518/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

518
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 22. novembra 1990
o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje prechod zakladateľskej funkcie1) národných výborov voči štátnym podnikom založeným národnými výbormi a zriaďovateľskej funkcie2) národných výborov voči organizáciám alebo zariadeniam zriadeným národnými výbormi na obce, ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy.
§ 2
Zakladateľská funkcia
(1)
Zakladateľská funkcia voči štátnemu podniku, ktorého zakladateľom je národný výbor, prechádza na obec, v ktorej má štátny podnik sídlo, s výnimkou štátnych podnikov pôsobiacich v odvetviach uvedených v odseku 2, 3, 4 a 6.
(2)
Zakladateľská funkcia krajských národných výborov voči štátnym podnikom, ktoré pôsobia v odvetviach potravinárskeho priemyslu, vodného hospodárstva, dopravy, dopravného stavebníctva, automobilového opravárenstva, obchodu, zberu druhotných surovín, projektovania a výskumno-vývojovej základne v miestnom hospodárstve, prechádza na príslušný ústredný orgán štátnej správy.
(3)
Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym podnikom, ktoré vznikli vyčlenením3) zo štátnych podnikov založených krajskými národnými výbormi v odvetviach uvedených v odseku 2.
(4)
Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym podnikom pôsobiacim v odvetví miestneho stavebníctva, založeným okresnými národnými výbormi, krajskými národnými výbormi, Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Národným výborom mesta Košice.
(5)
Mestská doprava v Bratislave a v Košiciach je v pôsobnosti mestských zastupiteľstiev.
(6)
Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym podnikom pôsobiacim v odvetviach vodného hospodárstva a projektovania založených Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
§ 3
Zriaďovateľská funkcia
(1)
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené národnými výbormi, ich zariadenia a zariadenia vnútornej správy národných výborov (ďalej len „organizácie“) prechádzajú do riadenia obce, v ktorej má organizácia sídlo, s výnimkou organizácií uvedených v odsekoch 2 a 3.
(2)
Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádzajú organizácie v odvetviach (úsekoch)
a)
zdravotníctva, a to
všetky zdravotnícke zariadenia okrem detských jaslí,
b)
kultúry, a to
1.
všetky kultúrne zariadenia okrem tých, ktoré zriadili miestne a mestské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Národný výbor mesta Košíc a ich obvodné národné výbory,
2.
krajské ústavy štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Mestská správa štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, okrem úsekov ochrany prírody,
c)
dopravy, a to
1.
okresné správy ciest,
2.
krajské dopravné strediská,
d)
účelových investorských a inžinierskych organizácií, a to
1.
útvary hlavného architekta krajských národných výborov,
2.
Stavoinvesty, okrem investorskej funkcie zabezpečovanej v rámci systému komplexnej bytovej výstavby a účelovej investičnej výstavby obcami,
e)
vnútornej správy, a to
1.
okresné správy Zboru požiarnej ochrany,
2.
Výpočtové stredisko Východoslovenského krajského národného výboru,
f)
výskumno-vývojovej základne v miestnom hospodárstve, a to
Krajská organizácia pre rozvoj techniky v Bratislave a Banskej Bystrici,
g)
životného prostredia, a to
1.
správy chránených krajinných oblastí:
Ponitrie, Kysuce, Strážovské vrchy, Cerová vrchovina a Latorica,
2.
úseky ochrany prírody krajských ústavov štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Mestskej správy štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave.
(3)
Na príslušný orgán miestnej štátnej správy prechádzajú
a)
útvary hlavného architekta zriadené okresnými národnými výbormi,
b)
okresné noviny,
c)
výcvikové strediská, sklady a ostatné zariadenia civilnej obrany, okrem skladov prostriedkov protichemickej ochrany obyvateľstva v obciach,
d)
štátne okresné archívy,
e)
užívateľské strediská výpočtovej techniky okresných národných výborov,
f)
školiace, rekreačné a ubytovacie zariadenia okresných národných výborov,
g)
útvary hospodárskej správy krajských a okresných národných výborov,
h)
všetky školy a školské zariadenia,
i)
všetky zariadenia sociálnej starostlivosti, okrem klubov dôchodcov, samostatných jedální s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov, stredísk osobnej hygieny, práčovní opatrovateľskej služby a stredísk sociálnej starostlivosti, domovov dôchodcov a domovov – penziónov zriadených Národným výborom hlavného mesta Bratislavy a jeho obvodnými národnými výbormi.
§ 4
Drobné prevádzkárne národných výborov prechádzajú do riadenia obce, v ktorej majú sídlo.
§ 5
(1)
Ústredný orgán štátnej správy a miestny orgán štátnej správy môžu preniesť svoju zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu v odvetviach uvedených v § 2 ods. 2, 3, 4 a 6 a § 3 ods. 2 a 3 tohto zákona na obec na základe dohody.
(2)
Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodne vláda Slovenskej republiky na základe návrhu dotknutých orgánov štátnej správy alebo obcí.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
2)
§ 20, 21 a 22 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.