49/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1990 do 31.12.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
ZÁKON
z 1. marca 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Zbrojný preukaz možno vydať len osobe staršej ako 18 rokov, občiansky bezúhonnej, fyzicky, duševne a odborne spôsobilej na používanie guľovej zbrane, pokiaľ táto osoba dáva záruku, že sa zbraň nezneužije. Zbrojný preukaz možno vydať iba na zbrane určené na poľovné alebo športové účely alebo na zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa na ochranu osoby alebo majetku.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra ustanoví vyhláškou, ktoré zbrane sa považujú na účely tohto zákona za zbrane určené na poľovné alebo športové účely a za zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre vydávanie povolenia na držanie a nosenie guľových zbraní podľa § 15 a pre vydávanie povolenia na prevody vlastníctva, odovzdávanie do používania a na požičivanie guľových zbraní podľa § 11, pokiaľ nejde o zbrane pre vývoz.“.
2.
§ 9 sa dopĺňa tak, že za odsek 3 sa vkladá odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti, ktorá hromadné povolenie na držanie guľových zbraní vydala, toto povolenie odníme, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané.“.
3.
Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2 s týmto textom:
„(2)
Proti rozhodnutiam podľa § 7 a 8 môže občan podať opravný prostriedok na súde.1)“.
Čl. II
1.
Zbrojné preukazy vydané okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti pred účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť 1. marcom 1990, s výnimkou zbrojných preukazov na guľové zbrane určené na poľovné alebo športové účely.
2.
Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane určené na poľovné alebo športové účely sú povinní predložiť tieto zbrane do 31. marca 1990 na kontrolu okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu. Pokiaľ túto povinnosť nesplnia, strácajú ich zbrojné preukazy platnosť 31. marcom 1990.
3.
Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane, ktoré nie sú určené na poľovné alebo športové účely (bod 2) sú povinní odovzdať guľové zbrane a strelivo do úschovy okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu do 31. marca 1990. Tieto osoby môžu do 30. apríla 1990 požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu; pokiaľ im nebude nový zbrojný preukaz vydaný, platí primerane ustanovenie § 53 ods. 2 s tým, že lehota dvoch mesiacov sa počíta odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu nevyhovelo.
4.
Žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu, o ktorých sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona dosiaľ nerozhodlo, sa posudzujú podľa § 7 v znení tohto zákona. To isté platí aj pre rozhodnutia podľa § 8.
5.
Organizácie, ktorým sa vydalo hromadné povolenie na držanie guľových zbraní podľa § 9 ods. 1, sú povinné do 10. marca 1990 písomne ohlásiť okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá toto povolenie vydala, mená, priezviská, bydliská a rodné čísla svojich pracovníkov alebo členov, ktorí boli k 1. marcu 1990 zodpovední za riadne zaobchádzanie s guľovými zbraňami, ako aj pracovníkov alebo členov, ktorí ich k tomuto dátumu nosili.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 244 – 250 Občianskeho súdneho poriadku.