524/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

524
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.“.
2.
§ 13 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(4)
Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom konaní.“.
3.
V nadpise časti II sa vypúšťa slovo „štátnej“.
4.
Nadpis § 21 znie: „Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy“.
5.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa slová „štátneho orgánu alebo organizácie“ nahrádzajú slovami „štátneho orgánu, obce alebo organizácie“.
6.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa za slová „štátnej správy“ vkladajú slová „alebo obci“.
7.
V § 21 ods. 1 písm. f) sa na koniec pripájajú slová „alebo obce“.
8.
§ 33 ods. 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c) a d) možno uložiť pokutu do 3000 Kčs; za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 5000 Kčs a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kčs.“.
9.
§ 43 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
neuposlúchne povolanie vydané príslušným orgánom na základe branného zákona alebo zákona o civilnej službe,“.
10.
§ 46 znie:
㤠46
Iné priestupky proti poriadku v správe
Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 1000 Kčs.“.
11.
V § 48 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy“.
12.
V § 49 ods. 1 písm. c) sa za slová „štátnym orgánom“ dáva čiarka a vkladajú slová „pred orgánom obce“.
13.
§ 52 znie:
㤠52
Priestupky prejednávajú tieto správne orgány:
a)
obvodné úrady,
b)
orgány Zboru národnej bezpečnosti, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c)
iné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.
14.
§ 53 sa vypúšťa.
15.
V § 64 písm. a) sa za slová „štátnych orgánov“ dáva čiarka a vkladajú slová „od obcí“.
16.
V § 67 ods. 2 sa za slová „štátneho orgánu“ vkladá slovo „obce“.
17.
V § 78 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
18.
§ 79 ods. 4 znie:
„(4)
Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
19.
§ 85 ods. 2 znie:
„(2)
Orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú pokutové bloky od daňového úradu.“.
20.
V § 86 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce,“.
21.
V § 86 sa v doterajšom písmene b) slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 21 ods. 1 písm. b), d) a f)“.
Písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
22.
Za § 94 sa vkladá nový § 94a, ktorý znie:
㤠94a
Správny orgán vyhotovuje spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi o registri trestov listy postihu páchateľov devízových priestupkov a zasiela ich registru trestov generálnej prokuratúry; oznamuje mu aj ďalšie údaje významné pre zápis v liste postihu alebo pre zmenu zápisu v ňom.“.
Čl. II
Zrušuje sa § 33 ods. 2 písm. f) a § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.