523/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom hlavného mesta (ďalej len „štatút“) hospodária so zvereným majetkom a so zverenými finančnými zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi i vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.“.
2.
§ 15 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi i vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných zdrojov a kontroluje hospodárenie s ním,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.