527/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
z 27. novembra 1990
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
§ 72
(1)
Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, s ktorými má zlepšovateľ právo nakladať.
(2)
Práva zo zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného priemyselného vzoru.
§ 73
(1)
Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti zamestnávateľa.
(2)
Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň (§ 74).
§ 74
Právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 75
Porušovanie práv
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom sa môže ten, ktorého právo sa porušilo, domáhať najmä toho, aby rušenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené. Ak sa týmto zásahom spôsobila škoda, má poškodený právo na jej náhradu; nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodeného škodlivou udalosťou zmenšil (skutočná škoda) a čo by bol dosiahol, keby nenastala škodlivá udalosť (ušlý zisk). Ak sa týmto zásahom spôsobila nemajetková ujma, má poškodený právo na primerané zadosťučinenie, ktoré môže spočívať aj v peňažnom plnení.
§ 76
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.
(2)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
Prechodné ustanovenia
§ 85
(1)
Prerokúvanie prihlášok zlepšovacích návrhov, ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa tohto zákona s tým, že lehota ustanovená v ustanovení § 73 ods. 2 začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa kladne rozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa ustanovenia doterajších predpisov s tým, že zlepšovateľský preukaz platí tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 87
Tematické úlohy vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa prerokujú a vyporiadajú podľa doterajších predpisov.
Splnomocňovacie, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 88
(2)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
(3)
Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
§ 89
Zrušujú sa
1.
zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
2.
vyhláška č. 104/1972 Zb. o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov;
3.
vyhláška č. 105/1972 Zb. o zlepšovacích návrhoch;
4.
vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov;
5.
vyhláška č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi;
6.
vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;
7.
vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve;
8.
vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh;
9.
vyhláška č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
§ 90
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Čl. VII
(1)
Konania o prihláškach objavov,1) ktorých autormi sú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových výrobkov,4) označení pôvodu výrobkov5) a ochranných známok,6) ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
(3)
Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti rozhodne podľa doterajších predpisov, ktoré nastali do 31. decembra 1992, zostávajú v platnosti, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a ochranných známok do registrov, platné k 31. decembru 1992, zostávajú na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti podľa doterajších predpisov.
(5)
Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov7), o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia na vynálezy, o výmaze priemyselného vzoru8), úžitkového vzoru9), topografie polovodičového výrobku10) a ochrannej známky11) z registra, o návrhu na odňatie ochrany úžitkovým vzorom12) alebo topografie polovodičového výrobku, o určení, či určitý predmet opísaný v žiadosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu alebo autorského osvedčenia na vynález alebo úžitkového vzoru, alebo či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého priemyselného vzoru, o udelení nútenej licencie na vynález, úžitkový vzor alebo na topografiu polovodičového výrobku, ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 (Zbierka zákonov a nariadení štátu československého č. 46/1932).
2)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.
4)
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch.
5)
§ 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)
Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Českej národnej rady č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
8)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 133/1978 Zb. o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy.
10)
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
1)
§ 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb.
2)
3)
§ 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
4)
§ 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
5)
§ 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
6)
§ 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
7)
§ 10 zákona č. 159/1973 Zb.
9)
§ 17 zákona č. 478/1992 Zb.
10)
§ 13 zákona č. 529/1991 Zb.
11)
§ 23 zákona č. 174/1988 Zb.
12)
§ 19 zákona č. 478/1992 Zb.