510/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. októbra 1990 bola na vláde Francúzskej republiky v Paríži uložená listina ČSFR o odvolaní výhrady Československej republiky k Protokolu o zákaze použiť vo vojne dusivé, otravné alebo podobné plyny a bakteriologické prostriedky, prijatému v Ženeve 17. júna 1925, vyhlásenému č. 173/1938 Zbierky.
Výhrada, že „Československá republika prestane ipso facto byť viazaná týmto Protokolom voči každému štátu, ktorého ozbrojená moc alebo ozbrojená moc jeho spojencov by nedbali na zákazy obsiahnuté v Protokole“, bola obsiahnutá v ratifikačnej listine Československej republiky uloženej na vláde Francúzskej republiky v Paríži 16. augusta 1938.
Odvolanie výhrady nadobudlo účinnosť 24. októbrom 1990.