497/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 16. novembra 1990
o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Socialistický zväz mládeže sa považoval za „blízkeho spolubojovníka“ Komunistickej strany Česko-Slovenska, bol jej vo svojej činnosti podriadený a pripravoval svojich členov na vstup do komunistickej strany. V dôsledku toho sa podieľal na všetkých neoprávnených výhodách, ktoré si Komunistická strana Česko-Slovenska prisvojila. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa Federálne zhromaždenie uznieslo takto:
§ 1
Podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 2
(1)
Zväz mladých, jeho orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona vydať štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nehnuteľné a hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, okrem majetku uvedeného v § 1 tohto ústavného zákona, ktoré mal bývalý Socialistický zväz mládeže v držaní k 31. decembru 1989. Ak ide o nehnuteľné veci, zapisuje sa od účinnosti tohto ústavného zákona v evidencii nehnuteľností ako ich vlastník Česká a Slovenská Federatívna Republika.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na nehnuteľné a hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ku ktorým mali právo hospodárenia základné organizácie bývalého Socialistického zväzu mládeže.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnuteľné veci tvoriace súčasť kancelárskeho a obdobného vybavenia, ktorých obstarávacia cena nebola vyššia ako 5000 Kčs.
(4)
Ak nie sú veci a majetkové práva uvedené v odseku 1 ku dni účinnosti tohto ústavného zákona v držaní Zväzu mladých, jeho orgánov a organizačných zložiek, je Zväz mladých povinný vydať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike peňažnú sumu zodpovedajúcu cene týchto vecí alebo majetkových práv k 31. decembru 1989, pokiaľ nejde o veci a majetkové práva, ktoré boli štátu vydané už pred dňom účinnosti tohto ústavného zákona.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré sú v držaní organizácie Pionier.
(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré boli bezplatne prevedené do vlastníctva iných osôb s povolením Federálneho ministerstva financií.1)
§ 3
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky upraví po prerokovaní s vládou Českej republiky a s vládou Slovenskej republiky podrobnosti a postup pri vykonávaní § 1 a 2.
§ 4
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a s vládou Slovenskej republiky ustanoví rozdelenie tohto majetku tak, aby sa použil výhradne pre potreby detí a mládeže.
§ 5
Odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona sa na Zväz mladých, organizáciu Pionier, ich orgány a organizačné zložky nevzťahuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií, v znení neskorších predpisov.
§ 6
Tento ústavný zákon sa nevzťahuje na nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu, ktoré boli na základe hospodárskej zmluvy odovzdané bezplatne Socialistickému zväzu mládeže do trvalého užívania.2)
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 1 ods. 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.
2)
§ 70 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).