499/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
ZÁKON
zo 16. novembra 1990
o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Rozsah zákona
V dôsledku zmien kurzov česko-slovenskej koruny vykonajú vybrané organizácie (ďalej len „organizácie“) prepočet svojich devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“).
§ 2
Spôsob vykonania prepočtu
(1)
Prepočet k 8. januáru 1990 vykonajú organizácie koeficientom 1, 186 za oblasť voľne zameniteľných clearingových mien a koeficientom 0,90 za oblasť prevoditeľného rubľa.
(2)
Prepočet v zahraničnej mene k 15. októbru 1990 vykonajú organizácie za oblasť voľne zameniteľných a clearingových mien kurzom platným k tomuto dátumu.
(3)
V prípade ďalšej zmeny kurzu v dôsledku prechodu česko-slovenskej meny na vnútornú zameniteľnosť vykonajú organizácie prepočet za oblasť voľne zameniteľných mien a clearingových mien obdobným spôsobom ako v odseku 2.
§ 3
Spôsob vyrovnania prepočtu
Rozdiely z prepočtu organizácií sa vyrovnajú prostredníctvom osobitného účtu finančných aktív federácie tak, aby výsledok vyrovnania neviedol k nárokom na rozpočtové prostriedky federácie.
§ 4
Splnomocňovacie ustanovenie
Okruh organizácií, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, určí a podrobnosti o spôsobe prepočtu upraví Federálne ministerstvo financií vyhláškou.
§ 5
Záverečné ustanovenie
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembrom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.