494/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
vydalo na základe § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí výnos z 25. 2. 1990 č. 362/1990-sekr., ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
Výnosom sa dopĺňa zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Výnos bude uverejnený v čiastke 9-10 Vestníka MPVž SR pod por. č. 5/1990 a možno do neho nazrieť na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, na jeho okresných oddeleniach a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti tohto ministerstva.