu patentu v ktoromkoľvek štáte;
b)
prihlasovateľ nepredloží doklad o udelení súhlasu na predaj alebo výrobu predmetu patentu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktorý udelil príslušný orgán Slovenskej republiky na žiadosť podanú do šiestich mesiacov od udelenia súhlasu na predaj alebo výrobu predmetu patentu v ktoromkoľvek štáte;
c)
bol predmet patentu udeleného v zahraničí pred podaním prihlášky podľa ustanovení odsekov 1 a 2 v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike uvedený na trh.
(4)
Majiteľ patentu udeleného v zahraničí je povinný po podaní žiadosti podľa ustanovenia odsekov 1 a 2 predložiť doklady uvedené v ustanovení odseku 3 písm. a) a b) v lehote troch mesiacov od ich nadobudnutia, najneskôr do skončenia platnosti patentu podľa ustanovení odseku 5.
(5)
Patent udelený na prihlášku vynálezu podanú podľa ustanovenia odseku 2 platí 16 rokov od priznaného práva prednosti.
(6)
Zmeškanie lehôt uvedených v ustanoveniach odseku 2 odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 nemožno odpustiť.
§ 83
Pre vzťahy z patentov na vynálezy a z patentov na priemyselné vzory, ktoré boli udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa doterajšie predpisy.
§ 84
Využívanie vynálezu chráneného autorským osvedčením alebo priemyselného vzoru chráneného osvedčením, ktoré je v súlade s doterajšími predpismi a ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, prípadne ku ktorému sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zmluvne poskytlo právo, nie je porušením práv majiteľa patentu. Právo pôvodcu na odmenu za toto využitie podľa doterajších predpisov nie je tým dotknuté.
§ 85
(1)
Prerokúvanie prihlášok zlepšovacích návrhov, ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa tohto zákona s tým, že lehota ustanovená v ustanovení § 73 ods. 2 začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa kladne rozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa ustanovenia doterajších predpisov s tým, že zlepšovateľský preukaz platí tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 86
(1)
Nároky na odmenu za objav, za využitie vynálezu, priemyselného vzoru alebo zlepšovacieho návrhu, ako aj nároky na úhradu primeraných nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov, odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, priemyselného vzoru alebo zlepšovacieho návrhu a nároky na odmenu za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu, pokiaľ vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vyporiadajú sa podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu vynálezu chráneného autorským osvedčením, ku ktorému má organizácia právo majiteľa patentu podľa ustanovenia § 81 ods. 3, je táto organizácia povinná zaplatiť pôvodcovi vynálezu odmenu podľa ustanovenia § 9 ods. 4 tohto zákona; ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu priemyselného vzoru chráneného osvedčením, ku ktorému má organizácia právo majiteľa priemyselného vzoru podľa ustanovenia § 81 ods. 3, je táto organizácia povinná zaplatiť pôvodcovi priemyselného vzoru odmenu podľa ustanovenia § 44 ods. 4.
(3)
Nároky na odmenu za využitie zlepšovacieho návrhu, na ktorý sa vydal zlepšovateľský preukaz, pokiaľ vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vyporiadajú sa podľa doterajších predpisov.
§ 87
Tematické úlohy vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa prerokujú a vyporiadajú podľa doterajších predpisov.
Splnomocňovacie, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 88
(1)
Úrad upraví vyhláškou podrobnosti o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov.
(2)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
(3)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
§ 89
Zrušujú sa
1.
zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
2.
vyhláška č. 104/1972 Zb. o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov;
3.
vyhláška č. 105/1972 Zb. o zlepšovacích návrhoch;
4.
vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov;
5.
vyhláška č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi;
6.
vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;
7.
vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve;
8.
vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh;
9.
vyhláška č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
§ 90
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. VII
(1)
Konania o prihláškach objavov,1) ktorých autormi sú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových výrobkov,4) označení pôvodu výrobkov5) a ochranných známok,6) ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
(3)
Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti rozhodne podľa doterajších predpisov, ktoré nastali do 31. decembra 1992, zostávajú v platnosti, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a ochranných známok do registrov, platné k 31. decembru 1992, zostávajú na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti podľa doterajších predpisov.
(5)
Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov7), o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia na vynálezy, o výmaze priemyselného vzoru8), úžitkového vzoru9), topografie polovodičového výrobku10) a ochrannej známky11) z registra, o návrhu na odňatie ochrany úžitkovým vzorom12) alebo topografie polovodičového výrobku, o určení, či určitý predmet opísaný v žiadosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu alebo autorského osvedčenia na vynález alebo úžitkového vzoru, alebo či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého priemyselného vzoru, o udelení nútenej licencie na vynález, úžitkový vzor alebo na topografiu polovodičového výrobku, ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 (Zbierka zákonov a nariadení štátu československého č. 46/1932).
2)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.
4)
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch.
5)
§ 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)
Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Českej národnej rady č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
8)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 133/1978 Zb. o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy.
10)
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
1)
§ 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb.
2)
3)
§ 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
4)
§ 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
5)
§ 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
6)
§ 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
7)
§ 10 zákona č. 159/1973 Zb.
9)
§ 17 zákona č. 478/1992 Zb.
10)
§ 13 zákona č. 529/1991 Zb.
11)
§ 23 zákona č. 174/1988 Zb.
12)
§ 19 zákona č. 478/1992 Zb.