48/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
ZÁKON
z 27. februára 1990
o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Názov „Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně“ sa mení na „Masarykova univerzita“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.